Zwijsen college
Schoolgids

Voorwoord

Voorwoord Algemeen directeur VO Veghel

Beste ouders/verzorgers, leerlingen en alle betrokkenen bij het voortgezet onderwijs in Veghel,

Voor u ligt de schoolgids 2021-2022 van het Zwijsen College.

Het Zwijsen College vormt samen met het Fioretti College het VO Veghel. Binnen het VO Veghel werken beide scholen optimaal samen om zo aan al onze leerlingen onderwijs op maat te bieden dat hen in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. Dat staat beschreven in onze visie en bij binnenkomst in een van onze gebouwen ziet u het bijbehorende mission statement op de muur geprojecteerd. Hier maken wij ons sterk voor en hier mag u ons op aanspreken.

Wat heerlijk dat we na twee jaar corona-onderwijs, dat ons dwong verschillende keren onze gebouwen (deels) te sluiten, al onze leerlingen en medewerkers weer “gewoon” op school kunnen zijn! Als corona ons allen één ding helder heeft gemaakt is dat wel hoe belangrijk het is elkaar in het echt te ontmoeten. Natuurlijk kon er veel online en zullen we daar een deel van voortzetten omdat het meerwaarde heeft. Maar er gaat niets boven elkaar in de ogen kijken en onze leerlingen realiseren zich dat samen zijn op school en praten met je leraar van groot belang is!

Natuurlijk valt te verwachten dat veel van onze leerlingen de komende tijd gebaat zullen zijn bij extra ondersteuning of begeleiding. Hiervoor hebben we vorig schooljaar een uitgebreid plan gemaakt waarmee we ook reeds begonnen zijn. Dat zullen we ook dit schooljaar voortzetten zodat we elke leerling díe hulp kunnen bieden die hij of zij nodig heeft. Natuurlijk zorgen de mentoren ervoor dat zij u tijdens geplande contactmomenten hierover goed informeren, maar mocht u tussentijds vragen hebben, schroom dan niet om met de mentor van uw kind contact op te nemen. Het is het teamwork tussen school en ouders dat leidt tot de beste aanpak op maat en onze kinderen het meest ten goede komt!

Ik wens voor allen, maar met name onze leerlingen en onze medewerkers, dat 2021-2022 een goed schooljaar zal worden met vooral veel “gewoons” dat we waarschijnlijk meer dan ooit zullen weten te waarderen!

Mevr. drs. Anita O’Connor MEM
Algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel

Voorwoord locatiedirecteur

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Het Zwijsen College is een school waarin de leerling centraal staat. De kern van ons onderwijs is leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Zo hebben we naast onze vaklessen ook aandacht voor loopbaanoriëntatie, onderwijs op maat, techniek, gebruik van digitaal leermateriaal en life skills. Maar natuurlijk komen onze leerlingen ook naar school om wegen te verkennen naar wie ze willen en kunnen zijn, om met elkaar te spreken en elkaar te vertellen over hun alledaagse belevenissen en over hun toekomstdromen.

De schoolgids 2021-2022 geeft op beknopte wijze informatie over onze schoolgegevens, ons onderwijsbeleid, de begeleiding die wij bieden aan onze leerlingen en wat u in het algemeen van ons mag verwachten. Deze informatie maakt het voor leerlingen en ouders/verzorgers mogelijk optimaal van de voorzieningen op school gebruik te maken. Ik raad u dan ook aan de gids goed door te lezen. Meer uitgebreide informatie vindt u op onze website.

Schooljaar 2021-2022 mogen we 294 nieuwe leerlingen verwelkomen. Ik hoop dat deze leerlingen zich snel thuis voelen op onze school. Verder wens ik alle leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s een prettig en succesvol schooljaar toe!

Vriendelijke groet namens de schoolleiding en alle medewerkers van het Zwijsen College,

Mevr. drs. Birgit van Veghel
Locatiedirecteur

Inhoud

 1. Visie
  • OMO
  • Zwijsen College
 2. Onderwijsconcept
 3. Organisatie en opbouw van de school
  • Organisatie
  • Opbouw
 4. Lestijden en lessentabellen
  • Dagrooster 2021-2022
  • Lessentabellen
 5. Bevorderingsregeling 2021-2022
  • Algemeen
 6. Leerlingenbegeleiding
  • Leerlingenbegeleiding en ondersteuning
  • Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
 7. Buitenlesactiviteiten
 8. Communicatie
  • Contacten met ouders
  • Ouderraad
  • Leerlingenraad
  • Medezeggenschapsraad
 9. Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur
  • Reglementen en statuten
 10. Dagelijkse gang van zaken
 11. Kwaliteit
  • Scholen op de kaart
  • Kwaliteitskaart
 12. Studiekosten
  • De ouderbijdrage voor extra activiteiten
  • Financiële ondersteuning
  • Boeken en leermiddelen
  • Beleid inzake sponsoring
  • Overzicht kosten activiteiten per jaarlaag
 13. Verzekeringen
 14. Contactgegevens
 15. Belangrijke data/ vakanties

1 Visie

OMO

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid, die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze leraren. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023

Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023. U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

Zwijsen College

Identiteit en missie

Het Zwijsen College vindt zijn oorsprong in katholieke normen en waarden. In onze visie staat omschreven wat voor school wij zijn: een warme en veilige gemeenschap waar we elkaar kennen en een oprechte relatie met elkaar aangaan. Daarmee creëren we een geborgen leeromgeving waarin het normaal is dat we er voor elkaar zijn.

In het document ‘Zingeving en goed onderwijs’ stellen de scholen, verenigd binnen OMO, dat het belangrijk is met elkaar in gesprek te gaan over wat goed onderwijs precies is. Daarbij wordt telkens uitgegaan van de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

In onze visie maakt een goed mens zijn en goed (voor)leven een wezenlijk onderdeel uit van onze identiteit. Dit is herkenbaar door het gemeenschapsgevoel dat op school ervaren wordt. De sfeer wordt gekenmerkt door betrokkenheid bij elkaar, aandacht en respect voor de ander en de omgeving. We leren onze leerlingen ethische en morele keuzes te maken.

Het is normaal dat Zwijsenaren zich op verschillende momenten in het jaar inzetten om te werken aan een betere wereld. Hierbij valt te denken aan activiteiten voor een goed doel als Edukans, maar ook de jaarlijks terugkerende geraniumactie. 

Visie 

Ieder mens heeft bepaalde talenten, ieder mens is uniek. We zien dat de samenleving verandert. De mens zet zichzelf centraler dan ooit. Daarom ziet het Zwijsen College het als zijn taak om de burger van de toekomst optimaal voor te bereiden op deze samenleving. We creëren een gemeenschap, waarin het normaal is dat we er voor elkaar zijn.

Door een inspirerende en stimulerende leeromgeving te scheppen zijn we ervan overtuigd dat we leerlingen en medewerkers uitdagen het beste in zichzelf naar boven te halen. We kennen onze leerlingen door goed naar hen te kijken en te luisteren. We gaan een oprechte relatie aan met leerlingen en we willen weten wat ze kunnen. Zo creëren we een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen.

Onze visie op voortgezet onderwijs gaat uit van de individuele behoefte van de leerling. We bieden leerlingen die daartoe gedreven zijn de ruimte om mee te denken over hun eigen leerroute. We passen het onderwijs aan de leerlingen aan door te kijken naar waar zij kunnen versnellen, verbreden of verdiepen. Dit onderwijs op maat vraagt gedrevenheid van de leerlingen. Samen werken we aan onderwijs dat leidt tot een toekomstbestendig diploma.

Onze visie komt tot uitdrukking in ons mission statement:

‘t Zwijsen gelooft in jou. In je talent, in wie je bent.
Met zoveel unieke jonge mensen is geen een pad hetzelfde.
Daarom denk je op het Zwijsen College mee over je eigen leerroute, die je zelf mee uitstippelt.
Verbreden? Verdiepen? Versnellen? 
Als alles kan, kun je alles.

