Zwijsen college
Schoolgids

Voorwoord

Voorwoord Algemeen directeur VO Veghel

Beste ouders, leerlingen en alle betrokkenen bij het voortgezet onderwijs in Veghel,

Voor u ligt de schoolgids 2020-2021 van het Zwijsen College.

Het Zwijsen College vormt samen met het Fioretti College het VO Veghel. Binnen het VO Veghel werken het Zwijsen College en het Fioretti College optimaal samen om zo aan al onze leerlingen onderwijs op maat te bieden dat hen in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. Daar maken wij ons sterk voor en daar mag u ons op aanspreken.

We hebben een uitermate vreemd schooljaar achter de rug. Onze eindexamenleerlingen hebben op een bijzondere wijze eindexamen gedaan maar hebben onze scholen in grote getale met een volwaardig diploma verlaten. Door de coronacrisis hebben we ook afstand gedaan van onze bevorderingsnormen en ervoor gekozen ouders en leerlingen vooral zorgvuldig te adviseren met betrekking tot plaatsing in dit schooljaar 2020-2021. Ongetwijfeld is het nodig dat we extra ondersteuning bieden dit jaar en dat zullen we ook zeker doen. Laten we er gezamenlijk zorg voor dragen dat we met elkaar overleggen als daar aanleiding toe is. Alleen zo kunnen we onze leerlingen verder helpen op de voor hen meest geschikte weg.

Velen van ons, leerlingen, medewerkers en ouders, zijn dit jaar geconfronteerd met groot verdriet veroorzaakt door de crisis. Sociale afstand maakt het moeilijk om elkaar vast te houden terwijl daar juist zoveel behoefte aan is. En toch zijn we er volop voor elkaar geweest en dat gebeurt nog steeds. Ik hoop oprecht dat we dat zullen vasthouden, ook als de tijden weer beter beloven te worden. 

Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om het schooljaar 2020-2021 een goed jaar te laten zijn. Ik wens ons allen een heel goed schooljaar toe waarin we vooral gezond zullen blijven en elkaar weer vast mogen gaan houden.

Mevr. drs. Anita O’Connor MEM
Algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel

Voorwoord locatiedirecteur

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

De schoolgids 2020-2021 geeft u op beknopte wijze informatie over onze schoolgegevens, ons onderwijsbeleid, de begeleiding die wij bieden aan onze leerlingen en wat u in het algemeen van ons mag verwachten. Deze informatie maakt het voor leerlingen en ouders/verzorgers mogelijk optimaal van de voorzieningen op school gebruik te maken. Ik raad u dan ook aan de gids goed door te lezen. Meer uitgebreide informatie vindt u ook op onze website.

Ik ben er trots op sinds 1 november jongstleden onderdeel te zijn van het Zwijsen College. Een school waarin de leerling centraal staat. De kern van ons onderwijs is leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Daarin spelen loopbaanoriëntatie, onderwijs op maat, aandacht voor techniek, gebruik van digitaal leermateriaal, life skills en een nadruk op de professionele ontwikkeling van alle medewerkers een grote rol.

Eind augustus hebben we weer 262 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Ik hoop dat jullie je al thuis voelen op onze school. Verder wens ik alle leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s een prettig en succesvol schooljaar toe!

Vriendelijke groet namens de schoolleiding en alle medewerkers van het Zwijsen College,

Mevr. drs. Birgit van Veghel
Locatiedirecteur

Inhoud

 1. Visie
  • OMO
  • Zwijsen College
 2. Onderwijsconcept
 3. Organisatie en opbouw van de school
  • Organisatie
  • Opbouw
 4. Lestijden en lessentabellen
  • Dagrooster 2020-2021
  • Lessentabellen
 5. Bevorderingsregeling 2020-2021
  • Algemeen
 6. Leerlingenbegeleiding
  • Leerlingenbegeleiding en zorg
  • LoopbaanoriĆ«ntatie en -begeleiding (LOB)
 7. Buitenlesactiviteiten
 8. Communicatie
  • Contacten met ouders
  • Ouderraad
  • Leerlingenraad
  • Medezeggenschapsraad
 9. Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur
  • Reglementen en statuten
 10. Dagelijkse gang van zaken
 11. Informatie per afdeling
  • Dakpanklassen
  • Havo
  • Vwo
 12. Opbrengstenkaart
  • Resultaten
  • Toelichting
 13. Studiekosten
 14. Overzicht kosten activiteiten per jaarklas
  • Leerjaar 1
  • Leerjaar 2
  • Leerjaar 3
  • Leerjaar 4
  • Leerjaar 5 en 6
  • Toelichting
 15. Verzekeringen
 16. Adressen
 17. Belangrijke data

1 Visie

OMO

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid, die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze leraren. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023

Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023. U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

Zwijsen College

Identiteit en missie

Het Zwijsen College vindt zijn oorsprong in katholieke normen en waarden. In onze visie staat omschreven wat voor school wij zijn: een warme en veilige gemeenschap waar we elkaar kennen en een oprechte relatie met elkaar aangaan. Daarmee creëren we een geborgen leeromgeving waarin het normaal is dat we er voor elkaar zijn.

In het document ‘Zingeving en goed onderwijs’ stellen de scholen, verenigd binnen OMO, dat het belangrijk is met elkaar in gesprek te gaan over wat goed onderwijs precies is. Daarbij wordt telkens uitgegaan van de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

In onze visie maakt een goed mens zijn en goed (voor)leven een wezenlijk onderdeel uit van onze identiteit. Dit is herkenbaar door het gemeenschapsgevoel dat op school ervaren wordt. De sfeer wordt gekenmerkt door betrokkenheid bij elkaar, aandacht en respect voor de ander en de omgeving. We leren onze leerlingen ethische en morele keuzes te maken.

Het is normaal dat Zwijsenaren zich op verschillende momenten in het jaar inzetten om te werken aan een betere wereld. Hierbij valt te denken aan activiteiten voor een goed doel als Edukans, maar ook de jaarlijks terugkerende geraniumactie. Het feit dat het Zwijsen College in essentie een dorpsschool is, waarvan de leerlingen uit Veghel en de directe omgeving komen, draagt hieraan bij. Van veel leerlingen zijn hun vaders en moeders hen voorgegaan als Zwijsenleerlingen. De jaarlijkse opa- en omamiddag is een traditie die typerend is voor dit gemeenschapsgevoel evenals de grote betrokkenheid van ouders en oud-leerlingen.

Visie 

Ieder mens heeft bepaalde talenten, ieder mens is uniek. We zien dat de samenleving verandert. De mens zet zichzelf centraler dan ooit. Daarom ziet het Zwijsen College het als zijn taak om de burger van de toekomst optimaal voor te bereiden op deze samenleving. We creëren een gemeenschap, waarin het normaal is dat we er voor elkaar zijn.

