6 Leerlingenbegeleiding en zorg

Leerlingenbegeleiding en zorg

Leren in Veiligheid 

Het is belangrijk dat leerlingen en medewerkers op school in een veilige omgeving verblijven. Zowel het schoolgebouw als de schoolomgeving moet als veilig worden ervaren. Dan pas biedt school het juiste klimaat om te leren en je goed te voelen. 

De veiligheid wordt gewaarborgd door een gecertificeerde preventiemedewerker, het EHBO- en BHV-team, maar ook door toezichthouders die gedurende de dag een oogje in het zeil houden. 

Ten aanzien van de veiligheid op het intermenselijke vlak wil de school proactief én reactief zorgdragen voor een optimale situatie, waarbij met name ‘pesten’ bijzondere aandacht krijgt. Leraren, mentoren, teamleiders, alle personeelsleden rekenen aspecten van die veiligheid tot hun taak. Op uiteenlopende manieren zullen zij met leerlingengroepen, maar ook met individuele leerlingen, werken aan een goed klimaat. Activiteiten die bijdragen aan een goede sfeer maken hier ook deel van uit. In het overleg met de vertegenwoordigende organen -personeelsraad, ouderraad en leerlingenraad - staan aspecten van veiligheid regelmatig op de agenda.

Speciale functionarissen, in het bijzonder de zorgcoördinator, vertrouwensleraren (zowel voor leerlingen als voor personeelsleden) en zorgcoaches, spelen ook een voorname rol in het garanderen van veiligheid. Externe deskundigen –zoals schoolmaatschappelijk werker (basisteam jeugd en gezin), schoolverpleegkundige, schooladoptant en, incidenteel, leerplichtambtenaren- worden in het beleid betrokken via overleg. Op het gebied van veiligheid rekent de school op positieve bijdragen van alle betrokkenen, ook op die van de ouders/verzorgers.

Monitoring

In de eerste klas wordt de SAQI-vragenlijst afgenomen, in de tweede klas monitort de GGD op sociaal welbevinden en jaarlijks wordt in de klassen 1 en 3 en de examenklassen de vragenlijst schoolklimaat en veiligheid van de inspectie afgenomen.   

 

Terug naar de inhoudsopgave