5 Bevorderingsregeling 2019-2020 |Algemeen

Algemeen

Onder het kopje Algemeen treft u de bevorderingsregeling aan voor alle klassen, met uitzondering van de examenklassen.
De uitgebreide bevorderingsregelingen voor klas 4 en hoger en de slaag-zakregeling voor de examenklassen zijn opgenomen in de Programma’s van Toetsing en Afsluiting, de zogenaamde PTA’s. Deze PTA’s worden gemaild naar de ouders van de leerlingen en zijn vanaf 1 oktober ook te vinden op de Google Drive.

Algemeen:

Een leerlingen is bevorderd als hij/zij minimaal de volgende eindcijfers heeft behaald:

 • of voor alle vakken 6 of meer;
 • of voor 1 vak 5 en alle andere vakken 6 of meer.
 • of voor 2 vakken 5 en alle andere vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle behaalde eindcijfers 6,0 of meer is.
 • of voor 1 vak 4 en alle andere vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle behaalde eindcijfers 6,0 of meer is.
 • of voor 1 vak 4 en 1 vak 5 en alle andere vakken 6 of meer EN het gemiddelde van alle behaalde eindcijfers 6,0 of meer is.

Waarbij:

 • geen enkel vak een cijfer heeft lager dan een 4.
 • bij de verplichte vakken Nederlandse Taal, Engelse Taal en wiskunde slechts één 5 is toegestaan en geen cijfer lager dan een 5.
 • en binnen combinatiecijfers (zie verderop in deze tekst) elk eindcijfer per afzonderlijk vak 4 of meer is.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingseisen kan besloten worden dat hij het schooljaar doubleert. Hiertoe wordt echter alleen besloten indien er gegronde redenen zijn waarom een doublure op hetzelfde niveau de leerling een reële kans op succes biedt. Deze beslissing wordt genomen door de desbetreffende teamleider, nadat hij de betrokken vakleraren heeft geraadpleegd.

In bijzondere situaties kan de locatiedirecteur een besluit nemen dat afwijkt van de bevorderingsnormen.
Als een leerling een onvoldoende heeft voor het vak waarin hij versnelt telt dit cijfer niet mee in de bevorderingsnormen.

Voor het in beroepgaan tegen een besluit met betrekking tot de bevordering geldt het volgende. Ouders/verzorgers kunnen in beroep gaan, behalve als de leerling 18 jaar of ouder is, dan tekent de leerling zelf beroep aan. Beroep voorzien van argumentatie moet binnen 2 werkdagen na bekendmaking van de uitslag van bevordering ingediend worden bij de locatie-directeur.

Combinatiecijfers en aanvullende eisen voor klas 1 tot en met 3

Aanvullingen klas 1 havo/mavo en havo/vwo

 • Combinatievakken
  Kunst muziek en Kunst beeldend (kumu+kubv) = combinatiecijfer Kunst & Cultuur.
  Levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, rekenen, bèta, informatica en leefstijl (lv+lo+re+bèta+in+lfs) = combinatiecijfer overige vakken.

In de brugklassen havo/mavo en havo/vwo krijgen leerlingen een advies met betrekking tot het vervolg van de studie op mavo, havo of vwo. Na de determinatie in periode drie volgen leerlingen in havo/vwo klas 1 in periode vier de havo-route met toetsen op havo-niveau of de vwo-route met toetsen op vwo-niveau. Leerlingen worden bevorderd volgens de bevorderingsnorm op het eigen niveau.

Aanvullingen klas 1 Fast Lane vwo +

 • Combinatievakken
  Kunst muziek en Kunst beeldend (kumu+kubv) = combinatiecijfer Kunst & Cultuur. Levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, rekenen, bèta, informatica en leefstijl (lv+lo+re+bèta+in+lfs) = combinatiecijfer overige vakken.

In klas 1 krijgen leerlingen een advies met betrekking tot het eventueel versnellen van de studie.

Aanvullende eisen
Minimaal het cijfer 6 voor het keuzevak Chinees of natuurwetenschappen om het in vwo 2 voort te mogen zetten.


Aanvullingen klas 2 havo

 • Combinatievakken
  Kunst muziek en Kunst beeldend (kumu+kubv) = combinatiecijfer Kunst & Cultuur.
  Levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, rekenen, bèta en leefstijl (lv+lo+re+bèta+lfs) = combinatiecijfer eindrapport.

Aanvullingen klas 2 vwo

 • Combinatievakken
  Kunst muziek en Kunst beeldend (kumu+kubv) = combinatiecijfer Kunst & Cultuur.
  Levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, rekenen, bèta en leefstijl (lv+lo+re+bèta+lfs) = combinatiecijfer eindrapport.

