2 Onderwijsconcept

Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van het Zwijsen College heeft een directe relatie met de waarden die de school heeft gekozen als fundament voor ons denken en handelen. De maatschappij en de arbeidsmarkt veranderen. Daarom is het meer dan ooit van belang om van de kinderen van nu competente en zelfbewuste volwassenen van de toekomst te maken, die in staat zijn de juiste keuzes te maken voor een succesvolle loopbaan. We beschouwen het als onze opdracht om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst.

We hanteren de zes rollen van de leraar: gastheer, presentator, didacticus, leercoach, pedagoog en afsluiter. Waarbij we veel aandacht hebben voor de rol van de didacticus. Een goede instructie, activerende werkvormen en veel aandacht voor onderwijs op maat vormen de kern van de Zwijsenles.

Met de start van Fast Lane vwo twee jaar geleden hebben we voor onderwijs op maat gezorgd door de individuele leerling de mogelijkheid te bieden te compacten en te versnellen. Het wordt op deze manier mogelijk voor leerlingen hun vwo-diploma in vijf jaren te behalen of een deel van het curriculum in vijf jaren af te ronden.

Het onderwijs sluit aan bij de huidige generatie leerlingen en de ontwikkelingen in de maatschappij. Om het onderwijs nog beter toe te snijden op de individuele leerling benutten we de mogelijkheden van ICT en gebruiken we digitale leermiddelen. Dankzij de inzet van digitale leermiddelen op een eigen Chromebook kunnen leerlingen individuele, passende leerroutes doorlopen. We zorgen voor samenhang in ons onderwijs door doorgaande leerlijnen en vloeiende overgangen in de schoolloopbaan van leerlingen te garanderen. We werken samen met het Fioretti College om leerlingen na de mavo zo drempelloos mogelijk de overstap naar het Zwijsen College te laten maken en jaarlijks stimuleren we 20 tot 30 leerlingen actief hun Zwijsencarrière na de havo te vervolgen op het vwo. We ondersteunen dit met een speciale overstapmentor. Hiervoor is het belangrijk dat verschillende teams en scholen de wil hebben om in het belang van de leerling te denken en niet in organisatorische hobbels; dat lukt.

Het onderwijsprogramma is erop gericht het leren van leerlingen te stimuleren. Dit gebeurt tijdens vaklessen waarin vakkennis en -vaardigheden centraal staan. Deze lessen worden veelal klassikaal gegeven. Met verschillende activerende werkvormen bereiken we dat lessen afwisselend zijn en op maat, vaak met behulp van digitale leermiddelen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven tijdens het leerproces. Leerlingen ontvangen doorlopend feedback op hun ontwikkeling tijdens de les en naar aanleiding van voortgangstoetsen. In de dakpanklassen en in vwo 1 worden determinerende toetsen afgenomen die het advies voor de leerroute ondersteunen en het lerarenteam adviseren of een leerling zou kunnen versnellen.

Daarnaast zijn er Zwijsenuren en een activiteitenweek waarin lessen worden aangeboden die vakoverstijgend of vakaanvullend zijn. Zo is er aandacht voor mediawijsheid, de werelden van techniek, een gezonde leefstijl, weerbaarheid, bijlessen voor de kernvakken en examentraining. Leerlingen kunnen kiezen voor modules, bijvoorbeeld robotica, 3D-tekenen, koken, sport, muziek, street art, enz.

Met ons onderwijs in de vaklessen, Zwijsenuren en de activiteitenweek willen we recht doen aan de diversiteit van onze leerlingen, activerende lessen aanbieden en leerlingen vaardigheden aanleren. 

Dagindeling

De vaklessen en Zwijsenuren komen zoveel mogelijk in eenheden van 60 minuten op het lesrooster voor. De leerinhoud is minder versnipperd; er zijn relatief weinig wisselmomenten op een dag, terwijl er toch verschillende contactmomenten in de week met de vakleraar zijn. Een 60-minutenrooster creëert meer rust in de school en rust voor de leerlingen. Uit een enquête onder alle leerlingen het afgelopen jaar bleek overduidelijk dat leerlingen dit systeem willen doorzetten.

Toetsweken

De jaarplanning, waarbij een drietal toetsweken de lesperiodes afsluiten, zorgt voor overzicht en rust in het lesrooster. Bovendien leren leerlingen in een vroeg stadium hun lesstof te plannen. In de (pre-)examenklassen hebben de leerlingen vier toetsweken.

 

Terug naar de inhoudsopgave