6 Leerlingenbegeleiding en zorg |Interne ondersteuning

Interne ondersteuning

Vanuit de school zijn diverse functionarissen betrokken bij de extra ondersteuning.

Leerlingenbegeleiding 

Het bieden van een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen, betekent ook dat we jonge mensen begeleiden op hun route naar volwassenheid. Binnen onze school hebben diverse personen een rol in de leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding in groepsverband is in handen van het team van de afdeling waar een leerling het onderwijs volgt. Dit team biedt zowel groepsgerichte als individuele begeleiding. De begeleiding is erop gericht dat leerlingen zich thuis voelen op school en vertrouwd worden met de gang van zaken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan studievaardigheden en studievoortgang, keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie en besteden we veel tijd aan de sociaal-emotionele component. Voor deze begeleiding kunnen we gebruikmaken van heel veel kennis in en buiten de school.

De mentor

De mentor speelt in de begeleiding van de leerlingen een centrale rol. Hij is de contactpersoon tussen de leerlingen van een klas of groep en de afdelingsleiding. Daarnaast heeft hij contact met collega-vakleraren, adviseert hij de leerlingen en helpt hen zoveel mogelijk bij allerlei problemen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. 
Taken van de mentor zijn onder andere: het bieden van sociaal-emotionele begeleiding, het bespreken van het studieverloop met de leerling, het coachen bij het maken van keuzes, het verwijzen naar en contact houden met vakkenhulp en overige zorginstanties, het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, het ondersteunen van loopbaanoriëntatie, het bespreken van leerlingen met leden van het team en het onderhouden van de contacten met de ouders/verzorgers over het leerproces. Dit alles is onderdeel van de basisondersteuning.

Trajectvoorziening

Binnen de trajectvoorziening worden leerlingen extra begeleid en ondersteund om uiteenlopende redenen. Bij deze extra ondersteuning kunnen zowel interne als externe deskundigen betrokken zijn. Inzet van extra ondersteuning gebeurt altijd in overleg met leerling en ouders/verzorgers.

Koersklas

Leerlingen die vanuit het primair onderwijs in de Koersklas starten, hebben tijdelijk intensievere ondersteuning nodig dan binnen een reguliere brugklas geboden kan worden. Deze leerlingen krijgen binnen een kleine, veilige setting de kans om zich volledig te ontplooien, zodat ze goed voorbereid aan het reguliere onderwijsproces op havo- of vwo-niveau kunnen deelnemen. De verwachting is dat instroom na een jaar mogelijk is en uiterlijk binnen twee jaren.

Leerlingen komen in aanmerking voor de Koersklas als zij duidelijk aantoonbare leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problemen hebben. Daarnaast hebben ze behoefte aan didactische ondersteuning voor rekenen, taal en/of lezen. Er wordt dan ook wel gesproken over gestapelde problematiek.
De Koersklas is gesitueerd op het Fioretti College.

De zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren bewaken de continue lijn en samenhang in begeleiding en ondersteuning voor de leerlingen die extra ondersteuning en zorg nodig hebben. Zij hebben de uitvoeringsregie hiervan en zien toe op evaluatie en afsluiting van zorgtrajecten. Ook verzorgen zij de afstemming tussen interne  en eventueel betrokken externe zorgverleners. De zorgcoördinatoren zijn mevrouw E. Giesbers en mevrouw L. Bettonvil.
Mevrouw L. Bettonvil is coördinator sociale veiligheid (anti-pesten) en mevrouw E. Giesbers is aandachtsfunctionaris als bedoeld in het protocol “huiselijk geweld en kindermishandeling”.

Zorgadviesteam (ZAT)

Wanneer mentoren, zorgcoaches, teams of vertrouwensleraren vragen hebben over inzet van adequate begeleiding binnen of buiten de school kunnen zij zich wenden tot het zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de zorgcoördinatoren, een psycholoog vanuit het samenwerkingsverband en een medewerker van het Basisteam Jeugd en Gezin, de mentor van de leerling en de zorgcoach van het team. Daarnaast worden regelmatig externe deskundigen uitgenodigd, afhankelijk van de problematiek.