Burgerschapsvorming in ons curriculum

Bij burgerschapsvorming gaat het om actief burgerschap en sociale integratie. Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving willen zijn en er een positieve bijdrage aan leveren. De school is hierin een belangrijke oefenplaats. Door betekenisvolle ervaringen aan te bieden en met elkaar dilemma’s te bespreken, leiden wij onze leerlingen op tot kritische burgers die bewust keuzes maken en kunnen functioneren in de maatschappij. Dit kan de eigen klas zijn, de eigen school, de eigen regio, het eigen land of zelfs de hele wereld. 

Burgerschapsvorming bestaat onder andere uit de volgende drie onderdelen: internationalisering, maatschappelijke stage en kritisch denken aan de hand van dilemma’s. 

Internationalisering

Internationalisering is bij uitstek een mogelijkheid om vorm en inhoud te geven aan Europees en internationaal burgerschap. Leerlingen bewegen zich digitaal of fysiek actief buiten de eigen landsgrenzen. Zo ontwikkelen zij nieuwe competenties en leren over de leefwereld van leeftijdsgenoten in het buitenland. Ze passen hun talen toe tijdens samenwerkingsprojecten over Europese en internationale onderwerpen. 
Leerlingen kunnen ook een programma volgen van European Parliament Ambassador Schools (EPAS) en deelnemen aan Model United Nations (MUN). Vanuit de lessen geschiedenis en maatschappijleer worden experts op het gebied van VN en mensenrechten uitgenodigd zodat leerlingen beter zicht krijgen op de uitdagingen in de wereld. Daarbij verbreden ze hun perspectief op studie en beroep.
De leeropbrengsten worden vastgelegd en kunnen door de leerlingen toegevoegd worden aan hun plusdocument bij hun diploma.

Maatschappelijke Stage (MaS)

Nederland wordt steeds meer een participatiesamenleving, een samenleving waarin de burger gestimuleerd wordt zelf verantwoordelijkheid te nemen en geactiveerd wordt een bijdrage te leveren aan maatschappelijke processen.
Door de MaS doen leerlingen een waardevolle ervaring op en betekenen ze iets voor hun directe omgeving. Ze verwerven nieuwe vaardigheden en soms helpt de stage ook bij het oriënteren op studie- of beroepskeuze. Een MaS kan bijdragen aan bewustwording, het ontwikkelen van meer respect voor anderen en het opbouwen van zelfvertrouwen.
De MaS wordt in leerjaar 4 als aparte activiteit buiten de reguliere lessen aangeboden.

Kritisch denken aan de hand van dilemma’s

Binnen onze vereniging OMO is er een databank ontwikkeld waarin op alle onderwijsniveaus en per thema dilemma’s zijn opgenomen. Wanneer de actualiteit daarom vraagt, zullen leraren hiervan gebruikmaken door een hierbij passend dilemma in de klas met de leerlingen te bespreken. Zo worden argumenten met elkaar uitgewisseld en leren leerlingen te luisteren, kritisch te reflecteren en de mening van anderen te respecteren.

2 Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van het Zwijsen College heeft een directe relatie met de waarden die de school heeft gekozen als fundament voor ons denken en handelen. De maatschappij en de arbeidsmarkt veranderen. Daarom is het meer dan ooit van belang om van de kinderen van nu competente en zelfbewuste volwassenen van de toekomst te maken, die in staat zijn de juiste keuzes te maken voor een succesvolle loopbaan. We beschouwen het als onze opdracht om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst.

We hanteren de zes rollen van de leraar: gastheer, presentator, didacticus, leercoach, pedagoog en afsluiter. Waarbij we veel aandacht hebben voor de rol van de didacticus. Een goede instructie (gebaseerd op het Directie Instructiemodel), activerende werkvormen en veel aandacht voor onderwijs op maat vormen de kern van de lessen.

Op het vwo bieden we onderwijs op maat voor leerlingen bij wie dat past. Fast Lane vwo biedt de individuele leerling de mogelijkheid te compacten en te versnellen. Het wordt op deze manier mogelijk voor leerlingen hun vwo-diploma in vijf jaar te behalen of een deel van het curriculum in vijf jaar af te ronden.

We werken samen met het Fioretti College om leerlingen na de mavo zo drempelloos mogelijk de overstap naar het Zwijsen College te laten maken. We bieden aansluitingsmodules aan en een speciale instroomcoördinator is aanspreekpunt. Jaarlijks stimuleren we leerlingen actief hun Zwijsencarrière na de havo te vervolgen op het vwo. We ondersteunen dit met een speciale overstapmentor. Hiervoor is het belangrijk dat verschillende teams en scholen de wil hebben om in het belang van de leerling te denken en niet in organisatorische hobbels; dat lukt.

Het onderwijsprogramma is erop gericht het leren van leerlingen te stimuleren. Dit gebeurt tijdens vaklessen waarin vakkennis en -vaardigheden centraal. Daarnaast is er een activiteitenweek waarin lessen worden aangeboden die vakoverstijgend of vakaanvullend zijn. Met verschillende activerende werkvormen bereiken we dat lessen afwisselend zijn en op maat, vaak met behulp van digitale leermiddelen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven tijdens het leerproces. Leerlingen ontvangen doorlopend feedback op hun ontwikkeling tijdens de les en naar aanleiding van voortgangstoetsen. In de dakpanklassen en in vwo 1 worden determinerende toetsen afgenomen die het advies voor de leerroute ondersteunen en het lerarenteam adviseren of een leerling zou kunnen versnellen.

3 Organisatie en opbouw van de school

Organisatie

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Het Zwijsen College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. De locatiedirecteur rapporteert aan de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel waartoe ook het Fioretti College behoort. De algemeen directeur rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. 

De raad van bestuur van OMO bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid). De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013-5955500 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is Postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het e-mailadres is omo@omo.nl.

De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht. Bovendien stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Raad van advies

De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de algemeen directeur. 

Directie

De eindverantwoordelijkheid voor het Zwijsen College en het Fioretti College ligt bij één algemeen directeur, mevrouw Drs. Anita O’Connor MEM. Mevrouw drs. Birgit van Veghel is de locatiedirecteur van het Zwijsen College.

De dagelijkse leiding op het Zwijsen College is in handen van de locatiedirecteur, directielid de heer Paul van Asseldonk en de teamleiders.

De manager bedrijfsvoering de heer Charl Hoeben is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning. 

Opbouw

Organisatie

Het Zwijsen College heeft acht teams (vijf havo-teams en drie vwo-teams) en achttien vakgroepen. Een team heeft de opdracht de leerlingen optimaal te begeleiden en ze te leren leren, te begeleiden in het studieproces en ze te leren kiezen, kortom de meer pedagogische kant. Een teamleider geeft leiding aan elk team en wordt daarbij ondersteund door een leerlingcoördinator, een organisatiecoördinator, een zorgcoach en mentoren. Ouders en leerlingen hebben waarschijnlijk bij de dagelijkse gang van zaken te maken met de mentor en/of leerlingcoördinator.

De vakgroepen worden aangestuurd door vakgroepvoorzitters en zij hebben de opdracht de kwaliteit van de lessen en de doorlopende leerlijn te bewaken. De vakgroepen belichten meer de vakdidactische en vakinhoudelijke kant. Samen zijn de teams en vakgroepen verantwoordelijk voor goed onderwijs en goede begeleiding.

Tweejarige brugklas havo/mavo en havo/vwo

Het afgelopen jaar is er, met instemming van de MR, besloten over te gaan op de invoering van een tweejarige brugperiode. Op die manier stellen we voor de cohorten 2020-2022 en 2021-2023 de selectie één jaar uit en zorgen we daarmee voor optimale ontwikkelkansen.

De eerste variant betreft het verlengen van de brugperiode voor de leerlingen die momenteel in de brugklas havo/mavo en havo/vwo zitten. De aanleiding hiervoor is de coronacrisis en het feit dat leerlingen als gevolg van die crisis het afgelopen jaar aangepast onderwijs hebben gevolgd. De tweede variant betreft het invoeren van een tweejarige brugperiode voor de leerlingen die in het schooljaar 2021-2022 hun start maken op Zwijsen College. Ook hiervoor is de directe aanleiding de coronacrisis en het nadrukkelijke verzoek van het primair onderwijs om de leerlingen op deze manier meer kansen te bieden om te groeien en zich te ontwikkelen.

