3 Organisatie en opbouw van de school |Opbouw

Opbouw

Organisatie

Het Zwijsen College heeft acht teams (vijf havo-teams en drie vwo-teams) en achttien vakgroepen. Een team heeft de opdracht de leerlingen optimaal te begeleiden en ze te leren leren, te begeleiden in het studieproces en ze te leren kiezen, kortom de meer pedagogische kant. Een teamleider geeft leiding aan elk team en wordt daarbij ondersteund door een leerlingcoördinator, een organisatiecoördinator, een ondersteuningscoach en mentoren. Ouders en leerlingen hebben waarschijnlijk bij de dagelijkse gang van zaken te maken met de mentor en/of leerlingcoördinator.

De vakgroepen worden aangestuurd door vakgroepvoorzitters en zij hebben de opdracht de kwaliteit van de lessen en de doorlopende leerlijn te bewaken. De vakgroepen belichten meer de vakdidactische en vakinhoudelijke kant. Samen zijn de teams en vakgroepen verantwoordelijk voor goed onderwijs en goede begeleiding.

Tweejarige brugklas havo/mavo en havo/vwo

In 2020, is er met instemming van de MR, besloten over te gaan op de invoering van een tweejarige brugperiode. Op die manier stellen we de selectie één jaar uit en zorgen we daarmee voor optimale ontwikkelkansen.

Brugklas havo/mavo

In de eerste twee leerjaren zal het lerarenteam de leerlingen begeleiden om de aansluiting van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. In leerjaar 1 speelt naast de mentor ook de mentorcoach van de havo-mavo klassen daar een grote rol in. De beginperiode staat in het teken van wennen en het aanleren van vaardigheden. In de tweejarige havo/mavo wordt les gegeven en getoetst op havoniveau. Aan het einde van periode 3 in leerjaar 2 krijgen deze leerlingen hun doorstroomadvies, namelijk mavo, havo of vwo. De toetsen blijven we aanbieden op havo- niveau. Tijdens de tweejarige brugklas kan een leerling niet doubleren, ook niet aan het einde van de tweejarige brugklas.

Brugklas havo/vwo

In de eerste twee leerjaren zal het lerarenteam de leerlingen begeleiden om de aansluiting van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. De mentor speelt daarin een grote rol. De beginperiode staat in het teken van wennen en het aanleren van vaardigheden waarbij bij de havo-vwo groepen gestreefd wordt naar vwo-niveau. Na periode twee in leerjaar 2 zal een uitspraak gedaan worden over het verwachte niveau in leerjaar 3 en volgt het doorstroomadvies. Iedere leerling zal een persoonlijk advies krijgen voor leerjaar 3. Dat advies kan zijn: - mavo-niveau - havo-niveau - vwo-niveau - uitgesteld advies (leerling sluit aan bij vwo-niveau). In het tweede semester van leerjaar 2 zullen leerlingen op maat, dus gedifferentieerd, les krijgen op havo-niveau of op vwo-niveau, dat geldt ook voor de toetsen. Uiterlijk op het einde van het tweede jaar volgt een bindend advies voor een vervolg in de derde klas vwo of havo voor de leerlingen die een havo-vwo advies hebben gekregen.

Brugklas vwo+

Vwo-leerlingen met interesse in een extra vak kiezen voor Fast Lane vwo+. Zij volgen naast het reguliere vwo-curriculum natuurwetenschappen of Chinees. Fast Lane vwo+ biedt leerlingen meer ruimte om te verbreden en te verdiepen. Verder staan het welbevinden en het aanleren van de juiste studievaardigheden centraal.

In periode drie zullen de vakleraren een advies geven over wat de meest geschikte leerroute is voor de leerling. Dit kan zijn: de zesjarige opleiding of de vijfjarige opleiding Fast Lane vwo. 

HavoP

De havo-opleiding neemt vijf jaren in beslag. Op het Zwijsen College is de verzorging van onderwijs en begeleiding verdeeld over vijf teams zodat er rekening gehouden kan worden met de eigenheid van de havoleerling. Binnen de tweejarige brugklassen kennen we een tweedeling: de havo/mavo- en de havo/vwo-brugklassen.