Door een inspirerende en stimulerende leeromgeving te scheppen zijn we ervan overtuigd dat we leerlingen en medewerkers uitdagen het beste in zichzelf naar boven te halen. We kennen onze leerlingen door goed naar hen te kijken en te luisteren. We gaan een oprechte relatie aan met leerlingen en we willen weten wat ze kunnen. Zo creëren we een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen.

Onze visie op voortgezet onderwijs gaat uit van de individuele behoefte van de leerling. We bieden leerlingen die daartoe gedreven zijn de ruimte om mee te denken over hun eigen leerroute. We passen het onderwijs aan de leerlingen aan door te kijken naar waar zij kunnen versnellen, verbreden of verdiepen. Dit onderwijs op maat vraagt gedrevenheid van de leerlingen. Samen werken we aan onderwijs dat leidt tot een toekomstbestendig diploma.

Onze visie komt tot uitdrukking in ons mission statement:

‘t Zwijsen gelooft in jou. In je talent, in wie je bent.
Met zoveel unieke jonge mensen is geen een pad hetzelfde.
Daarom denk je op het Zwijsen College mee over je eigen leerroute, die je zelf mee uitstippelt.
Verbreden? Verdiepen? Versnellen? 
Als alles kan, kun je alles.

Burgerschapsvorming in ons curriculum

Bij burgerschapsvorming gaat het om actief burgerschap en sociale integratie. Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving willen zijn en er een positieve bijdrage aan leveren. De school is hierin een belangrijke oefenplaats. Door betekenisvolle ervaringen aan te bieden en met elkaar dilemma’s te bespreken, leiden wij onze leerlingen op tot kritische burgers die bewust keuzes maken en kunnen functioneren in de maatschappij. Dit kan de eigen klas zijn, de eigen school, de eigen regio, het eigen land of zelfs de hele wereld. 

Burgerschapsvorming bestaat onder andere uit de volgende drie onderdelen: internationalisering, maatschappelijke stage en kritisch denken aan de hand van dilemma’s. 

Internationalisering

Internationalisering is bij uitstek een mogelijkheid om vorm en inhoud te geven aan Europees en internationaal burgerschap. Leerlingen bewegen zich digitaal of fysiek actief buiten de eigen landsgrenzen. Zo ontwikkelen zij nieuwe competenties en leren over de leefwereld van leeftijdsgenoten in het buitenland. Ze passen hun talen toe tijdens samenwerkingsprojecten over Europese en internationale onderwerpen. 
Leerlingen kunnen ook een programma volgen van European Parliament Ambassador Schools (EPAS) en deelnemen aan Model United Nations (MUN). Vanuit de lessen geschiedenis en maatschappijleer worden experts op het gebied van VN en mensenrechten uitgenodigd zodat leerlingen beter zicht krijgen op de uitdagingen in de wereld. Daarbij verbreden ze hun perspectief op studie en beroep.
De leeropbrengsten worden vastgelegd en kunnen door de leerlingen toegevoegd worden aan hun plusdocument bij hun diploma.

Onder normale omstandigheden is het het streven van het Zwijsen College om zoveel mogelijk leerlingen tijdens hun schoolloopbaan minimaal één keer te laten deelnemen aan een buitenlandse reis waarbij zij verblijven in gastgezinnen. Helaas is het op dit moment nog onduidelijk of buitenlandse reizen dit schooljaar kunnen plaatsvinden vanwege de coronapandemie. 

Maatschappelijke Stage (MaS)

Nederland wordt steeds meer een participatiesamenleving, een samenleving waarin de burger gestimuleerd wordt zelf verantwoordelijkheid te nemen en geactiveerd wordt een bijdrage te leveren aan maatschappelijke processen.
Door de MaS doen leerlingen een waardevolle ervaring op en betekenen ze iets voor hun directe omgeving. Ze verwerven nieuwe vaardigheden en soms helpt de stage ook bij het oriënteren op studie- of beroepskeuze. Een MaS kan bijdragen aan bewustwording, het ontwikkelen van meer respect voor anderen en het opbouwen van zelfvertrouwen.
De MaS wordt in leerjaar 4 als aparte activiteit buiten de reguliere lessen aangeboden.

Kritisch denken aan de hand van dilemma’s

Binnen onze vereniging OMO is er een databank ontwikkeld waarin op alle onderwijsniveaus en per thema dilemma’s zijn opgenomen. Wanneer de actualiteit daarom vraagt, zullen leraren hiervan gebruikmaken door een hierbij passend dilemma in de klas met de leerlingen te bespreken. Zo worden argumenten met elkaar uitgewisseld en leren leerlingen te luisteren, kritisch te reflecteren en de mening van anderen te respecteren.

2 Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van het Zwijsen College heeft een directe relatie met de waarden die de school heeft gekozen als fundament voor ons denken en handelen. De maatschappij en de arbeidsmarkt veranderen. Daarom is het meer dan ooit van belang om van de kinderen van nu competente en zelfbewuste volwassenen van de toekomst te maken, die in staat zijn de juiste keuzes te maken voor een succesvolle loopbaan. We beschouwen het als onze opdracht om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst.

We hanteren de zes rollen van de leraar: gastheer, presentator, didacticus, leercoach, pedagoog en afsluiter. Waarbij we veel aandacht hebben voor de rol van de didacticus. Een goede instructie (gebaseerd op het Directie Instructiemodel), activerende werkvormen en veel aandacht voor onderwijs op maat vormen de kern van de lessen.

Op het vwo bieden we onderwijs op maat voor leerlingen bij wie dat past. Fast Lane vwo biedt de individuele leerling de mogelijkheid te compacten en te versnellen. Het wordt op deze manier mogelijk voor leerlingen hun vwo-diploma in vijf jaar te behalen of een deel van het curriculum in vijf jaar af te ronden.

We werken samen met het Fioretti College om leerlingen na de mavo zo drempelloos mogelijk de overstap naar het Zwijsen College te laten maken. We bieden aansluitingsmodules aan en een speciale instroomcoördinator is aanspreekpunt. Jaarlijks stimuleren we leerlingen actief hun Zwijsencarrière na de havo te vervolgen op het vwo. We ondersteunen dit met een speciale overstapmentor. Hiervoor is het belangrijk dat verschillende teams en scholen de wil hebben om in het belang van de leerling te denken en niet in organisatorische hobbels; dat lukt.

