6 Leerlingenbegeleiding en zorg |Schoolstewards

Schoolstewards

Een schone school en schoolomgeving dragen bij aan een prettig leerklimaat. Leerlingen zijn hier samen met de school verantwoordelijk voor en worden daarom ingezet als “steward”. De stewards houden  tijdens de pauzes toezicht in de aula en op het schoolplein. Waar nodig spreken zij medeleerlingen aan op hun gedrag; dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en op positieve toon. Om hun taak op een goede manier te kunnen vervullen, worden de stewards ondersteund door een coördinator en leraren die hen coachen in hun rol. De coördinator neemt maatregelen als leerlingen na drie verzoeken van de stewards toch kiezen voor een registratie. Een registratie leidt tot corveetaken. Bij een drievoudige registratie gaat de school over tot nadere maatregelen, waarvan ouders/verzorgers op de hoogte worden gebracht.

Terug naar de inhoudsopgave