Brugklas havo/mavo

In de eerste twee leerjaren zal het lerarenteam de leerlingen begeleiden om de aansluiting van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. In leerjaar 1 heeft naast de mentor ook de mentorcoach van de havo-mavo klassen daar een grote rol in. De beginperiode staat in het teken van wennen en het aanleren van vaardigheden. In de tweejarige havo/mavo wordt les gegeven en getoetst op havo-niveau. Aan het einde van periode 3 in leerjaar 2 krijgen deze leerlingen hun doorstroomadvies, namelijk mavo, havo of vwo. De toetsen blijven we aanbieden op havo- niveau. 

Brugklas havo/vwo

In de eerste twee leerjaren zal het lerarenteam de leerlingen begeleiden om de aansluiting van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. De mentor speelt daarin een grote rol. De beginperiode staat in het teken van wennen en het aanleren van vaardigheden waarbij bij de havo-vwo groepen gestreefd wordt naar vwo-niveau. Na periode twee in leerjaar 2 zal een uitspraak gedaan worden over het verwachte niveau in leerjaar 3. Iedere leerling zal een persoonlijk advies krijgen voor leerjaar 3. Dat advies kan zijn: - havo-niveau - vwo-niveau - uitgesteld advies (leerling sluit aan bij vwo-niveau). In het tweede semester van leerjaar 2 zullen leerlingen op maat, dus gedifferentieerd, les krijgen op havo-niveau of op vwo-niveau, dat geldt ook voor de toetsen. Uiterlijk op het einde van het tweede jaar volgt een bindend advies voor een vervolg in de derde klas vwo of havo voor de leerlingen die een havo-vwo advies hebben gekregen.

Brugklas vwo+

Vwo-leerlingen met interesse in een extra vak kiezen voor Fast Lane vwo+. Zij volgen naast het reguliere vwo-curriculum natuurwetenschappen of Chinees. Fast Lane vwo+ biedt leerlingen meer ruimte om te verbreden en te verdiepen. Verder staan het welbevinden en het aanleren van de juiste studievaardigheden centraal. In periode drie zullen de vakleraren een advies geven over wat de meest geschikte leerroute is voor de leerling. Dit kan zijn: de zesjarige opleiding of de vijfjarige opleiding Fast Lane vwo. 

Havo

De havo-opleiding neemt vijf jaren in beslag. Op het Zwijsen College is de verzorging van onderwijs en begeleiding verdeeld over vijf teams zodat er rekening gehouden kan worden met de eigenheid van de havoleerling. Binnen de brugklassen kennen we een tweedeling: de havo/mavo- en de havo/vwo-brugklassen.

In havo 3 wordt de profielkeuze voorbereid. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit:

Fast Lane vwo (+)

Het vwo bestaat uit een zesjarige opleiding, het atheneum, en een vijfjarige opleiding Fast Lane vwo. De opleiding is opgedeeld in drie teams: vwo 1-2, vwo 3-4 en vwo 5-6. Leerlingen die tot meer in staat zijn, hieronder vallen ook de hoogbegaafde leerlingen, kunnen via een versneld PTA hun vwo-diploma behalen in vijf jaren. Het is ook mogelijk om voor één of enkele vakken in vwo 5 eindexamen te doen. Alle vwo-leerlingen maken in vwo 3 de profielkeuze. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit de profielen:

Leerlingen die meer in hun mars hebben, volgen Fast Lane vwo+ waar meer ruimte is om te verbreden en te verdiepen. Vanaf leerjaar 1 kiezen zij naast het reguliere vwo-curriculum voor natuurwetenschappen of Chinees. Leerlingen die na de brugklas havo/vwo instromen in leerjaar 2 van de vwo-stroom hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan Fast Lane vwo+ middels een inhaalprogramma, als dat nodig is.

Talentklas groep 7 en 8

Ook in een eerder stadium wil de school iets betekenen voor leerlingen met een leervoorsprong. Voor leerlingen uit groep 7 en 8 die over het algemeen snel van begrip zijn, weinig instructie nodig hebben, meer leerstof aankunnen, toe zijn aan een extra uitdaging en gemotiveerd zijn, is de talentklas opgezet.

Onder leiding van enthousiaste leraren gaan deze leerlingen elke twee weken aan de slag met enkele gevarieerde, verdiepingsgerichte projecten.

Academische Opleidingsschool

Goede leraren vormen de sleutel voor goed onderwijs. Het is dan ook belangrijk te investeren in de opleiding en de professionalisering van onderwijsgevenden. De Academische Opleidingsschool Noord-Oost-Brabant (AOS-NO) van Ons Middelbaar Onderwijs is een partnerschap van zes lerarenopleidingen en tien scholen voor voortgezet onderwijs (waaronder het Zwijsen College).
De AOS-NO wil zich vanuit een gezamenlijk belang inzetten voor krachtige opleidingstrajecten voor studenten die zich voorbereiden op het leraarschap en voor leraren die al in de onderwijspraktijk werkzaam zijn.
Het onderzoek naar de dagelijkse praktijk vormt daarvoor de basis, waarbij het beter zicht krijgen op het leren van de leerling voorop staat in onze onderzoeksagenda.

4 Lestijden en lessentabellen

Dagrooster 2021-2022

    

Lessentabellen

Lessentabel 2021-2022 | 60 minuten rooster


Klik op de lessentabel om deze te vergroten.

5 Bevorderingsregeling 2021-2022

Algemeen

Een leerling is bevorderd als minimaal de volgende eindcijfers zijn behaald.

Waarbij:

Afrondingsregels:

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingseisen kan besloten worden dat hij het schooljaar doubleert.

Hiertoe wordt echter alleen besloten indien er gegronde redenen zijn waarom een doublure op hetzelfde niveau de leerling een reële kans op succes biedt. Deze beslissing wordt genomen door de desbetreffende teamleider, nadat hij de betrokken mentor en vakleraren heeft geraadpleegd. 

De tweejarige brugklassen havo/mavo en havo/vwo zijn bedoeld om leerlingen te determineren. Hier kan niet worden gedoubleerd. Ook in de brugklas vwo kan niet worden gedoubleerd. Als een leerling niet aan de bevorderingsnormen voldoet, vindt er een overleg met de teamleider plaats. De teamleider kan beslissen voor een vervolg op havo 2. 

In bijzondere situaties kan de locatiedirecteur een besluit nemen dat afwijkt van de bevorderingsnormen.

Als een leerling een onvoldoende heeft voor het vak waarin hij versnelt, telt dit cijfer niet mee in de bevorderingsnormen.

Voor het in beroep gaan tegen een besluit met betrekking tot de bevordering geldt het volgende. Ouders/verzorgers kunnen in beroep gaan, behalve als de leerling 18 jaar of ouder is, dan tekent de leerling zelf beroep aan. Beroep voorzien van argumentatie moet binnen 2 werkdagen na bekendmaking van de uitslag van bevordering ingediend worden bij de locatiedirecteur.

COMBINATIECIJFERS EN AANVULLENDE EISEN VOOR KLAS 1, 2 EN 3

Aanvullingen tweejarige brugklas havo/mavo en havo/vwo

De determinatie op het einde van het schooljaar van de tweejarige brugklas vindt als volgt plaats. Leerlingen met een rapport met enkel voldoende cijfers vervolgen hun studie op havo 3 of vwo 3. Met betrekking tot leerlingen die wel onvoldoendes hebben, maar nog voldoen aan de algemene bevorderingsnorm (zoals eerder beschreven) beslist de teamleider, na raadpleging van vakleraren en de mentor over de determinatie. Het besluit kan zijn: een vervolg op mavo 3, havo 3 of vwo 3. Leerlingen die niet voldoen aan de algemene bevorderingsnorm vervolgen de studie op mavo 3.