Het onderwijsprogramma is erop gericht het leren van leerlingen te stimuleren. Dit gebeurt tijdens vaklessen waarin vakkennis en -vaardigheden centraal. Daarnaast is er een activiteitenweek waarin lessen worden aangeboden die vakoverstijgend of vakaanvullend zijn. Met verschillende activerende werkvormen bereiken we dat lessen afwisselend zijn en op maat, vaak met behulp van digitale leermiddelen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven tijdens het leerproces. Leerlingen ontvangen doorlopend feedback op hun ontwikkeling tijdens de les en naar aanleiding van voortgangstoetsen. In de dakpanklassen en in vwo 1 worden determinerende toetsen afgenomen die het advies voor de leerroute ondersteunen en het lerarenteam adviseren of een leerling zou kunnen versnellen.

Passend bij onze visie op onderwijs worden dit schooljaar enkele organisatorische en onderwijskundige vernieuwingen doorgevoerd. Zo bieden we eigentijds onderwijs door onder andere het vak informatica in de onderbouw aan te bieden, starten we met de doorlopende leerlijn onderzoeken & ondernemen in het onderwijs (OOS) en laten we leerlingen kennismaken met de 7 werelden van techniek binnen het vak bèta.

Afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot corona (zie onderstaande scenario’s) krijgen de leerlingen een flexibeler lesrooster en hebben ze meer mogelijkheden om te kiezen.

De volgende drie scenario’s kunnen zich dit schooljaar voordoen:

Scenario 1 Onderwijs in lockdown

Alle leerlingen volgen digitaal onderwijs thuis. Leerlingen voor wie dat praktisch onmogelijk is, volgen op school digitaal onderwijs.

Scenario 2 Onderwijs met 1,5 meter afstand (tussen iedereen)

Leerlingen volgen hybride onderwijs met de hele klas. Een derde deel van de leerlingen tegelijkertijd volgt de les op school terwijl de anderen op dat moment de les op afstand volgen. Dit vindt afwisselend plaats. Een leerling volgt bij dit scenario in ieder geval een keer per drie dagen les op school.De bovenbouw is in principe van het eerste tot en met het vierde lesuur ingeroosterd, terwijl de onderbouw het vijfde tot en met het achtste uur op school is. Er worden flexmomenten voor de bovenbouw (6 en 7e lesuur) en de onderbouw (2e en 3e lesuur) ingepland. Op deze momenten kunnen de leerlingen extra worden begeleid, practica volgen of aan hun profielwerkstuk werken. Hiernaast worden per jaarlaag digitale instructielessen gegeven aan leerlingen die zij te allen tijde kunnen terugkijken. De leerlingen volgen in dit scenario een 45-minutenrooster.

Scenario 3 Onderwijs met 1,5 meter afstand (geen afstand tussen leerlingen, maar wel tussen leerlingen en medewerkers) en onderwijs zonder restricties.

Leerlingen mogen vanaf dit schooljaar naast de verplichte vaklessen zelf een aantal lesuren per week invullen. Op deze manier denken zij mee over de eigen leerroute. Hoeveel keuze-uren ze hebben, is afhankelijk van het leerjaar. Leerlingen kunnen kiezen uit ondersteuningsles (extra hulp), studeren in het studeercentrum (het zogenaamde Sst-uur Samen Stil Studeren waarin huiswerk of extra opdrachten gemaakt worden) of het volgen van keuzemodules (die in verband met de coronaperikelen in het teken staan van achterstanden wegwerken). Als er geen sprake meer is van achterstanden bij de leerlingen, dan staan de keuzemodules in het teken van verbreding en verdieping.

Toetsweken

In alle scenario’s, behalve het eerste, is er sprake van toetsweken. De jaarplanning, waarbij een drietal toetsweken de lesperiodes afsluiten, zorgt voor overzicht en rust in het lesrooster. Bovendien leren leerlingen in een vroeg stadium hun lesstof te plannen. In de (pre-)examenklassen hebben de leerlingen vier toetsweken.

3 Organisatie en opbouw van de school

Organisatie

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Het Zwijsen College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. De locatie-directeur rapporteert aan de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel waartoe ook het Fioretti College behoort. De algemeen directeur rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur. 

De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid). U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 - 5955500
omo@omo.nl

De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Raad van advies

De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de algemeen directeur. De samenstelling van de raad van advies is als volgt: mevrouw G. van Creij, de heer A. van Dijk, de heer G. van Houtum, de heer E. Jansen, de heer G. Lenssen, de heer P. van Summeren, de heer B. Tomas en mevrouw W. de Jong. Er wordt gewerkt met een roulerend voorzitterschap.

Directie

De eindverantwoordelijkheid voor het Zwijsen College en het Fioretti College ligt bij één algemeen directeur, mevrouw Drs. Anita O’Connor MEM. De functie van locatiedirecteur van het Zwijsen College is vacant.

De dagelijkse leiding op het Zwijsen College is in handen van de locatiedirecteur en directieleden Paul van Asseldonk, Julien Koog en Drs. Paul Meijer. De manager bedrijfsvoering Charl Hoeben is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning. 

Opbouw

Organisatie

Het Zwijsen College heeft acht teams (vijf havo-teams en drie vwo-teams) en achttien vakgroepen. Een team heeft de opdracht de leerlingen optimaal te begeleiden en ze te leren leren, te begeleiden in het studieproces en ze te leren kiezen, kortom de meer pedagogische kant. Een teamleider geeft leiding aan elk team en wordt daarbij ondersteund door een leerlingcoördinator, een organisatiecoördinator, een zorgcoach en mentoren. Ouders en leerlingen hebben waarschijnlijk bij de dagelijkse gang van zaken te maken met de mentor en/of leerlingcoördinator.

De vakgroepen worden aangestuurd door achttien vakgroepvoorzitters en zij hebben de opdracht de kwaliteit van de lessen en de doorlopende leerlijn te bewaken. De vakgroepen belichten meer de vakdidactische en vakinhoudelijke kant. Samen zijn de teams en vakgroepen verantwoordelijk voor goed onderwijs en goede begeleiding.

Brugklas havo/mavo

In de brugklas havo/mavo bieden we een uitgestelde keuze voor de juiste leerroute. Deze specifieke groep leerlingen ontvangt intensieve begeleiding van het team en de mentor om de geschikte route zo goed mogelijk te kunnen bepalen. Er is veel aandacht voor het welbevinden op school en de voortgang wordt regelmatig met ouders/verzorgers besproken. In de begeleiding wordt naast de mentor ook de mentorcoach ingezet. 

Om deze specifieke doelgroep zo goed mogelijk te begeleiden en te determineren wordt de lesstof in kleine delen aangeboden in periode één. Op deze manier krijgen leerlingen de kans om rustig te wennen aan het voortgezet onderwijs en aan het zelfstandig werken. Geleidelijk worden de specifieke schoolse vaardigheden als plannen, structuur aanbrengen en leren leren aangeleerd. Ook de omvang van de toetsen ontwikkelt zich gedurende het schooljaar geleidelijk richting havo-niveau.

