12 Opbrengstenkaart |Toelichting

Toelichting

Toelichting onderwijspositie t.o.v. advies primair onderwijs (po)

 1. Gebaseerd op de adviesgegevens van de leerlingen die nu voor het eerst in leerjaar 3 zitten en in leerjaar 1 en 2 op de betreffende vestiging onderwijs hebben gevolgd
 2. De norm is bepaald door het gemiddelde te nemen van een vergelijkingsgroep over de jaren 2017-2020.
 3. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde. 


Toelichting onderbouwsnelheid

 1. Deze indicator op vestigingsniveau geeft het percentage leerlingen weer dat vanuit leerjaar 1 en leerjaar 2 is doorgestroomd naar een hoger leerjaar (en dus ook leerlingen die een klas overslaan). 
 2. Het maakt hierbij niet uit of de leerling bevorderd is naar een schoolsoort van een lager niveau.
 3. Ook de resultaten van leerlingen die vanuit leerjaar 1 of 2 hun onderwijsloopbaan vervolgen op een andere vestiging van de school of op een andere school tellen mee. 
 4. De norm is bepaald door het gemiddelde te nemen van een vergelijkingsgroep over de jaren 2016-2019
 5. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde.


Toelichting bovenbouwsucces

 1. Voor deze indicator wordt van iedere leerling bepaald of hij/zij het betreffende leerjaar in de bovenbouw succesvol of niet succesvol afrondt.
 2. Ook de resultaten van leerlingen die hun onderwijsloopbaan vervolgen op een andere vestiging van de school of op een andere school tellen mee.
 3. De indicator drukt het percentage leerlingen uit dat het schooljaar succesvol afrondt.
 4. Voor de overgangen binnen het VO geldt dat een overgang naar het volgende leerjaar van dezelfde of een hogere onderwijssoort en de overgang naar hetzelfde leerjaar van een hogere onderwijssoort gedefinieerd is als succesvol.
 5. De norm is bepaald door het gemiddelde te nemen van een vergelijkingsgroep over de jaren 2016-2019.
 6. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde.


Toelichting examencijfers

 1. De indicator is het gemiddeld behaalde cijfer voor het centraal examen van alle vakken van alle leerlingen die geslaagd of gezakt zijn voor de betreffende onderwijssoort.
 2. Het gaat daarbij om de vakken, waarin de leerlingen in dat jaar examen hebben gedaan. Resultaten behaald in een eerder jaar blijven buiten beschouwing. Dit geldt voor de vakken, waarin een leerling eerder examen heeft gedaan in verband met gespreid examen en voor de vakken waarin een leerling in het voorlaatste leerjaar examen heeft gedaan. 
 3. De vakken die geen rol hebben gespeeld bij de uitslagbepaling blijven buiten de berekening. Dat zijn bijvoorbeeld de extra vakken, waarin de leerling examen heeft gedaan, maar die hij niet wil laten meetellen bij het al dan niet slagen. 
 4. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde voor de periode 2016-2019.

Een uitgebreide toelichting op de onderwijsresultaten 2020 kunt u terugvinden op de website van de Inspectie van Onderwijs www.owinsp.nl. Voor het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat (vsv) kunt u www.onderwijsincijfers.nl raadplegen.

Slagingspercentages

Kwaliteit, systematisch evalueren en verbeteren

De kwaliteit van het onderwijs is een doorlopend thema op het Zwijsen College voor alle medewerkers. Om te komen tot verbeteringen werkt de school planmatig en hanteert de PDCA-cyclus (plan-do-check-act). Het schoolplan biedt de basis voor het schooljaarplan, de vakgroepplannen, de teamplannen en overige beleidsplannen. Deze worden opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd onder verantwoordelijkheid van de afdelingsdirecteur. De afdelingsdirecteur legt verantwoording af aan de locatiedirecteur. In dit proces worden de MR, de ouderraad en de leerlingenraad meegenomen. Input uit deze gremia leidt tot bijstelling van plannen. U kunt meer lezen over de kwaliteit van onderwijs en de maatregelen om deze te verbeteren in ons schoolplan 2019-2023.

 

 

Terug naar de inhoudsopgave