Aanvullingen klas 1 vwo

Aanvullingen klas 2 vwo

Leerlingen krijgen in klas 2 een advies met betrekking tot het eventueel versnellen van de studie.
Op het einde van het jaar krijgen de leerlingen de mogelijkheid om aan te geven of zij ook in klas 3 voor het plusvak natuurwetenschappen kiezen.

Aanvullingen klas 3 

Het vak informatica wordt beoordeeld met de waardering onvoldoende, voldoende of goed. Een leerling met het resultaat onvoldoende voor het vak wordt pas toegelaten tot de lessen van klas 4 als hij voldaan heeft aan de eisen en dus een voldoende of goed heeft behaald.

PAKKETKEUZE:
Voor leerlingen die kiezen voor een pakket binnen het maatschappijprofiel geldt dat zij het tweede semester geen natuurkunde meer krijgen. Het eindcijfer voor het vak natuurkunde is het cijfer van het eerste semester. In het tweede semester zullen deze leerlingen in plaats van natuurkunde, het vak geschiedenis volgen. 
De leerlingen krijgen een doorstroomadvies over het te kiezen profiel.

Voor het opnemen van het vak wiskunde B ontvangt de leerling in het derde kwartaal een bindend advies. Dit advies is gebaseerd op geregistreerde resultaten van onderdelen van toetsen voor het vak wiskunde.

EXTRA VAK:
Leerlingen kunnen in het vakkenpakket voor de bovenbouw een extra vak kiezen. Er is geen roostergarantie voor het extra vak. Om een extra vak te mogen kiezen moet er een gemiddelde van 7.0 (dus geen 6.5) zijn voor alle vakken.

6 Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding en ondersteuning

Leerlingenbegeleiding 

Het bieden van een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen, betekent ook dat we jonge mensen begeleiden op hun route naar volwassenheid. Binnen onze school hebben diverse personen een rol in de leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding in groepsverband is in handen van het team van de afdeling waar een leerling het onderwijs volgt. Dit team biedt zowel groepsgerichte als individuele begeleiding. De begeleiding is erop gericht dat leerlingen zich thuis voelen op school en vertrouwd worden met de gang van zaken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan studievaardigheden en studievoortgang, keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie en besteden we veel tijd aan de sociaal-emotionele component. Voor deze begeleiding kunnen we gebruikmaken van heel veel kennis in en buiten de school.

De mentor

De mentor speelt in de begeleiding van de leerlingen een centrale rol. Hij/zij is de contactpersoon tussen de leerlingen van een klas of groep en de afdelingsleiding. Daarnaast heeft hij/zij contact met collega-vakleraren, adviseert hij/zij de leerlingen en helpt hen zoveel mogelijk bij allerlei problemen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. 

Taken van de mentor zijn onder andere: het bieden van sociaal-emotionele begeleiding, het bespreken van het studieverloop met de leerling, het coachen bij het maken van keuzes, het verwijzen naar en contact houden met vakkenhulp en overige zorginstanties, het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, het ondersteunen van loopbaanoriëntatie, het bespreken van leerlingen met leden van het team en het onderhouden van de contacten met de ouders/verzorgers over het leerproces. Dit alles is onderdeel van de basisondersteuning.

De ondersteuningscoördinatoren

De ondersteuningscoördinatoren bewaken de continue lijn en samenhang in begeleiding en ondersteuning voor de leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Zij hebben de uitvoeringsregie hiervan en zien toe op evaluatie en afsluiting van begeleidingstrajecten. Ook verzorgen zij de afstemming tussen interne en eventueel betrokken externe zorgverleners.

De ondersteuningscoördinatoren zijn mevrouw Lynn Bettonvil en mevrouw Nathalie Weerepas. Mevrouw Bettonvil is coördinator sociale veiligheid (anti-pesten) en mevrouw Weerepas is aandachtsfunctionaris als bedoeld in het protocol “huiselijk geweld en kindermishandeling”.

Vertrouwenspersonen

Op het Zwijsen College zijn er twee vertrouwenspersonen met een speciale opleiding bij wie leerlingen met hun verhaal terecht kunnen. Ze zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die de leerling met hen deelt. Pesten, mishandeling, discriminatie en seksuele intimidatie hoort niet, maar als het gebeurt, is het nodig en zinvol om er met iemand over te praten. Ook voor andere persoonlijke problematiek bieden de vertrouwenspersonen een luisterend oor.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar tijdens de pauze of een tussenuur (in hun lokaal, in de personeelskamer of in kamer 0.04). Leerlingen kunnen ook naar school bellen en naar hen vragen (0413-366941) of e-mailen. De vertrouwenspersonen: de heer Mike Reniers en de heer Daniel Suitela. De vertrouwenspersonen staan onder supervisie van de ondersteuningscoördinator mevrouw Bettonvil. 

Extra ondersteuning 

In sommige situaties is er meer ondersteuning nodig dan geboden kan worden door de mentor of waarvoor bepaalde aanpassingen nodig zijn. Wanneer een leerling zich aanmeld op onze school, bekijken wij zorgvuldig wat de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn. Hierbij betrekken we de ouders, leerling en de “afleverende” school. Op het moment dat de ondersteuningsbehoeften duidelijk zijn, geven wij aan welke mogelijkheden er zijn qua ondersteuningsvorm. Hierbij kan gedacht worden aan een groepsbegeleiding, een training, individuele begeleiding of meer structurele ondersteuning in een koersklas. In het schoolondersteuningprofiel staat beschreven welke interne ondersteuning het Zwijsen College biedt en wat er aan externe ondersteuning mogelijk is. 

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30.06 (SWV VO 30.06). In het kader van Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband als doel en opdracht om in haar regio een dekkend ondersteuningsaanbod te organiseren, zodat alle leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een diploma of, indien dit niet mogelijk blijkt, leerlingen voor te bereiden op een arbeidsplaats in de regio.

Om dit doel te kunnen verwezenlijken zijn er schoolondersteuners verbonden aan onze school. Zij hebben o.a. expertise op het gebied van gedrag en beleid t.a.v. passend onderwijs. Zij ondersteunen de school bij de uitvoering van passend onderwijs. Nadere informatie is te vinden op de website van het SWV VO: www.swvvo3006.nl.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Op het Zwijsen College werken leerlingen dagelijks aan hun toekomst. Werken aan de toekomst begint al in de brugklas. De mentor begeleidt de leerlingen zowel in groepsverband als individueel tijdens hun loopbaan hier op school.

Voor vragen rondom profiel- en studiekeuze is de mentor het eerste aanspreekpunt. Een vast onderdeel van de mentorlessen (onderbouw) of coaching momenten (bovenbouw) is LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). 

De decaan ondersteunt mentoren, LOB-verantwoordelijken en leraren op het gebied van LOB en organiseert activiteiten die bijdragen aan de keuzeprocessen van leerlingen. De mentor signaleert leerlingen die extra hulp nodig hebben op het gebied van LOB en verwijst indien nodig door naar de decaan. Bij complexe vragen komt een loopbaanonderzoek bij de decaan in beeld.

Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen algemene voorlichting over loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Zo vinden er voor de verschillende jaarlagen onder andere de volgende activiteiten plaats: de beroepenavond, bedrijfsbezoeken, de Ladies Night, kennismaking met studenten, training solliciteren, profiel- en studiekeuzevoorlichting, (digitale) bezoeken aan hogescholen en universiteiten, Webinar van DUO, Lespakket van DUO, ruimte voor meeloopdagen en proefstuderen.

7 Buitenlesactiviteiten

Leren vindt niet alleen maar plaats in lessituaties. Oud-leerlingen die terugdenken aan hun studietijd op het Zwijsen College denken vast en zeker ook aan de buitenschoolse activiteiten. We vinden het belangrijk deze te organiseren omdat ze bijdragen aan de fijne sfeer op school. Daarnaast wordt de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen op deze manier gestimuleerd. Daarom zijn er voor elke jaarklas buitenlesactiviteiten. Dat kunnen excursies, brugklaskampen, sportmanifestaties, theaterbezoeken, concerten, films, bedrijvendagen of activiteiten voor een goed doel zijn. Leerlingen en ouders/verzorgers worden van deze gebeurtenissen steeds op de hoogte gebracht. 