Vertrouwensleraren

Op het Zwijsen College zijn er drie vertrouwensleraren met een speciale opleiding bij wie leerlingen met hun verhaal terecht kunnen. Ze zullen alles wat ze horen in vertrouwen behandelen en daar niet zomaar met iedereen over praten. Pesten, mishandeling, discriminatie en seksuele intimidatie hoort niet, maar als het gebeurt, is het nodig en zinvol om er met iemand over te praten. Ook voor andere persoonlijke problematiek bieden de vertrouwensleraren een luisterend oor. Vertrouwensleraren hebben extra deskundigheid ontwikkeld om leerlingen in zulke situaties bij te staan.

De vertrouwensleraren zijn bereikbaar tijdens de pauze of een tussenuur (in hun lokaal, in de personeelskamer of in kamer 0.04). Leerlingen kunnen naar school bellen en naar hen vragen (0413-366941). Ook kan de vertrouwensleraar reageren op een e-mail.
Een andere goede mogelijkheid om een probleem voor te leggen, is een brief naar school, gericht aan die vertrouwensleraar. (Met op de enveloppe de vermelding ‘vertrouwelijk’.) 
De vertrouwensleraren zijn: mevrouw L. Bettonvil, mevrouw M. Rouweler, de heer M. Reniers en de heer D Suitela.

Remedial Teaching 

Het RT-team verzorgt remediale hulp aan leerlingen met dyslexie en dyscalculie binnen het raamwerk van betreffende protocollen. Ook worden sociale vaardigheidstrainingen en faalangstreductietrainingen door dit team verzorgd. Aanmelding en plaatsing verlopen altijd via de mentor en de afdeling. Het RT-team bestaat uit mevrouw J. van den Biggelaar (dyslexie), de heer E. Schenk (dyscalculie), mevrouw M. van Oosterhout, mevrouw J. van Genugten, mevrouw M. Rouweler en mevrouw H. Lenaers.

Persoonlijk begeleiders 

Sommige leerlingen met uiteenlopende problematiek worden extra begeleid door een persoonlijk begeleider (PB-er). Dit zijn leraren die naast hun lestaak en hun klassenmentoraat extra ondersteuning bieden aan individuele leerlingen of aan leerlingen in groepsverband.

Zorgcoaches

De zorgcoach ondersteunt mentoren binnen het team bij de begeleiding van leerlingen. Hij agendeert begeleidingsvraagstukken voor het teamoverleg in samenspraak met de mentor en de teamleider. De zorgcoach laat mentoren rapporteren aan het team over de voortgang van het proces en de bereikte resultaten. Leerlingen die specifieke professionele zorg nodig hebben, worden door de zorgcoach doorverwezen naar de zorgcoördinator wanneer de basisondersteuning niet toereikend is gebleken.

Speciale zorg 

Op onze school zitten ook leerlingen die wat meer zorg nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerlingen met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, leerlingen met gedragsproblematiek of met ontwikkelingsstoornissen. Voorafgaand aan de toelating van een leerling die speciale zorg nodig heeft, is er intensief overleg met de betrokkenen van de “afleverende” school. In een intakegesprek met de ouders/verzorgers wordt vervolgens bezien of het Zwijsen College de zorg kan bieden die gezien de hulpvraag van het kind noodzakelijk is.

Studiecoaching, begeleidingsuren en vakkenhulp

Op bepaalde momenten komt een groot aantal aspecten van de begeleiding aan bod. Soms gebeurt dit in speciaal ingeroosterde studielessen, begeleidings- en steunuren, soms is er in het rooster van de leerlingen ruimte voor groepsbegeleiding of individuele coaching of ondersteuning. Voor taalzwakke, rekenzwakke, dyslectische, dyscalculische, faalangstige en auditief of visueel beperkte leerlingen is er nog aanvullende begeleiding.

Terug naar de inhoudsopgave