In havo 3 wordt de profielkeuze voorbereid. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit:

  • Cultuur en Maatschappij; 
  • Economie en Maatschappij; 
  • Natuur en Gezondheid;
  • Natuur en Techniek. 

Uit onderzoek is gebleken dat een aanzienlijk deel van onze havisten gebaat is bij een praktijkgericht onderdeel binnen hun opleiding. Daarom kunnen zij vanaf dit schooljaar kiezen voor de havoP-vakken “maatschappij” of “technologie” of het vak BSM. Binnen deze praktijkvakken speelt maatschappelijke relevantie een belangrijke rol. De werelden van technologie, educatie en zorg, waar sprake is van structurele arbeidsmarkttekorten, vormen de basis. In samenwerking met lokale partners zoals het bedrijfsleven, het onderwijs en zorginstellingen geven we invulling aan de praktijkvakken. Het is onze overtuiging dat meer praktijk in het curriculum ervoor zorgt dat de motivatie van onze havisten toeneemt en zij beter toegerust worden voor de vaardigheden die in vervolgopleidingen van hen worden gevraagd. Daarmee is de verwachting dat zij ook daar succesvoller zullen zijn.&nbsp

Fast Lane vwo (+)

Het vwo bestaat uit een zesjarige opleiding, het atheneum, en een vijfjarige opleiding Fast Lane vwo. De opleiding is opgedeeld in drie teams: vwo 1-2, vwo 3-4 en vwo 5-6. Leerlingen die tot meer in staat zijn, hieronder vallen ook de hoogbegaafde leerlingen, kunnen via een versneld PTA hun vwo-diploma behalen in vijf jaren. Het is ook mogelijk om voor één of enkele vakken in vwo 5 eindexamen te doen. Alle vwo-leerlingen maken in vwo 3 de profielkeuze. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit de profielen:

  • Cultuur en Maatschappij;
  • Economie en Maatschappij;
  • Natuur en Gezondheid;
  • Natuur en Techniek.

Leerlingen die meer in hun mars hebben, volgen Fast Lane vwo+ waar meer ruimte is om te verbreden en te verdiepen. Vanaf leerjaar 1 kiezen zij naast het reguliere vwo-curriculum voor natuurwetenschappen of Chinees. Leerlingen uit de brugklas havo/vwo kunnen ook na leerjaar 1 al door naar het tweede leerjaar van het vwo. Zij hebben dan de keuze om deel te nemen aan het plusvak natuurwetenschappen.

Talentklas groep 7 en 8

Ook in een eerder stadium wil de school iets betekenen voor leerlingen met een leervoorsprong. Voor leerlingen uit groep 7 en 8 die gebaat zijn bij extra uitdaging, weinig instructie nodig hebben en breed geïnteresseerd zijn, is de talentklas opgezet. De aanmeldingsprocedure hiervoor loopt via de basisschool. Onder leiding van enthousiaste leraren gaan deze leerlingen vervolgens elke twee weken aan de slag met enkele gevarieerde, verdiepingsgerichte projecten. De talentklas wordt afgesloten met een interessante excursie en een welverdiend certificaat.

Academische Opleidingsschool

Goede leraren vormen de sleutel voor goed onderwijs. Het is dan ook belangrijk te investeren in de opleiding en de professionalisering van onderwijsgevenden. Het Zwijsen College is een Academische Opleidingsschool. Dat wil zeggen dat we deel uitmaken van de Academische Opleidingsschool Noord-Oost-Brabant (AOS-NO) van Ons Middelbaar Onderwijs. Dat is een partnerschap van zes lerarenopleidingen en tien scholen voor voortgezet onderwijs.

De AOS-NO wil zich vanuit een gezamenlijk belang inzetten voor krachtige opleidingstrajecten voor studenten die zich voorbereiden op het leraarschap en voor leraren die al in de onderwijspraktijk werkzaam zijn. Het onderzoek naar de dagelijkse praktijk vormt daarvoor de basis, waarbij het beter zicht krijgen op het leren van de leerling voorop staat. Op deze wijze willen we blijven werken aan de onderwijskwaliteit, aansluitend bij de behoeften van de leerlingen en de maatschappij.

Terug naar de inhoudsopgave