Sport en Cultuur 

Het Zwijsen College organiseert sportdagen en neemt deel aan landelijke sportwedstrijden zoals Olympic Moves. Op het gebied van cultuur wordt samengewerkt met de Cultuurkade, de Veghelse overkoepeling van cultuurpunten. Leerlingen volgen cultuurlessen als dans, muziek en beeldende vorming van professionals.

Muziek 

Jaarlijks zijn er op en buiten school presentaties die voor leerlingen een platform bieden op het gebied van muziek en theater. We hebben een schoolorkest dat optreedt tijdens het tweejaarlijkse Come Together en op andere dagen. Ze worden tijdens Come Together ook professioneel begeleid bij hun performances in theater de Blauwe Kei. 

Talenten

Onderwijs op maat betekent ook ‘je talenten ontwikkelen’. 

Excellentieprogramma’s Cambridge English, Goethe-Zertifikat, Delf Scolaire

Leerlingen die op het gebied van de talen meer aankunnen dan het reguliere programma bieden wij de mogelijkheid om op hoog niveau de vakken Engels, Duits en Frans af te sluiten met een internationaal erkend certificaat. Deze certificaten geven recht op vrijstellingen in het internationale vervolgonderwijs. Leerlingen die voor deelname in aanmerking komen, volgen een apart traject met speciale lessen. Voor meer informatie hierover kunt u de volgende leraren benaderen:

Olympiades

Het Zwijsen College is Olympiadeschool. Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen. Leerlingen kunnen hun kennis en vaardigheden in een bepaald vak testen. De een beschouwt het als examentraining, voor de ander is het een kans om zich op een bepaald vakgebied te kunnen meten met de besten van het land of zelfs met de internationale toppers.
Het Zwijsen College biedt leerlingen de kans mee te doen aan olympiades voor aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde in de bovenbouw en de beverwedstrijd (informatica) in de onderbouw. Olympiades krijgen een vaste plek binnen het curriculum. De olympiadecoördinator is mevrouw Henriëtte Eijkemans.

Deelname aan Olympiades zorgt voor veel uitdaging en verdieping in de vakken in zowel onder- als bovenbouw. Als Zwijsen College vinden wij dat meedoen belangrijker is dan winnen. Leerlingen dienen zelf het vervoer te organiseren bij regionale wedstrijden.

Beleid topsport 

Het Zwijsen College ondersteunt topsporters om hun carrière te combineren met hun schoolcarrière. Omdat ouders/verzorgers (bewust) niet kiezen voor een aanmelding op een topsport talentschool blijft het onderwijs en het behalen van een diploma op het eigen niveau, het doel. Wanneer de betreffende leerling en zijn ouders/verzorgers deze doelstelling met de school delen, kunnen we samen afspraken maken over verlof/vrijstellingen. Uiteraard is het wettelijke kader hierin wel leidend. Voor nadere informatie hierover kan contact worden opgenomen met de desbetreffende leerlingcoördinator.  

8 Communicatie

Contacten met ouders

In het belang van de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling stelt de school contact met de ouders/verzorgers zeer op prijs. Om de schoolvorderingen goed te kunnen ondersteunen en de leerlingen optimale begeleiding te kunnen bieden, is een goede afstemming met ouders/verzorgers essentieel. Tijdens het kennismakingsgesprek met de mentor worden afspraken gemaakt over het verloop van het contact tussen de ouders/verzorgers en de mentor.

De school houdt de ouders/verzorgers, behalve via deze schoolgids, ook door middel van de website www.zwijsencollege.nl en Magister op de hoogte van belangrijke data en schoolse zaken. Hiernaast kunnen ouders/verzorgers samen met hun zoon of dochter in de elektronische leeromgeving Google Classroom (huiswerk)opdrachten bekijken.

Via Magister worden ouder/verzorgers voortdurend op de hoogte gehouden van de studieresultaten van hun kind. Via e-mail worden ouders/verzorgers geïnformeerd dat een cijferperiode is afgesloten. Via Magister kan ook de aan- en afwezigheidsregistratie worden ingezien. Op de website staat algemene informatie over de school. Het zou te ver voeren deze allemaal in de schoolgids op te nemen.
Leerlingen vinden hun agenda (lesrooster) en informatie over de lessen op Google Classroom en hun cijfers en aanwezigheid in Magister.

Ouderpanel

Het Zwijsen College stelt contact met ouders/verzorgers zeer op prijs. De school organiseert jaarlijks verschillende contactmomenten met ouders/verzorgers. Door de bijeenkomsten van de ouderpanels kunnen we in nauw contact met een aantal ouders/verzorgers zaken bespreken die voor een goed verloop op school belangrijk zijn. Het perspectief van ouders/verzorgers is daarbij voor ons een belangrijk aspect.

Dialoogavond tussen ouders/verzorgers en leraren

Samen met onze ouderraad organiseren wij een avond waarop ouders/verzorgers en leraren met elkaar in gesprek gaan over de zaken die ertoe doen bij de opvoeding en begeleiding van uw kind en onze leerling. Het doel van de avond is het vergroten van wederzijds begrip voor de wijze waarop we samen hetzelfde doel nastreven. We doen dit onder het genot van een hapje en een drankje.

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging draagt de naam ‘ouderraad’. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en de leerlingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. De ouderraad vormt tevens het klankbord voor de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Eens per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waar verslag gedaan wordt van de activiteiten en waar verantwoording wordt afgelegd aan de leden. 

De ouderraad organiseert jaarlijks verschillende activiteiten. De dialoogavond waar ouders, leerlingen en leraren met elkaar in gesprek gaan over een bepaald thema onder het genot van een hapje en een drankje en de thema-avond waarbij een inspirerende spreker wordt uitgenodigd. De ouderraad helpt mee en denkt mee over andere activiteiten als de 'back to school-avond' en de Open Dag.

De ouderraad bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en overige ouderraadsleden. Als u contact wilt met de ouderraad, dan kan dat via e-mail ouderraad@zwijsencollege.onmicrosoft.com

Leerlingenraad

De leerlingenraad is ingesteld om de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij (de ontwikkeling van) het onderwijs en de buitenlesactiviteiten van de school en om de belangen van de leerlingen te behartigen. Leerlingen die lid willen worden van de leerlingenraad kunnen zich aan het begin van het nieuwe schooljaar aanmelden. Uit de leerlingenraad worden twee leerlingen afgevaardigd naar de medezeggenschapsraad. 

In het leerlingenstatuut (zie website) is een aantal rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd om daarmee de kwaliteit van het onderwijs en van de schoolorganisatie te bevorderen. 

Leerlingpanels

Elk team heeft een eigen leerlingpanel waarin met de teamleider of leerlingcoördinator onderwerpen die spelen op de afdeling worden besproken. Ook wordt het leerlingpanel gebruikt om feedback te vragen op bepaald beleid. Met name het perspectief van de leerling is dan van belang.

Lunch met de locatiedirecteur

Verschillende keren per jaar luncht de locatiedirecteur met een groep leerlingen die iets speciaals hebben gedaan of meegemaakt. Naast de opgedane ervaring wordt ook gevraagd wat ze van school vinden. Wat zouden zij anders aanpakken als ze de locatiedirecteur van de school zouden zijn? De ideeën van deze leerlingen gebruiken we om continu aan de verbetering van onze kwaliteit te werken.

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Voortgezet Onderwijs Veghel, waartoe zowel het Zwijsen College als het Fioretti College behoren, fungeert als een “critical friend” voor de schoolleiding.

De MR bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid.

In de raad zijn de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers vertegenwoordigd. Het overleg met de MR wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur VO Veghel, het directielid Onderwijs & Organisatie VO Veghel en de locatiedirecteuren van beide scholen.

Naast vertegenwoordigers vanuit het onderwijzend personeel van beide scholen hebben ook twee vertegenwoordigers vanuit het onderwijsondersteunend personeel VO Veghel zitting in de raad. De medewerkers die zitting hebben in de MR vormen de personeelsgeleding van de MR.  

