12 Opbrengstenkaart

Opbrengstenkaart

Opbrengstenkaart is bedoeld voor zowel ouders/verzorgers en leerlingen als scholen. Ouders/verzorgers met kinderen in het voortgezet onderwijs kunnen nagaan hoe de school van hun kind(eren) presteert. Wat is het percentage zittenblijvers en wat zijn de gemiddelde cijfers voor de eindexamenvakken? Komen deze gegevens overeen met die van de school in de buurt? Wijken deze cijfers af van de landelijke gemiddelden? Al deze gegevens kunnen een aanvulling zijn op de kennis die al van de school beschikbaar is.

Ook voor ouders/verzorgers die een toekomstige school moeten kiezen voor hun kind in groep 8 van de basisschool bevat de Opbrengstenkaart waardevolle informatie. Hoe is de brugklas samengesteld? Zijn er gemengde klassen voor havo/vwo of worden de leerlingen al snel van elkaar gescheiden? Volgen de meeste leerlingen onderwijs gelijk aan het advies van de basisschool of niet? Stuk voor stuk feiten die een belangrijke aanvulling kunnen zijn op het voorlichtingsmateriaal van de school zelf of op de informatie van een voorlichtingsavond.

Scholen kunnen baat hebben bij de Opbrengstenkaart, omdat daarop een aantal kerngegevens handzaam bij elkaar zijn gezet. De schooldirectie kan in een oogopslag zien in welke mate de eigen school afwijkt van het landelijk beeld. Het is bijvoorbeeld voor de vakgroep Nederlands wellicht goed om te weten of het gemiddelde eindcijfer op het centraal examen vergelijkbaar is met dat van scholen in de regio. Stuk voor stuk feiten die een belangrijke aanvulling kunnen zijn op de informatievoorziening van de school zelf.

De Opbrengstenkaart wordt opgesteld en beschikbaar gesteld door de Inspectie van het Onderwijs (www.owinsp.nl).


Voor de resultaten van de Opbrengstenkaart zie afbeelding:

 

 

Klik op de tabel voor een vergroting van de gehele tabel.


Toelichting onderwijspositie t.o.v. advies primair onderwijs (po)

 1. Gebaseerd op de adviesgegevens van de leerlingen die nu voor het eerst in leerjaar 3 zitten en in leerjaar 1 en 2 op de betreffende vestiging onderwijs hebben gevolgd
 2. De norm is bepaald door het gemiddelde te nemen van een vergelijkingsgroep over de jaren 2014-2017.
 3. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde. 

Toelichting onderbouwsnelheid

 1. Deze indicator op vestigingsniveau geeft het percentage leerlingen weer dat vanuit leerjaar 1 en leerjaar 2 is doorgestroomd naar een hoger leerjaar (en dus ook leerlingen die een klas overslaan). 
 2. Het maakt hierbij niet uit of de leerling bevorderd is naar een schoolsoort van een lager niveau.
 3. Ook de resultaten van leerlingen die vanuit leerjaar 1 of 2 hun onderwijsloopbaan vervolgen op een andere vestiging van de school of op een andere school tellen mee. 
 4. De norm is bepaald door het gemiddelde te nemen van een vergelijkingsgroep over de jaren 2014-2017
 5. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde.

Toelichting bovenbouwsucces

 1. Voor deze indicator wordt van iedere leerling bepaald of hij/zij het betreffende leerjaar in de bovenbouw succesvol of niet succesvol afrondt.
 2. Ook de resultaten van leerlingen die hun onderwijsloopbaan vervolgen op een andere vestiging van de school of op een andere school tellen mee.
 3. De indicator drukt het percentage leerlingen uit dat het schooljaar succesvol afrondt.
 4. Voor de overgangen binnen het VO geldt dat een overgang naar het volgende leerjaar van dezelfde of een hogere onderwijssoort en de overgang naar hetzelfde leerjaar van een hogere onderwijssoort gedefinieerd is als succesvol.
 5. De norm is bepaald door het gemiddelde te nemen van een vergelijkingsgroep over de jaren 2014-2017.
 6. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde.

Toelichting examencijfers

 1. De indicator is het gemiddeld behaalde cijfer voor het centraal examen van alle vakken van alle leerlingen die geslaagd of gezakt zijn voor de betreffende onderwijssoort.
 2. Het gaat daarbij om de vakken, waarin de leerlingen in dat jaar examen hebben gedaan. Resultaten behaald in een eerder jaar blijven buiten beschouwing. Dit geldt voor de vakken, waarin een leerling eerder examen heeft gedaan in verband met gespreid examen en voor de vakken waarin een leerling in het voorlaatste leerjaar examen heeft gedaan. 
 3. De vakken die geen rol hebben gespeeld bij de uitslagbepaling blijven buiten de berekening. Dat zijn bijvoorbeeld de extra vakken, waarin de leerling examen heeft gedaan, maar die hij niet wil laten meetellen bij het al dan niet slagen. 
 4. Voor het berekenen van deze indicator zijn de 1 cijfer examenbestanden VO van de schooljaren 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017 gebruikt.
 5. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde.

Een uitgebreide toelichting op de onderwijsresultaten 2018 kunt u terugvinden op de website van de Inspectie van Onderwijs www.owinsp.nl. Voor het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat (vsv) kunt u www.onderwijsincijfers.nl raadplegen.

Slagingspercentages

Havo: 2013: 90%, 2014: 86%, 2015: 93,4%, 2016: 84%, 2017: 91%, 2018: 90%

Vwo: 
atheneum: 2013: 93%, 2014: 91%, 2015: 94,9%, 2016: 85%, 2017: 94%. 

gymnasium: 2013: 88%, 2014: 100%, 2015: 100%, 2016: 86%, 2017: 100%.

2018: 93% (totaal atheneum en gymnasium)

Kwaliteit, systematisch evalueren en verbeteren

De kwaliteit van het onderwijs is een doorlopend thema op het Zwijsen College voor alle medewerkers voor hun specifieke taak. Om te komen tot verbeteringen werkt de school planmatig en hanteert de PDCA-cyclus (plan-do-check-act). Het schoolplan biedt de basis voor het schooljaarplan, de vakgroepplannen, de teamplannen en overige beleidsplannen. Deze worden opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd onder verantwoordelijkheid van de adjunct-directeur. De adjunct-directeur legt verantwoording af aan de locatiedirecteur. ln dit proces worden de MR, de ouderraad en de leerlingenraad meegenomen. Input uit deze gremia leidt tot bijstelling van plannen. Projectleiders worden ondersteund en gecoacht in het SMART formuleren van doelstellingen, vaststellen van indicatoren en het opstellen van een realistisch tijdpad. U kunt meer lezen over de kwaliteit van onderwijs en de maatregelen om deze te verbeteren in ons schoolplan 2015-2019.

Terug naar de inhoudsopgave