In klas 2 krijgen leerlingen een advies met betrekking tot het eventueel versnellen van de studie.

Op het einde van het jaar krijgen de leerlingen de mogelijkheid om aan te geven of zij ook in klas 3 voor het plusvak natuurwetenschappen kiezen.

Aanvullingen klas 3 havo

 • Combinatievakken
  Levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, rekenen en informatica (lv+lo+re+in) = combinatiecijfer eindrapport.
  Kunst muziek en Kunst beeldend (kumu+kubv) = combinatiecijfer Kunst & Cultuur.

Het vak informatica wordt beoordeeld met de waardering onvoldoende, voldoende of goed. Een leerling met het resultaat onvoldoende voor het vak wordt pas toegelaten tot de lessen van klas 4 als hij voldaan heeft aan de eisen.

Pakketkeuze:
Voor leerlingen die kiezen voor het maatschappijprofiel geldt dat het cijfer voor het vak natuurkunde het eindcijfer is van het eerste semester.
De leerlingen krijgen een doorstroomadvies over het te kiezen profiel.

Wiskunde-B kan slechts gekozen worden indien het resultaat voor wiskunde in klas 3 minimaal het rapporteindcijfer 7 is.

Leerlingen die na het behalen van het havo-diploma willen overstappen naar het vwo moeten er rekening mee houden dat het vwo-examen uit één vak meer bestaat (tweede moderne taal verplicht). Leerlingen die de mogelijkheid van een overstap naar het vwo willen openhouden, wordt het daarom toegestaan om als extra vak een tweede moderne vreemde taal in het havo-pakket op te nemen. Dit extra vak wordt op dezelfde wijze ingeroosterd als de verplichte vakken van het gekozen vakkenpakket. De leerling die een extra vak kiest, doet dit voor het hele schooljaar. In uitzonderlijke situaties kan besloten worden voortijdig met het extra vak te stoppen. Dit kan zowel op initiatief van de leerling/ouders/verzorgers als op initiatief van de school. In alle gevallen is er overleg.

Aanvullingen klas 3 vwo

 • Combinatievakken
  Levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, rekenen en informatica (lv+lo+re+in) = combinatiecijfer eindrapport.
  Kunst muziek en Kunst beeldend (kumu+kubv) = combinatiecijfer Kunst & Cultuur.
  Gymnasium 3: maximaal 1x5 bij de klassieke talen.

Het vak informatica wordt beoordeeld met de waardering onvoldoende, voldoende of goed. Een leerling met het resultaat onvoldoende voor het vak wordt pas toegelaten tot de lessen van klas 4 als hij voldaan heeft aan de eisen van het vak.

Pakketkeuze:
Voor leerlingen die kiezen voor het maatschappijprofiel geldt dat het cijfer voor het vak natuurkunde het eindcijfer is van het eerste semester.
De leerlingen krijgen een doorstroomadvies over het te kiezen profiel.
Wiskunde-B kan slechts gekozen worden indien het resultaat voor wiskunde in klas 3 minimaal het rapporteindcijfer 7 is.

Extra vak:
Vwo-leerlingen mogen ook een extra vak kiezen. De keuze voor het vak staat vrij, maar er bestaat geen lesgarantie voor dit extra vak. Op het vwo kan het aanbieden van extra vakken onoverkomelijke roostertechnische problemen opleveren. Dat kan betekenen dat de leerling niet alle lessen kan volgen. We verwachten van een vwo-leerling dat hij het initiatief neemt om in gesprek met zijn mentor naar mogelijkheden te zoeken voor het volgen van de lessen waar mogelijk. Dit noemen we ‘wisselen op maat’. Hij is daarnaast in staat om voor een belangrijk deel zelfstandig het vak te volgen.


Een leerling kan een extra vak in het vakkenpakket opnemen indien voldaan wordt aan de volgende eisen:

 • een positief advies van de leraar van dat extra vak in klas 3 én
 • in klas 3 op het eindrapport voor alle vakken gemiddeld minimaal 7,0 én
 • een positief advies van de leraren die lesgeven aan de leerling.

Het volgen van het extra vak betekent dat aan alle onderdelen die in het PTA staan, moet worden voldaan. De leerling die een extra vak kiest, doet dit voor het hele schooljaar. In uitzonderlijke situaties kan besloten worden voortijdig met het extra vak te stoppen. Dit kan zowel op initiatief van de leerling/ouders/verzorgers als op initiatief van de school. In alle gevallen is er overleg.

Terug naar de inhoudsopgave