In het reglement van de MR is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht.

Samenstelling en vergaderfrequentie
In de MR van VO Veghel hebben momenteel acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen zitting. De MR komt ongeveer vijfmaal per jaar in vergadering bijeen. 

De MR-leden

Personeel

 dhr. K. Vijnmans  Voorzitter  koen.vijnmans@voveghel.nl
 dhr. W. Timmers  Secretaris  willem.timmers@voveghel.nl
 mw. G. den Otter  Lid  geertje.denotter@voveghel.nl
 dhr. J. Kivits   Lid  john.kivits@voveghel.nl
 dhr. D. van de Ven  Lid  dennis.vandeven@voveghel.nl
 dhr. C Kersten  Lid  chris.kersten@voveghel.nl
 dhr. T. Brands  Lid  thijs.brands@voveghel.nl
 dhr. P. van Gogh  Lid  paul.vangogh@voveghel.nl

Ouders

 mw. Gajadhar  Lid  familie-gajadhar@live.nl
 dhr. H. Oppers  Lid  h.oppers@fransengerrits.nl
 mw. S. Saris  Lid  susan@susansaris.nl
 dhr. R. Elbertse  Lid   robert@elbertse.org

Leerlingen

 Maarten Elbertse  Lid   maarten.elbertse@zwijsencollege.org
 Iris Verhagen  Lid   19776.iris@fioretti-college.nl
 Kuba Szczebiot  Lid   20713.kuba@fioretti-college.nl
 Vacature  Lid  

Contact met de MR
Het is mogelijk om per e-mail contact op te nemen met de MR. Klik hier om naar het contactformulier te gaan. Stel uw vraag of plaats uw opmerking en laat uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achter. De MR neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Agenda schooljaar 2021-2022
Het actuele vergaderschema van de MR in het schooljaar 2021-2022 kunt u vinden op de website.

9 Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur

Reglementen en statuten

Schoolmanagementstatuut

Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.
N.B. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de Raad van Bestuur en aldus in werking is getreden.

Schoolreglement

In het schoolreglement staat op welke wijze de toelating, bevordering en afwijzing van leerlingen, de examencommissie, schorsing, definitieve verwijdering en informatievoorziening zijn geregeld.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de algemeen directeur.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de algemeen directeur en de Raad van Advies.

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contact gezocht worden met de functionaris gegevensbescherming.

Chromebooks

Leerlingen op het Zwijsen College werken en behoren in te loggen met het Zwijsen College-account. De Chromebooks zijn voorzien van een ‘Google Management Licentie’. Deze licentie biedt de leraren van het Zwijsen College de optimale mogelijkheid om leerlingen onderwijs op maat te bieden. Eén van de mogelijkheden is dat een leraar op zijn eigen device kan meekijken op het scherm van de leerling en dit scherm desgewenst kan overnemen. De afspraak is dat de leraar ten behoeve van onderwijsdoeleinden meekijkt tijdens de les of na toestemming van de leerling.

Deze mogelijkheid zou vergeleken kunnen worden met het meekijken in het schrift van een leerling. De leraar kan bijvoorbeeld een uitleg op het scherm van de leerling tonen terwijl de leerling zelfstandig aan het werk is in het Open Leercentrum.
De mogelijkheid om mee te kijken werkt alleen:

AVG/Privacy

De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar fg@omo.nl.

Toestemming beeldmateriaal 

Met de Autoriteit Persoonsgegevens is afgestemd dat de school slechts éénmalig (liefst bij aanvang van de schoolperiode) toestemming hoeft te vragen voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal. Periodiek refereert de school aan de mogelijkheid om de toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan op elk gewenst moment worden aangegeven.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs

De Raad van Bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Op basis van deze regeling kunnen ouders/verzorgers en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn te vinden op www.omo.nl.

Integriteitscode

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 1 augustus 2019 is de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten. 

De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding: 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden. 

Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie. U kunt deze ook downloaden van www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van de school).

10 Dagelijkse gang van zaken

Huisregels 

In onze school gelden er omgangsregels. Aan het begin van het schooljaar worden deze met de leerlingen besproken. Op de website staan de uitgebreide huisregels vermeld. In de dagelijkse praktijk hanteren we de volgende huisregels:

Wat moet je doen als je niet naar school kunt komen, bijvoorbeeld bij ziekte?

Je ouders/verzorgers je voor 08.30 uur ziek laten melden via Magister/Magisterapp (deze is niet bedoeld voor andere afwezigheidsredenen). Dit kan via de knop 'melden' en vervolgens 'verzenden'.
Of tussen 08.00 uur en 08.30 uur je ouders/verzorgers de receptie van de school laten informeren. Telefoonnummer: 0413-366941.

Wat moet je doen als je op school ziek wordt? 

Melden bij de receptie en toestemming vragen om naar huis te gaan.

En wat doe je als je weer terug op school komt na ziekte?

Voor aanvang van het eerste lesuur je weer aanwezig melden bij de receptie met een briefje van je ouders/verzorgers, waarin staat hoe lang je ziek bent geweest.

Wat moet je doen als je te laat komt?

Je gaat gewoon naar de les en de leraar registreert je in Magister.

En wat als je niet in de les mag of daar wordt uitgestuurd?

Je meldt je bij de receptie waar je een roze brief ophaalt die je bij de toezichthouder van het OLC invult. Je schrijft dan jouw kant van het verhaal op. Vervolgens werk je zelfstandig in het OLC. Na afloop van de les zoek je contact met de leraar en met de leerlingcoördinator.

Wat moet je doen als je ergens vrij voor wilt hebben?

Je dient een schriftelijk verzoek van je ouders/verzorgers in bij de leerlingcoördinator.

De schoolleiding geeft geen verlof voor het opnemen van vakanties op andere tijden dan het vakantierooster aangeeft. Luxe verzuim is verzuim zonder toestemming, waarbij met vakantie wordt gegaan buiten de vastgestelde vakanties. Bij een vermoeden van luxe verzuim wordt door een medewerker van de school actie ondernomen en zo nodig wordt de leerling via DUO bij de leerplichtambtenaar gemeld.

Wat doe je als je niet kunt deelnemen aan de lessen LO?

Je dient een schriftelijk bericht van je ouders/verzorgers in bij de leerlingcoördinator.

En wat doen we bij een ongevalletje?

Als een leerling tijdens schooltijd een ongeval krijgt, schakelen we altijd eerst een medewerker (EHBO’er) in. Als die van mening is dat er meer en deskundiger hulp nodig is, wordt deze ingeroepen en worden de ouders/verzorgers gebeld.

Lesopvang 

Bij afwezigheid van de leraar werken de leerlingen onder toezicht van een vervangende leraar door volgens de studiewijzer van het betrokken vak of aan een vervangende opdracht. Het eerste en het laatste lesuur van een betreffende klas wordt geen vervanging aangeboden. Leerlingen checken ’s ochtends hun agenda in Google Classroom om te zien of er sprake is van lesuitval tijdens het tweede uur. Voor havo 5 en vwo 6 worden de lessen niet vervangen. In semester 2 worden de lessen in havo 4 en vwo 5 ook niet meer vervangen. Vanaf 07.30 uur is via de agenda in te zien hoe die dag het lesrooster eruitziet. 

LO en veiligheid 

Bij alle activiteiten die we tijdens de lessen LO ondernemen, gelden er spelregels. We willen voorkomen dat er vóór, tijdens of na de lessen ongelukjes gebeuren.
We hanteren de volgende regels en kledingvoorschriften:

De leraar is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan spullen of kleding van leerlingen. Laat waardevolle spullen thuis of in het kluisje.

Gebruik Chromebook

Op het Zwijsen College vinden we het belangrijk dat leerlingen op maat worden bediend en goed worden voorbereid op de toekomst. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom werken we met Chromebooks in de klas. Voor de organisatie hiervan zijn we een samenwerking aangegaan met The Rent Company. Zij bieden speciale educatieve Chromebooks aan tegen aantrekkelijke bedragen op basis van huur of koop. Het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking is inbegrepen. Dit is van groot belang omdat hierdoor een leerling altijd en onmiddellijk een vervangende Chromebook krijgt als dat nodig is. Zonder device kan de leerling niet volwaardig deelnemen aan het onderwijs op het Zwijsen College.

