8 Communicatie |Ouderraad

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging draagt de naam ‘ouderraad’. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en de leerlingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. De ouderraad vormt tevens het klankbord voor de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Eens per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waar verslag gedaan wordt van de activiteiten en waar verantwoording wordt afgelegd aan de leden. 


De ouderraad organiseert jaarlijks verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld de thema-avonden waarbij een inspirerende spreker wordt uitgenodigd. De ouderraad helpt mee en denkt mee over andere activiteiten als de 'back to school-avond' en de Open Dag.

De ouderraad bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en overige ouderraadsleden. Als u contact wilt met de ouderraad, dan kan dat via e-mail ouderraad@zwijsencollege.onmicrosoft.com

Terug naar de inhoudsopgave