6 Leerlingenbegeleiding en zorg |Externe ondersteuning

Externe ondersteuning

Buiten de school kunnen onze ketenpartners hulp bieden aan leerlingen (en soms ook aan hun ouders/verzorgers).

Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)

Vanuit het BJG is schoolmaatschappelijk werk binnen de school aanwezig. Door inzet van schoolmaatschappelijk werk wordt geprobeerd problemen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Ook ouders/verzorgers kunnen eventuele problematiek met hun kind overleggen met de mentor of de zorgcoördinator.

GGD Hart voor Brabant 

De jeugdverpleegkundige van de GGD screent ieder jaar alle tweedeklassers middels een vragenlijst. Ook ouders/verzorgers en school worden daarbij betrokken. Indien daartoe aanleiding is, worden leerlingen opgeroepen. Ook vraagt school in sommige gevallen advies aan de jeugdarts.

GGz

Voor psychische klachten of verslaving kan er afstemmingscontact gezocht worden met de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). Met name met de afdeling “eetstoornissen” wordt vroegtijdig contact onderhouden.

Politie

De school heeft een vast aanspreekpunt bij de politie. Het betreft twee politiefunctionarissen (zogenaamde schooladoptanten) die de school beter kennen en zo advies aan ons kunnen geven, hulp kunnen bieden of anderszins van nut kunnen zijn. 

Leerplichtambtenaar 

De school heeft de wettelijke en maatschappelijke plicht om verzuim en te laat komen te registreren en - indien grenzen worden overschreden - te melden bij de leerplichtambtenaar. Het verzuimbeleid van onze school is gericht op het voorkomen van uitval en vroegtijdig schoolverlaten. Om hierin succesvol te kunnen zijn, is een goed samenspel tussen ouders/verzorgers en school van wezenlijk belang.

Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij hun kind tijdig, d.w.z. voor aanvang van de schooldag, ziek melden en ook weer beter melden (zie hoofdstuk 10: dagelijkse gang van zaken), alsook dat zij ons steunen in ons streven ongeoorloofd verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Ons verzuimbeleid kent een aantal, steeds indringender wordende, interventiemomenten. Ouders/verzorgers mogen van de school verwachten dat zij op de hoogte worden gebracht van deze interventies indien dat voor hun kind aan de orde is. De meest indringende interventie is het doen van een officiële melding bij de leerplichtambtenaar, die kan besluiten leerling en ouders/verzorgers op te roepen voor een gesprek. De leerplichtambtenaar is tevens bevoegd juridische strafmaatregelen te nemen.

De leerplichtambtenaar van de gemeente Meierijstad, mevrouw J. van Beers, houdt eenmaal per maand een spreekuur op school.

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30.06 (SWV VO 30.06).
In het kader van Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband als doel en opdracht om in haar regio een dekkend zorgaanbod te organiseren, zodat alle leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een diploma of, indien dit niet mogelijk blijkt, leerlingen voor te bereiden op een arbeidsplaats in de regio.

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel de beschikbaar gestelde middelen aan te wenden voor de ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijk regionaal zorgbeleid en biedt vanuit die middelen ondersteuning aan de leerlingenzorg op onze school. Nadere informatie is te vinden op de website van het SWV VO: www.swvvo3006.nl.

Het Zwijsen College heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

Terug naar de inhoudsopgave