7 Buitenlesactiviteiten

Buitenlesactiviteiten

Leren vindt niet alleen maar plaats in lessituaties. De persoonlijke ontwikkeling van leerlingen wordt juist ook gestimuleerd in activiteiten die de school organiseert buiten lesverband. Daarom zijn er voor elke jaarklas buitenlesactiviteiten. Dat kunnen reizen, uitwisseling met buitenlandse scholen, brugklaskampen, sportmanifestaties, theaterbezoeken, concerten, films, bedrijvendagen of activiteiten voor een goed doel zijn. Een beeld van de activiteiten per onderwijsafdeling treft u aan bij de informatie per afdeling. Leerlingen en ouders/verzorgers worden van deze gebeurtenissen steeds op de hoogte gebracht.

Sport en Cultuur 

Het Zwijsen College organiseert sportdagen en neemt deel aan landelijke sportwedstrijden zoals Olympic Moves. Op het gebied van cultuur wordt samengewerkt met de Cultuurkade, de Veghelse overkoepeling van cultuurpunten. Leerlingen volgen cultuurlessen als dans, muziek en beeldende vorming van professionals.

Muziek 

Jaarlijks zijn er op en buiten school presentaties die voor leerlingen een platform bieden op het gebied van muziek en theater. Veel leerlingen zitten in het schoolorkest en treden op tijdens Come Together en op andere dagen. Ze worden tijdens Come Together ook professioneel begeleid bij hun performances in theater de Blauwe Kei. 

Burgerschapsvorming

Bij burgerschapsvorming gaat het om actief burgerschap en sociale integratie. Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving willen zijn en er een positieve bijdrage aan leveren.De school is hierin een belangrijke oefenplaats.

Het Zwijsen College besteedt aandacht aan de veranderende samenleving en bereidt de leerlingen voor op hun huidige en toekomstige rol hierin. Binnen diverse onderwijsactiviteiten brengen wij leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen bij om zich betrokken te voelen bij hun omgeving en de Nederlandse samenleving en wij stellen hen zo in staat daaraan een bijdrage te leveren.

Voorbeelden van burgerschapsactiviteiten op het Zwijsen College zijn de opa- en omamiddag, The Young Americans, tutorproject, de Europese week, mediawijsheid en de goede-doelen-acties zoals Going Global Edukans en de geraniumactie.

Internationalisering

Internationalisering is bij uitstek een mogelijkheid om vorm en inhoud te geven aan de Europese en internationale  burgerschapsvorming. Het is een brede, evenwichtige oriëntatie op mens en samenleving, waardoor ook bezinning op de eigen cultuur kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen de leerlingen hun talen verbeteren, werken aan communicatie en leren samenwerken over Europese en internationale onderwerpen. Waar mogelijk met leerlingen en instellingen uit andere landen.

Het streven van het Zwijsen College is dat zoveel mogelijk leerlingen tijdens hun schoolloopbaan op onze school minimaal één keer kunnen deelnemen aan uitwisselingen met onze partnerscholen in landen als Spanje, Duitsland en Italië. Zo worden zij extra gemotiveerd en optimaal voorbereid om te studeren, wonen en werken in een internationale omgeving. In vwo 3 en 4 volgen leerlingen een programma van European Parliament Ambassador Schools (EPAS) dat met het House of Europe vormgegeven wordt en Model United Nations (MUN). Daarnaast gaan leerlingen op zoek naar oplossingen voor reële problemen in samenwerking met ontwikkelingsorganisaties en het lokale bedrijfsleven vanuit World School.

Vanaf dit schooljaar is het Zwijsen College lid van het internationaliseringsplatform NIVO.

Maatschappelijke Stage (MaS)

Nederland wordt steeds meer een participatiesamenleving, een samenleving waarin de burger gestimuleerd wordt zelf verantwoordelijkheid te nemen en geactiveerd wordt een bijdrage te leveren aan maatschappelijke processen.

Door de MaS doen leerlingen een waardevolle ervaring op en betekenen ze iets voor hun directe omgeving. Ze verwerven nieuwe vaardigheden en soms helpt de stage ook bij het oriënteren op studie- of beroepskeuze. Een MaS kan bijdragen aan bewustwording, het ontwikkelen van meer respect voor anderen en het opbouwen van zelfvertrouwen.
De MaS wordt in leerjaar 4 als aparte activiteit buiten de reguliere lessen aangeboden. 

Talenten

Onderwijs op maat betekent ook ‘je talenten ontwikkelen’. Dit kan op verschillende manieren: leerlingen kunnen bijvoorbeeld naast hun vereiste programma op de havo ook examen op vwo-niveau afleggen, deelnemen aan talentprogramma’s als Cambridge English, Goethe Zertifikat, Delf Scolaire en Team Rembrandts (roboticaproject) en/of olympiades. Ook biedt het Zwijsen College vwo’ers de mogelijkheid om deel te nemen aan Fast Lane vwo, waarbij je voor één of meerdere of zelfs alle vakken in vwo 5 eindexamen doet.

Excellentieprogramma’s Cambridge English, Goethe-Zertifikat, Delf Scolaire

Leerlingen die op het gebied van de talen meer aankunnen dan het reguliere programma bieden wij de mogelijkheid om op hoog niveau de vakken Engels, Duits en Frans af te sluiten met een internationaal erkend certificaat. Deze certificaten geven recht op vrijstellingen in het internationale vervolgonderwijs. Leerlingen die voor deelname in aanmerking komen, volgen een apart traject met speciale lessen. Voor meer informatie hierover kunt u de website raadplegen.

Olympiades

Het Zwijsen College is in 2019 Olympiadeschool geworden! Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen. Leerlingen kunnen hun kennis en vaardigheden in een bepaald vak testen. De een beschouwt het als examentraining, voor de ander is het een kans om zich op een bepaald vakgebied te kunnen meten met de besten van het land of zelfs met de internationale toppers. 

Het Zwijsen College biedt leerlingen de kans mee te doen aan olympiades voor aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde in de bovenbouw en de beverwedstrijd (informatica) in de onderbouw. Olympiades krijgen een vaste plek binnen het curriculum. De olympiadecoördinator is de heer J. Somers.

Deelname aan Olympiades zorgt voor veel uitdaging en verdieping in de vakken in zowel onder- als bovenbouw. Als Zwijsen College vinden wij dat meedoen belangrijker is dan winnen. Leerlingen dienen zelf het vervoer te organiseren bij regionale wedstrijden.

Ondersteuning aan talentvolle leerlingen 

Het Zwijsen College ondersteunt toptalenten om hun carrière te combineren met hun schoolcarrière. Omdat ouders/verzorgers (bewust) niet kiezen voor een aanmelding op een Topsport Talentschool blijft het onderwijs en het behalen van een diploma op het eigen niveau het doel. Wanneer de betreffende leerling en zijn ouders/verzorgers deze doelstelling met de school delen, kunnen we samen afspraken maken over verlof/vrijstellingen.
Voor nadere informatie hierover kan contact worden opgenomen met de desbetreffende teamleider.

Terug naar de inhoudsopgave