Brugklas havo/vwo

De brugklas havo/vwo is bedoeld voor drie groepen leerlingen: de echte havisten, de vwo’ers die geen extra vak willen en leerlingen van wie het niveau havo of vwo nog niet helemaal duidelijk is. De havo/vwo-klas biedt een uitgestelde keuze voor deze groep. In de brugklas havo-vwo krijgt een leerling gedurende de eerste drie periodes les op havo/vwo-niveau en determinerende toetsen waarin onderscheid gemaakt wordt tussen havo- en vwo-vragen. Leerlingen, ouders/verzorgers, vakleraren en de mentor krijgen zo een duidelijk beeld van de capaciteiten van de leerlingen. De leraren weten hoe ze de leerlingen het beste kunnen begeleiden.

In periode drie zullen de vakleraren een advies geven over wat de meest geschikte leerroute is voor de leerling.

Dit kan zijn: tweejarige brugklas, havo, vwo of een uitgesteld havo/vwo-advies (periode vier). Om te komen tot een goed onderbouwd determinatie-advies worden alle bronnen voorhanden meegenomen (Cito-VAS, werkhouding, resultaten overige toetsen, rapportcijfers). De groep leerlingen met een uitgesteld advies zal gedurende periode vier aansluiten bij de vwo-groep. In periode vier krijgt een leerling gedifferentieerd les op zijn of haar niveau. De leerlingen blijven gedurende het gehele schooljaar bij elkaar in de klas zitten. De leerlingen met een uitgesteld advies krijgen aan het eind van periode vier een advies havo of vwo. Aan het einde van het schooljaar stromen leerlingen door naar het voor hen geschikte niveau. 

Verlengde brugperiode 

Een groep leerlingen heeft een langere periode nodig om te wennen, te laten zien wat ze in huis hebben of om te groeien. Bij deze groep leerlingen hebben we na een leerjaar nog onvoldoende informatie om een goed determinerend advies te kunnen geven. Deze leerlingen willen we een verlengd brugjaar aanbieden waarin pas na twee jaar gedetermineerd wordt. Het advies dat deze leerlingen krijgen is een verlengd brugklasadvies.

Tevens worden leerlingen in deze groep geplaatst die aan het einde van leerjaar 1 een mavo-advies krijgen, maar wel aan de bevorderingsnorm voldoen.

Het tweede jaar van de verlengde brugperiode is een reguliere klas. Leerlingen in deze klas krijgen extra ondersteuning. Er wordt ingegaan op de manier van leren, studie-aanpak en er worden afspraken gemaakt over leerdoelen van de leerling en welke ondersteuning hij/zij daar van ouders/verzorgers, mentor en vakleraren bij nodig heeft. Er wordt tussentijds niet afgestroomd. Aan het begin van het schooljaar wordt er in kaart gebracht wat de hiaten en de leerdoelen zijn bij de kernvakken. De mentor houdt samen met de mentorcoach de vinger aan de pols hoe de voortgang van leerdoelen verloopt en of deze bijgesteld moeten worden. In maart volgt het adviesgesprek voor de determinatie van leerjaar 3. Doubleren is niet mogelijk.

Brugklas vwo+

Vwo-leerlingen met interesse in een extra vak kiezen voor Fast Lane vwo+. Zij volgen naast het reguliere vwo-curriculum natuurwetenschappen of Chinees. Fast Lane vwo+ biedt leerlingen meer ruimte om te verbreden en te verdiepen. Verder staan het welbevinden en het aanleren van de juiste studievaardigheden centraal. In periode drie zullen de vakleraren een advies geven over wat de meest geschikte leerroute is voor de leerling. Dit kan zijn: de zesjarige opleiding of de vijfjarige opleiding Fast Lane vwo. Om te komen tot een goed onderbouwd determinatie-advies worden alle bronnen voorhanden meegenomen (Cito-VAS, werkhouding, resultaten overige toetsen)

Havo

De havo-opleiding neemt vijf jaren in beslag. Op het Zwijsen College is de verzorging van onderwijs en begeleiding verdeeld over vijf teams zodat er rekening gehouden kan worden met de eigenheid van de havoleerling. Binnen de brugklassen kennen we een tweedeling: de havo/mavo- en de havo/vwo-brugklassen.

In havo 3 wordt de profielkeuze voorbereid. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit: 

Fast Lane vwo (+)

Het vwo bestaat uit een zesjarige opleiding, het atheneum, en een vijfjarige opleiding Fast Lane vwo. De opleiding is opgedeeld in drie teams: vwo 1-2, vwo 3-4 en vwo 5-6. Leerlingen die tot meer in staat zijn, hieronder vallen ook de hoogbegaafde leerlingen, kunnen via een versneld PTA hun vwo-diploma behalen in vijf jaren. Het is ook mogelijk om voor één of enkele vakken in vwo 5 eindexamen te doen. Alle vwo-leerlingen maken in vwo 3 de profielkeuze. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit de profielen:

Leerlingen die meer in hun mars hebben, volgen Fast Lane vwo+ waar meer ruimte is om te verbreden en te verdiepen. Vanaf leerjaar 1 kiezen zij naast het reguliere vwo-curriculum voor natuurwetenschappen of Chinees. Leerlingen die na de brugklas havo/vwo instromen in leerjaar 2 van de vwo-stroom hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan Fast Lane vwo+ middels een inhaalprogramma, als dat nodig is.

Talentklas groep 7 en 8

Ook in een eerder stadium wil de school iets betekenen voor leerlingen met een leervoorsprong. Voor leerlingen uit groep 7 en 8 die over het algemeen snel van begrip zijn, weinig instructie nodig hebben, meer leerstof aankunnen, toe zijn aan een extra uitdaging en gemotiveerd zijn, is de talentklas opgezet. Onder leiding van enthousiaste leraren gaan deze leerlingen elke twee weken aan de slag met enkele gevarieerde, verdiepingsgerichte projecten. De talentklas wordt afgesloten met een interessante excursie en een welverdiend certificaat.

Academische Opleidingsschool

Goede leraren vormen de sleutel voor goed onderwijs. Het is dan ook belangrijk te investeren in de opleiding en de professionalisering van onderwijsgevenden. De Academische Opleidingsschool Noord-Oost-Brabant (AOS-NO) van Ons Middelbaar Onderwijs is een partnerschap van zes lerarenopleidingen en tien scholen voor voortgezet onderwijs (waaronder het Zwijsen College). De AOS-NO wil zich vanuit een gezamenlijk belang inzetten voor krachtige opleidingstrajecten voor studenten die zich voorbereiden op het leraarschap en voor leraren die al in de onderwijspraktijk werkzaam zijn. Het onderzoek naar de dagelijkse praktijk vormt daarvoor de basis, waarbij het beter zicht krijgen op het leren van de leerling voorop staat in onze onderzoeksagenda.