Voor meer informatie kunt u de homepagina van onze website raadplegen (zie: Je eigen computer).

De Gezonde School 

Onze school is gezond! Wij hebben in maart 2020 opnieuw het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

 “De school is ook de plek waar je leert over gezond gedrag”. In de context van de vakken leefstijl, biologie en lichamelijke opvoeding leren leerlingen over gezonde voeding en het belang van voldoende beweging. We werken dan ook continu aan een gezond aanbod in de schoolkantine.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Cameratoezicht op het Zwijsen College

Het Zwijsen College maakt gebruik van camera’s met het oog op de bescherming van de veiligheid van leerlingen, personeel en bezoekers. De camera’s dienen ook ter beveiliging van de toegang tot gebouwen, terreinen en zaken die zich in de gebouwen of op de terreinen bevinden en het vastleggen van incidenten.

Video-opnames en foto's

Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s van leerlingen die worden gemaakt tijdens activiteiten, excursies en lessen. Vanuit de wetgeving (AVG) zijn wij verplicht om toestemming te vragen aan de ouders/verzorgers van leerlingen jonger dan 16 jaar voor het gebruik van beeldmateriaal op bijvoorbeeld de website of in een brochure. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

Er is geen toestemming nodig van ouders/verzorgers voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of in het administratieve systeem.

 

11 Kwaliteit

Scholen op de kaart

Het Zwijsen College presenteert de schoolprestaties via de website Scholen op de kaart. Belanghebbenden van de school, zoals ouders, kunnen online zien hoe onze school het doet ten opzichte van andere scholen.

Resultaten zoals slaagpercentage, doorstroomcijfers, maar ook de tevredenheid van ouders en leerlingen worden getoond. Dat gebeurt aan de hand van twintig indicatoren (thema’s), waarbij ook een toelichting gegeven wordt.

Het zelf publiceren van cijfers over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs helpt scholen om proactief met publiek, media en politiek om te gaan. De informatie dient als basis voor de dialoog met de belanghebbenden. Zo zorgen de scholen voor transparantie en een breder en genuanceerder beeld naar buiten.

Klik hier om naar Scholen op de kaart van het Zwijsen College te gaan.

Kwaliteitskaart

Ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen nagaan hoe de school van hun kind(eren) presteert. Op de website van de onderwijsinspectie kunt u scholen met elkaar vergelijken.

In het overzicht meerjarenopbrengsten van de onderwijsinspectie kunt u de resultaten zien van de laatste drie schooljaren. In het overzicht ziet u het rendement van de onderbouw, het percentage leerlingen dat van leerjaar 3 naar het diploma gaat zonder zittenblijven, het gemiddelde cijfer van het centraal examen (relatief en absoluut) en de verschillen met de schoolexamens. Ook vindt u er het oordeel van de schoolinspectie.

Via de website www.scholenopdekaart.nl kunt u het Zwijsen College vergelijken met andere scholen in de regio. Klik hier om direct naar de pagina over het Zwijsen College te gaan.

Mocht u vragen hebben over de cijfers van de opbrengstenoverzichten dan kunt u die stellen via het contactformulier.

 

12 Studiekosten

De ouderbijdrage voor extra activiteiten

Met het budget dat wij van de overheid krijgen bekostigen wij het reguliere onderwijs. Maar om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij later aan hen vraagt bieden wij onze leerlingen graag meer dan wat wettelijk vereist is. Daartoe bieden wij extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze kinderen verrijken en hen verder helpen in hun ontwikkeling.

DE OUDERBIJDRAGE IS VRIJWILLIG MAAR VAN GROTE BETEKENIS

Er zijn lesmaterialen en diensten die door de school aan leerlingen worden verstrekt en waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,- wordt gevraagd. Op basis van de totaal ontvangen ouderbijdragen bepalen wij het aantal en de aard van de activiteiten die we dat schooljaar kunnen uitvoeren. De oudergeleding van de MR heeft vooraf ingestemd met de hoogte en bestemming van de aan de ouders/verzorgers voorgestelde vrijwillige bijdrage.

Naast bovengenoemde materialen en diensten organiseren wij graag educatieve excursies, culturele activiteiten en buitenlandse reizen of uitwisselingen voor de leerlingen. Wij vinden dit een belangrijke aanvulling op ons onderwijs. Dit is echter alleen mogelijk met uw financiële ondersteuning aangezien de school ook hiervoor geen bekostiging vanuit de overheid ontvangt  Bij te weinig animo kan de school besluiten om de activiteit te annuleren. Een lijst van deze excursies en activiteiten treft u in het 'overzicht kosten activiteiten per jaarklas' aan.
De mails met facturen voor de vrijwillige ouderbijdragen worden aan u verstuurd vanuit het kantoor van onze vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

Financiële ondersteuning

Mocht het zo zijn dat u graag wilt betalen maar dat uw inkomen hiertoe niet toereikend is dan zijn er, indien u in de gemeente Meijerijstad woont, mogelijkheden waar uw kind misschien gebruik van zou kunnen maken. Op de website van de gemeente Meierijstad kunt u gemakkelijk zien óf uw kind en vooral ook waarvóór uw kind in aanmerking kan komen gezien uw inkomen.

Mogelijkheden tot ondersteuning zijn er onder andere via:

Mocht u vragen hebben over de Regeling Maatschappelijke Participatie of het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan kunt u deze stellen bij de gemeente Meierijstad. Er is een loket in het gemeentehuis in Veghel, dagelijks geopend tussen 9.00 en 11.00 uur, voor alle vragen rondom de voorzieningen. Mailen kan naar voorzieningen@meierijstad.nl. U kunt hier ook de informatiebrochure van de gemeente raadplegen.

Als school vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan de activiteiten die wij organiseren. Indien u problemen ervaart bij de betaling van deze zaken én de ondersteuningsmogelijkheden van de gemeente  bieden geen oplossing, dan nodigen wij u heel hartelijk uit contact op te nemen met het directiesecretariaat van het Zwijsen College (angeline.vandeven@voveghel.nl) om samen te zorgen dat uw kind toch kan deelnemen.

Boeken en leermiddelen

Het Zwijsen College heeft de verhuur van boeken ondergebracht bij de firma Iddink. Iddink is één van de grootste schoolboekenspecialisten van Nederland en maakt individuele boekenpakketten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De meeste schoolboeken zijn gratis. Waarschijnlijk heeft u voor de zomervakantie reeds de boeken besteld voor het nieuwe schooljaar via de website www.iddink.nl.

De boeken- en leermiddelenpakketten worden door PostNL altijd op uw huisadres aangeboden tijdens de laatste vier weken van de zomervakantie. Dat gebeurt in willekeurige volgorde. Mocht u bij aanvang van het nieuwe schooljaar niks ontvangen hebben, neem dan contact op met de firma Iddink.

Beleid inzake sponsoring

Soms krijgt onze school middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden via www.omo.nl.