4 Lestijden en lessentabellen

Dagrooster 2020-2021

    

Lessentabellen

2020-2021 Lessentabel 60 minuten

 

*uren chte v1, v2 en v3 en nw zijn keuzes.

**h3 en v3 semester 2: Maatschappijleerlingen hebben geen natuurkunde, wel geschiedenis. Natuurleerlingen hebben geen geschiedenis.

5 Bevorderingsregeling 2020-2021

Algemeen

Onder het kopje Algemeen treft u de bevorderingsregeling aan voor alle klassen, met uitzondering van de examenklassen. De uitgebreide bevorderingsregelingen voor klas 4 en hoger en de slaag-zakregeling voor de examenklassen zijn opgenomen in de Programma’s van Toetsing en Afsluiting, de zogenaamde PTA’s. Deze PTA’s worden gemaild naar de ouders/verzorgers van de leerlingen en zijn vanaf 1 oktober ook te vinden op de Google Drive en de website.

ALGEMEEN:

Een leerling is bevorderd als minimaal de volgende eindcijfers zijn behaald.

Waarbij:

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingseisen kan besloten worden dat hij het schooljaar doubleert.

Hiertoe wordt echter alleen besloten indien er gegronde redenen zijn waarom een doublure op hetzelfde niveau de leerling een reële kans op succes biedt. Deze beslissing wordt genomen door de desbetreffende teamleider, nadat hij de betrokken vakleraren heeft geraadpleegd. De brugklas en de verlengde brugklas zijn bedoeld om leerlingen te determineren. Hier kan niet worden gedoubleerd. 
In bijzondere situaties kan de locatiedirecteur een besluit nemen dat afwijkt van de bevorderingsnormen.
Als een leerling een onvoldoende heeft voor het vak waarin hij versnelt, telt dit cijfer niet mee in de bevorderingsnormen.
Voor het in beroepgaan tegen een besluit met betrekking tot de bevordering geldt het volgende. Ouders/verzorgers kunnen in beroep gaan, behalve als de leerling 18 jaar of ouder is, dan tekent de leerling zelf beroep aan. Beroep voorzien van argumentatie moet binnen 2 werkdagen na bekendmaking van de uitslag van bevordering ingediend worden bij de locatiedirecteur.

COMBINATIECIJFERS EN AANVULLENDE EISEN VOOR KLAS 1 TOT EN MET 3

Aanvullingen klas 1 

In de brugklassen havo/mavo en havo/vwo krijgen leerlingen in het derde kwartaal een advies met betrekking tot het vervolg van de studie. Dit kan zijn een vervolg op vwo, op havo, op mavo of de verlengde brugklas. Na deze determinatie vervolgen de leerlingen van de havo/mavo-klas in het vierde kwartaal de havo-route met toetsen op havo-niveau. De leerlingen in de havo/vwo-klas volgen in het vierde kwartaal de havo-route met toetsen op havo-niveau óf de vwo-route met toetsen op vwo-niveau. Leerlingen van klas vwo 1 krijgen een advies met betrekking tot het eventueel versnellen van de studie.

De determinatie op het einde van het schooljaar vindt als volgt plaats. Leerlingen met een rapport met enkel voldoende cijfers vervolgen hun studie in de tweede klas volgens het gevolgde niveau in het vierde kwartaal. Met betrekking tot leerlingen die wel onvoldoendes hebben, maar nog voldoen aan de algemene bevorderingsnorm (zoals eerder beschreven) beslist de teamleider, na raadpleging van vakleraren en de mentor, over de determinatie. Het besluit kan zijn een vervolg op klas twee van vwo, havo, een vervolg in de verlengde brugklas of een overstap naar mavo. Bij leerlingen die na kwartaal 3 het advies verlengde brugklas hebben gekregen, wordt bij sterk veranderde resultaten aan het eind van het schooljaar bepaald of het advies nog steeds het meest passend is.

Aanvullingen klas 2 havo

In het schooljaar 2020-2021 wordt gestart met de verlengde brugperiode. De determinatie op het einde van het schooljaar vindt als volgt plaats. Leerlingen met een rapport met enkel voldoende cijfers vervolgen hun studie op havo 3. Met betrekking tot leerlingen die wel onvoldoendes hebben, maar nog voldoen aan de algemene bevorderingsnorm (zoals eerder beschreven) beslist de teamleider, na raadpleging van vakleraren en de mentor over de determinatie. Het besluit kan zijn een vervolg op havo 3 of op mavo 3. Leerlingen die niet voldoen aan de algemene bevorderingsnorm vervolgen de studie op mavo 3.

Aanvullingen klas 2 vwo

Evenals in klas 1 krijgen leerlingen ook in klas 2 een advies met betrekking tot het eventueel versnellen van de studie.
Op het einde van het jaar krijgen de leerlingen de mogelijkheid om aan te geven of zij ook in klas 3 voor het plusvak natuurwetenschappen kiezen.

Aanvullingen klas 3 

Het vak informatica wordt beoordeeld met de waardering onvoldoende, voldoende of goed. Een leerling met het resultaat onvoldoende voor het vak wordt pas toegelaten tot de lessen van klas 4 als hij voldaan heeft aan de eisen.

Pakketkeuze:

Voor leerlingen die kiezen voor een pakket binnen het maatschappijprofiel geldt dat zij het tweede semester geen natuurkunde meer krijgen. Het eindcijfer voor het vak natuurkunde is het cijfer van het eerste semester. In het tweede semester zullen deze leerlingen in plaats van natuurkunde, het vak geschiedenis volgen. 
De leerlingen krijgen een doorstroomadvies over het te kiezen profiel.
Voor het opnemen van het vak wiskunde B ontvangt de leerling in het derde kwartaal een bindend advies. Dit advies is gebaseerd op geregistreerde resultaten van onderdelen van toetsen voor het vak wiskunde. 

Extra vak:

Leerlingen kunnen in het vakkenpakket voor de bovenbouw een extra vak kiezen. Er is geen roostergarantie voor het extra vak. Om een extra vak te mogen kiezen moet er een gemiddelde van 7.0 (dus geen 6.5) zijn voor alle vakken.

 

6 Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding en zorg

Leerlingenbegeleiding 

Het bieden van een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen, betekent ook dat we jonge mensen begeleiden op hun route naar volwassenheid. Binnen onze school hebben diverse personen een rol in de leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding in groepsverband is in handen van het team van de afdeling waar een leerling het onderwijs volgt. Dit team biedt zowel groepsgerichte als individuele begeleiding. De begeleiding is erop gericht dat leerlingen zich thuis voelen op school en vertrouwd worden met de gang van zaken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan studievaardigheden en studievoortgang, keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie en besteden we veel tijd aan de sociaal-emotionele component. Voor deze begeleiding kunnen we gebruikmaken van heel veel kennis in en buiten de school.

De mentor

De mentor speelt in de begeleiding van de leerlingen een centrale rol. Hij/zij is de contactpersoon tussen de leerlingen van een klas of groep en de afdelingsleiding. Daarnaast heeft hij/zij contact met collega-vakleraren, adviseert hij/zij de leerlingen en helpt hen zoveel mogelijk bij allerlei problemen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. 

Taken van de mentor zijn onder andere: het bieden van sociaal-emotionele begeleiding, het bespreken van het studieverloop met de leerling, het coachen bij het maken van keuzes, het verwijzen naar en contact houden met vakkenhulp en overige zorginstanties, het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, het ondersteunen van loopbaanoriëntatie, het bespreken van leerlingen met leden van het team en het onderhouden van de contacten met de ouders/verzorgers over het leerproces. Dit alles is onderdeel van de basisondersteuning.

De zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren bewaken de continue lijn en samenhang in begeleiding en ondersteuning voor de leerlingen die extra ondersteuning en zorg nodig hebben. Zij hebben de uitvoeringsregie hiervan en zien toe op evaluatie en afsluiting van zorgtrajecten. Ook verzorgen zij de afstemming tussen interne en eventueel betrokken externe zorgverleners. De zorgcoördinatoren zijn Lynn Bettonvil en Nathalie Weerepas.
Lynn Bettonvil is coördinator sociale veiligheid (anti-pesten) en Natalie Weerepas is aandachtsfunctionaris als bedoeld in het protocol “huiselijk geweld en kindermishandeling”.

Vertrouwensleraren

Op het Zwijsen College zijn er vier vertrouwensleraren met een speciale opleiding bij wie leerlingen met hun verhaal terecht kunnen. Ze zullen alles wat ze horen in vertrouwen behandelen en daar niet zomaar met iedereen over praten. Pesten, mishandeling, discriminatie en seksuele intimidatie hoort niet, maar als het gebeurt, is het nodig en zinvol om er met iemand over te praten.

Ook voor andere persoonlijke problematiek bieden de vertrouwensleraren een luisterend oor. Vertrouwensleraren hebben extra deskundigheid ontwikkeld om leerlingen in zulke situaties bij te staan.
De vertrouwensleraren zijn bereikbaar tijdens de pauze of een tussenuur (in hun lokaal, in de personeelskamer of in kamer 0.04). Leerlingen kunnen ook naar school bellen en naar hen vragen (0413-366941) of e-mailen. Een andere goede mogelijkheid om een probleem voor te leggen, is een brief naar school, gericht aan die vertrouwensleraar. (Met op de enveloppe de vermelding ‘vertrouwelijk’.) 
De vertrouwensleraren zijn: mevrouw Marion Rouweler (marion.rouweler@voveghel.nl), mevrouw Lieke van Dinteren (lieke.vandinteren@voveghel.nl), de heer Mike Reniers (mike.reniers@voveghel.nl) en de heer Daniel Suitela (daniel.suitela@voveghel.nl).

Speciale zorg 

Er zijn leerlingen die meer zorg nodig hebben dan de reguliere begeleiding. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerlingen met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, leerlingen met gedragsproblematiek of met ontwikkelingsstoornissen. Voorafgaand aan de toelating van een leerling die speciale zorg nodig heeft, is er intensief overleg met de betrokkenen van de “afleverende” school. In een intakegesprek met de ouders/verzorgers wordt vervolgens bezien of het Zwijsen College de zorg kan bieden die gezien de hulpvraag van het kind noodzakelijk is.

 

Het Zwijsen College heeft een schoolondersteuningplan waarin de interne en externe ondersteuning beschreven staat.

Samenwerkingsverband 

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30.06 (SWV VO 30.06). In het kader van Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband als doel en opdracht om in haar regio een dekkend zorgaanbod te organiseren, zodat alle leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een diploma of, indien dit niet mogelijk blijkt, leerlingen voor te bereiden op een arbeidsplaats in de regio.

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel de beschikbaar gestelde middelen aan te wenden voor de ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijk regionaal zorgbeleid en biedt vanuit die middelen ondersteuning aan de leerlingenzorg op onze school. Nadere informatie is te vinden op de website van het SWV VO: www.swvvo3006.nl.

Loopbaanoriƫntatie en -begeleiding (LOB)

Op het Zwijsen College werken leerlingen dagelijks aan hun toekomst. Werken aan de toekomst begint al in de brugklas. De mentor begeleidt de leerlingen zowel in groepsverband als individueel tijdens hun loopbaan hier op school.

Voor vragen rondom profiel- en studiekeuze is de mentor het eerste aanspreekpunt. Een vast onderdeel van de mentorlessen is LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). 

De decaan ondersteunt mentoren, LOB-verantwoordelijken en leraren op het gebied van LOB en organiseert activiteiten die bijdragen aan de keuzeprocessen van leerlingen. De mentor signaleert leerlingen die extra hulp nodig hebben op het gebied van LOB en verwijst indien nodig door naar de decaan. Bij complexe vragen komt een loopbaanonderzoek bij de decaan in beeld.

Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen algemene voorlichting over loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Zo vinden er voor de verschillende jaarlagen de volgende activiteiten plaats: beroepenavond, bedrijfsbezoeken, de Ladies Night, kennismaking met studenten, training voor de studiekeuzecheck, profiel- en studiekeuzevoorlichting, bezoeken aan hogescholen en universiteiten, Webinar van DUO, Lespakket van DUO, ruimte voor meeloopdagen en proefstuderen.

7 Buitenlesactiviteiten

Leren vindt niet alleen maar plaats in lessituaties. De persoonlijke ontwikkeling van leerlingen wordt juist ook gestimuleerd in activiteiten die de school organiseert buiten lesverband. Daarom zijn er voor elke jaarklas buitenlesactiviteiten. Dat kunnen excursies, brugklaskampen, sportmanifestaties, theaterbezoeken, concerten, films, bedrijvendagen of activiteiten voor een goed doel zijn. Leerlingen en ouders/verzorgers worden van deze gebeurtenissen steeds op de hoogte gebracht. Vanwege de coronaproblematiek zullen er hoogstwaarschijnlijk dit schooljaar geen buitenlandse reizen plaatsvinden.