Overzicht kosten activiteiten per jaarlaag

Onderdeel MH1/HV1 V1
Algemene bijdrage € 30,00 € 30,00
Projectweek maart 2022 € 28,00 € 28,00
Brugklaskamp € 85,00 € 85,00
Fast Lane VWO+ project *   € 20,00

 * = Indien van toepassing

Onderdeel HM2/HV2 V2
Algemene bijdrage € 30,00 € 30,00
Projectweek maart 2022 € 49,00 € 49,00
Over de streep €   6,50 €   6,50
Projectweek einde schooljaar (excursie/klassenact.) € 30,00 € 30,00
Fast Lane VWO+ project *   € 20,00

* = Indien van toepassing

Onderdeel H3 V3
Algemene bijdrage €   30,00 €   30,00
Projectweek einde schooljaar €   15,00 €   15,00
Kangoeroe wedstrijd wiskunde €     3,00 €     3,00
Profielkeuze-oriëntatie €   10,00  
Int. Taal- & Onderzoeksreis (indien gekozen) ** € 275,00 € 275,00
Int. uitwisseling (indien gekozen) ** € 300,00 € 300,00
Dagexcursie Frankrijk (indien gekozen) * €   30,00 €   30,00
Bijdrage natuurwetenschappen *   €   25,00

 * = Indien van toepassing
** = zie onderstaande toelichting bij internationalisering/buitenlandse reizen

Onderdeel H4 V4
Algemene bijdrage € 30,00 €   30,00
Projectweek einde schooljaar   €   15,00
LOB-activiteiten €   7,50 €   22,50
CKV-cultuuractiviteit € 15,00  
Excursie aardrijkskunde * € 30,00 €   30,00
Excursie informatica * € 15,00 €   15,00
Excursie maatschappijwetenschappen * €   7,50 €   12,00
Excursie Duits * € 25,00 €   25,00
Internationalisering/buitenlandse reis H4 **    
Week van Europa   € 100,00

* = Indien van toepassing | ** = zie onderstaande toelichting bij internationalisering/buitenlandse reizen

Onderdeel H5 V5
Algemene bijdrage € 30,00 € 30,00
LOB € 12,50 €   2,50
Laatste schooldag en gala € 55,00  
Jaarboek € 15,00  
Excursie aardrijkskunde € 30,00 € 30,00
Excursie biologie   € 30,00
Excursie maatschappijwetenschappen € 14,00 € 15,00
Buitenlandreis V5**    

 * = Indien van toepassing
** = zie onderstaande toelichting bij internationalisering/buitenlandse reizen

Onderdeel   V6
Algemene bijdrage   € 30,00
LOB   € 12,50
Laatste schooldag en gala   € 55,00
Jaarboek   € 15,00
Excursie aardrijkskunde *   € 20,00
Excursie maatschappijwetenschappen *   € 35,00

* = Indien van toepassing
** = zie onderstaande toelichting bij internationalisering/buitenlandse reizen

Toelichting

Ouderbijdrage/Algemene bijdrage 
De ouderbijdrage betreft de schoolpas, diverse jaarklasactiviteiten zoals introductie, sportdagen, de CJP cultuurkaart en de Casinoavond speciaal voor brugklasleerlingen waarbij de leerlingen de strijd als klas met elkaar aangaan.

Bijdrage natuurwetenschappen
Leerlingen met het vak natuurwetenschappen nemen deel aan de First Tech Challenge.

Brugklaskamp
Dit wordt georganiseerd om het eerste schooljaar op een leuke manier af te sluiten. Het brugklaskamp bevat zowel sportieve als culturele elementen.

CKV- en KCV-cultuuractiviteit
Culturele of kunstzinnige activiteit op havo 4 zoals een museumbezoek of een workshop op school.

Excursies
Voor havo 4 en 5 en vwo 3, 4, 5 en 6 organiseren wij een aantal excursies die vakgerelateerd zijn. (Levensbeschouwing, maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.)

Fast lane vwo+ project
De deelname aan de regionals van de FIRST lego league voor leerlingen met het door hen gekozen plusvak natuurwetenschappen. De deelname aan de activiteit voor leerlingen met het gekozen plusvak Chinees.

Frankrijk dagexcursie
De leerlingen die kiezen voor het vak Frans in hun pakket gaan in klas 3 op dagexcursie naar een stad in Frankrijk.

Internationalisering/buitenlandse reizen
Internationalisering is een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Het is een brede oriëntatie op de mens en de Europese samenleving, waardoor ook bezinning op de eigen cultuur kan plaatsvinden. Daarnaast verbeteren de leerlingen hun Engels en werken aan communicatie en leren samenwerken.

We gaan op taalreis naar Frankrijk, Duitsland en Engeland om de taalbeheersing van Frans, Duits en Engels te verbeteren. 

We gaan op uitwisseling naar Frankrijk en Spanje om een onderdompeling in taal en cultuur te krijgen waarbij de basistalen Frans en Engels zijn. 

Voor leerlingen van havo 4 en vwo 5 worden (buitenlandse) reizen georganiseerd naar Barcelona, Londen, Rome, Ardennen, Zuid-Franse Alpen en Terschelling.

N.B. De hierboven vermelde reizen kunnen alleen worden georganiseerd onder normale omstandigheden. De coronapandemie kan voor annuleringen zorgen. Wij informeren u hierover.

Jaarboek
Eigen bijdrage voor het jaarboek voor eindexamenleerlingen; een mooie herinnering aan hun tijd op het Zwijsen College.

Koersklas
Voor leerlingen uit de koersklas gelden dezelfde kosten als die voor de andere leerlingen uit betreffend leerjaar.

Laatst schooldag en gala
Activiteiten voor de examenklassen, mede door henzelf georganiseerd.

LOB-dag, loopbaanexcursie, techniekdag en profielkeuzeoriëntatie
Deze activiteiten worden georganiseerd, zodat leerlingen een weloverwogen keuze kunnen maken voor profiel of vervolgopleiding.

Projectweek maart 2022/ einde schooljaar
In verschillende jaarlagen worden dagen georganiseerd, waarop leerlingen zelf hun keuze kunnen maken uit diverse workshops (dans, sport, ambacht, creatief). Hiernaast worden verschillende excursies georganiseerd. Ze hebben een sociaal en educatief karakter en sluiten aan op leeftijd en interesse. Ook wordt een techniekdag en een theaterdag georganiseerd.

Schoolpas
De schoolpas krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar uitgereikt. Met deze pas kunnen de leerlingen zich identificeren. Zij dienen deze pas op school steeds bij zich te hebben. Tevens is het de enige mogelijkheid om op school documenten te kopiëren.

Workshops
In verschillende jaarlagen worden dagen georganiseerd, waarop leerlingen zelf hun keuze kunnen maken. De workshops zijn divers van aard (dans, sport, ambacht, creatief). 

13 Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket. Deze bestaat uit een aansprakelijkheids-, een reis- en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken wordt. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

Aansprakelijkheidsverzekering 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag.

Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. 

Reisverzekering 

Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Er is geen annuleringsverzekering. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van Bestuur geen aansprakelijkheid.

Ongevallenverzekering 

De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is beperkt gedekt onder deze verzekering.

 

14 Contactgegevens

Inspectie van het onderwijs

Ouders/verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden kunnen terecht bij de Inspectie van het onderwijs met meldingen van onwenselijke situaties en klachten over de kwaliteit van het onderwijs of klachten over de inspectie zelf. Als uw melding betrekking heeft op het gebied van sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht bij een vertrouwensinspecteur.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan (digitaal) pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar via het telefoonnummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief). Antwoord op algemene vragen over onderwijs (regels en wetten) vindt u via de website Rijksoverheid.nl en het telefonisch loket van Rijksoverheid: tel 1400.

Bestuur

Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171, 5038 CB in Tilburg
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
T 013 - 595 55 00
E omo@omo.nl
W www.omo.nl

School

Zwijsen College
Postbus 134
5460 AC Veghel

Prins Willem Alexander Sportpark 15
5461 XL Veghel
T 0413 - 366941
E info@zwijsencollege.nl
W www.zwijsencollege.nl
IBAN: NL33 RABO 015 33 25 615

Schoolleiding (directie en teamleiders)

Directie

 

Teamleiders

LERAREN

TOA

Zorgcoördinatoren 

Decaan 

Onderwijsondersteunend personeel

Manager Bedrijfsvoering VO Veghel

Hoofden van dienst VO Veghel

Coördinatoren

Medewerkers

15 Belangrijke data/ vakanties

Start van het schooljaar

Vakanties en vrije dagen

Roostervrije (studie)dagen:

De schoolleiding geeft geen verlof voor het opnemen van vakanties op andere tijden dan het vakantierooster aangeeft.

Indeling perioden

Activiteiten

Buitenlandse reizen/projecten/uitwisselingen: week 13 2022

Examens