Sport en Cultuur 

Het Zwijsen College organiseert sportdagen en neemt deel aan landelijke sportwedstrijden zoals Olympic Moves. Op het gebied van cultuur wordt samengewerkt met de Cultuurkade, de Veghelse overkoepeling van cultuurpunten. Leerlingen volgen cultuurlessen als dans, muziek en beeldende vorming van professionals.

Muziek 

Jaarlijks zijn er op en buiten school presentaties die voor leerlingen een platform bieden op het gebied van muziek en theater. Veel leerlingen zitten in het schoolorkest en treden op tijdens het tweejaarlijkse Come Together en op andere dagen. Ze worden tijdens Come Together ook professioneel begeleid bij hun performances in theater de Blauwe Kei. 

Talenten

Onderwijs op maat betekent ook ‘je talenten ontwikkelen’. Dit kan op verschillende manieren: leerlingen kunnen bijvoorbeeld naast hun vereiste programma op de havo ook examen op vwo-niveau afleggen, vwo’ers hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan Fast Lane vwo ( waarbij ze voor één of meerdere of zelfs alle vakken in vwo 5 eindexamen doen) en leerlingen kunnen deelnemen aan Team Rembrandts (roboticaproject), excellentieprogramma’s en/of olympiades.

Excellentieprogramma’s Cambridge English, Goethe-Zertifikat, Delf Scolaire

Leerlingen die op het gebied van de talen meer aankunnen dan het reguliere programma bieden wij de mogelijkheid om op hoog niveau de vakken Engels, Duits en Frans af te sluiten met een internationaal erkend certificaat. Deze certificaten geven recht op vrijstellingen in het internationale vervolgonderwijs. Leerlingen die voor deelname in aanmerking komen, volgen een apart traject met speciale lessen. Voor meer informatie hierover kunt u de volgende leraren benaderen:

Olympiades

Het Zwijsen College is Olympiadeschool. Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen. Leerlingen kunnen hun kennis en vaardigheden in een bepaald vak testen. De een beschouwt het als examentraining, voor de ander is het een kans om zich op een bepaald vakgebied te kunnen meten met de besten van het land of zelfs met de internationale toppers.
Het Zwijsen College biedt leerlingen de kans mee te doen aan olympiades voor aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde in de bovenbouw en de beverwedstrijd (informatica) in de onderbouw. Olympiades krijgen een vaste plek binnen het curriculum. De olympiadecoördinator is mevrouw Henriëtte Eijkemans.

Deelname aan Olympiades zorgt voor veel uitdaging en verdieping in de vakken in zowel onder- als bovenbouw. Als Zwijsen College vinden wij dat meedoen belangrijker is dan winnen. Leerlingen dienen zelf het vervoer te organiseren bij regionale wedstrijden.

Beleid topsport 

Het Zwijsen College ondersteunt topsporters om hun carrière te combineren met hun schoolcarrière. Omdat ouders/verzorgers (bewust) niet kiezen voor een aanmelding op een topsport talentschool blijft het onderwijs en het behalen van een diploma op het eigen niveau, het doel. Wanneer de betreffende leerling en zijn ouders/verzorgers deze doelstelling met de school delen, kunnen we samen afspraken maken over verlof/vrijstellingen. Uiteraard is het wettelijke kader hierin wel leidend. Voor nadere informatie hierover kan contact worden opgenomen met de desbetreffende leerlingcoördinator.  

8 Communicatie

Contacten met ouders

Contacten met ouders/verzorgers 

In het belang van de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling stelt de school contact met de ouders/verzorgers zeer op prijs. Om de schoolvorderingen goed te kunnen ondersteunen en de leerlingen optimale begeleiding te kunnen bieden, is een goede afstemming met ouders/verzorgers essentieel. Tijdens het kennismakingsgesprek met de mentor worden afspraken gemaakt over het verloop van het contact tussen de ouders/verzorgers en de mentor. Ook zijn er ouderavonden voor ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaren 1 en 3, waarbij de ouders/verzorgers geacht worden aanwezig te zijn in verband met adviezen omtrent keuzemomenten. Zij krijgen een uitnodiging voor de spreekuren en ouderavonden.

De school houdt de ouders/verzorgers, behalve via deze schoolgids, ook door middel van de website www.zwijsencollege.nl en Magister op de hoogte van belangrijke data en schoolse zaken. Hiernaast kunnen ouders/verzorgers samen met hun zoon of dochter in de elektronische leeromgeving Google Classroom (huiswerk)opdrachten bekijken.

Via Magister worden ouder/verzorgers voortdurend op de hoogte gehouden van de studieresultaten van hun kind. Via e-mail worden ouders/verzorgers geïnformeerd dat een cijferperiode is afgesloten. Via Magister kan ook de aan- en afwezigheidsregistratie worden ingezien. Op de website staat algemene informatie over de school. Het zou te ver voeren deze allemaal in de schoolgids op te nemen.
Leerlingen vinden hun agenda (lesrooster) en informatie over de lessen op Google Classroom en hun cijfers en aanwezigheid in Magister.

Ouderpanel

Het Zwijsen College stelt contact met ouders/verzorgers zeer op prijs. De school organiseert jaarlijks verschillende contactmomenten met ouders/verzorgers. Door de bijeenkomsten van de ouderpanels kunnen we in nauw contact met een aantal ouders/verzorgers zaken bespreken die voor een goed verloop op school belangrijk zijn. Het perspectief van ouders/verzorgers is daarbij voor ons een belangrijk aspect.

Dialoogavond tussen ouders/verzorgers en leraren

Samen met onze ouderraad organiseren wij een avond waarop ouders/verzorgers en leraren met elkaar in gesprek gaan over de zaken die ertoe doen bij de opvoeding en begeleiding van uw kind en onze leerling. Het doel van de avond is het vergroten van wederzijds begrip voor de wijze waarop we samen hetzelfde doel nastreven. We doen dit onder het genot van een hapje en een drankje.

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging draagt de naam ‘ouderraad’. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en de leerlingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. De ouderraad vormt tevens het klankbord voor de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Eens per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waar verslag gedaan wordt van de activiteiten en waar verantwoording wordt afgelegd aan de leden. 

De ouderraad organiseert jaarlijks verschillende activiteiten. De dialoogavond waar ouders, leerlingen en leraren met elkaar in gesprek gaan over een bepaald thema onder het genot van een hapje en een drankje en de thema-avond waarbij een inspirerende spreker wordt uitgenodigd. De ouderraad helpt mee en denkt mee over andere activiteiten als de 'back to school-avond' en de Open Dag.

De ouderraad, bestaande uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en overige ouderraadsleden, bestaat het komend schooljaar uit de volgende leden: Jeroen van den Bruele, Henriëtte Hertoghs, Paul Rombout, Rick Heesakkers, Mathilde IJsendoorn en Ubavka Jovanoska. Als u contact wilt met de ouderraad, dan kan dat via e-mail ouderraad@zwijsencollege.onmicrosoft.com

Leerlingenraad

De leerlingenraad is ingesteld om de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij (de ontwikkeling van) het onderwijs en de buitenlesactiviteiten van de school en om de belangen van de leerlingen te behartigen. Leerlingen die lid willen worden van de leerlingenraad kunnen zich aan het begin van het nieuwe schooljaar aanmelden. Uit de leerlingenraad worden drie leerlingen afgevaardigd naar de medezeggenschapsraad. Ook hebben leerlingen uit de leerlingenraad zitting in de sollicitatiecommissie bij de werving en selectie van nieuwe leraren. 

In het leerlingenstatuut (zie website) is een aantal rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd om daarmee de kwaliteit van het onderwijs en van de schoolorganisatie te bevorderen. 

Leerlingpanels

Elk team heeft een eigen leerlingpanel waarin met de teamleider of leerlingcoördinator onderwerpen die spelen op de afdeling worden besproken. Ook wordt het leerlingpanel gebruikt om feedback te vragen op bepaald beleid. Met name het perspectief van de leerling is dan van belang.

Lunch met de locatiedirecteur

Verschillende keren per jaar luncht de locatiedirecteur met een groep leerlingen die iets speciaals hebben gedaan of meegemaakt. Naast de opgedane ervaring wordt ook gevraagd wat ze van school vinden. Wat zouden zij anders aanpakken als ze de locatiedirecteur van de school zouden zijn? De ideeën van deze leerlingen gebruiken we om continu aan de verbetering van onze kwaliteit te werken.

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Voortgezet Onderwijs Veghel, waartoe zowel het Zwijsen College als het Fioretti College behoren, fungeert als een “critical friend” voor de schoolleiding.

Naast vertegenwoordigers vanuit de scholen hebben ook twee vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsbureau VO Veghel zitting in de raad.  De raad bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid.

In de raad zijn de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers vertegenwoordigd. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel en de locatiedirecteuren van beide scholen.

In het reglement van de raad is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht.

De medewerkers die zitting hebben in de medezeggenschapsraad vormen voor hun achterban de personeelsraad.

 

9 Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur

Reglementen en statuten

Schoolmanagementstatuut

Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.
N.B. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de raad van bestuur en aldus in werking is getreden.

Schoolreglement

In het schoolreglement staat op welke wijze de toelating, bevordering en afwijzing van leerlingen, de examencommissie, schorsing, definitieve verwijdering en informatievoorziening zijn geregeld.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de algemeen directeur.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de algemeen directeur en de raad van advies.

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contact gezocht worden met de functionaris gegevensbescherming.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken de leerlingen die starten op het Zwijsen College met Chromebooks. Leerlingen behoren in te loggen met het Zwijsen College-account. Deze Chromebooks zijn voorzien van een ‘Google Management Licentie’. Deze licentie biedt de leraren van het Zwijsen College de optimale mogelijkheid om leerlingen onderwijs op maat te bieden. Eén van de mogelijkheden is dat een leraar op zijn eigen device kan meekijken op het scherm van de leerling en dit scherm desgewenst kan overnemen. De afspraak is dat de leraar ten behoeve van onderwijsdoeleinden meekijkt tijdens de les of na toestemming van de leerling.

Deze mogelijkheid zou vergeleken kunnen worden met het meekijken in het schrift van een leerling. De leraar kan bijvoorbeeld een uitleg op het scherm van de leerling tonen terwijl de leerling zelfstandig aan het werk is in het Open Leercentrum.
De mogelijkheid om mee te kijken werkt alleen:

De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar fg@omo.nl.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs

De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Op basis van deze regeling kunnen ouders/verzorgers en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn te vinden op www.omo.nl.

Integriteitscode

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 1 augustus 2019 is de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten. 

De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding: 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden. 

Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie. U kunt deze ook downloaden van www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van de school).

10 Dagelijkse gang van zaken

Huisregels 

In onze school gelden er omgangsregels. Aan het begin van het schooljaar worden deze met de leerlingen besproken. Op de website staan de uitgebreide huisregels vermeld.

In de dagelijkse praktijk hanteren we de volgende huisregels:

Wat moet je doen als je niet naar school kunt komen, bijvoorbeeld bij ziekte?

Je ouders/verzorgers je voor 08.30 uur ziek laten melden via Magister/Magisterapp (deze is niet bedoeld voor andere afwezigheidsredenen). Dit kan via de knop 'melden' en vervolgens 'verzenden'.
Of tussen 08.00 uur en 08.30 uur je ouders/verzorgers de receptie van de school laten informeren. Telefoonnummer: 0413-366941.

Wat moet je doen als je op school ziek wordt? 

Melden bij de receptie en toestemming vragen om naar huis te gaan.

En wat doe je als je weer terug op school komt na ziekte?

Voor aanvang van het eerste lesuur je weer aanwezig melden bij de receptie met een briefje van je ouders/verzorgers, waarin staat hoe lang je ziek bent geweest.

Wat moet je doen als je te laat komt?

Je gaat gewoon naar de les en de leraar registreert je in Magister.

De volgende dag meld je je voor 08.00 uur bij de verzuimcoördinator. Voor brugklassers geldt een meer geleidelijke regeling: bij 1x te laat volgt er geen sanctie; bij 2x te laat, meld je je de volgende dag om 08.15 uur.  

En wat als je niet in de les mag of daar wordt uitgestuurd?

Je meldt je bij de receptie waar je een roze brief ophaalt die je bij de toezichthouder van het OLC invult. Je schrijft dan jouw kant van het verhaal op. Vervolgens werk je zelfstandig in het OLC. Na afloop van de les zoek je contact met de leraar en met de leerlingcoördinator.

Wat moet je doen als je ergens vrij voor wilt hebben?

Je dient een schriftelijk verzoek van je ouders/verzorgers in bij de leerlingcoördinator.

De schoolleiding geeft geen verlof voor het opnemen van vakanties op andere tijden dan het vakantierooster aangeeft. Luxe verzuim is verzuim zonder toestemming, waarbij met vakantie wordt gegaan buiten de vastgestelde vakanties. Bij een vermoeden van luxe verzuim wordt door een medewerker van de school actie ondernomen en zo nodig wordt de leerling via DUO bij de leerplichtambtenaar gemeld. 

Wat doe je als je niet kunt deelnemen aan de lessen LO?

Je dient een schriftelijk bericht van je ouders/verzorgers in bij de leerlingcoördinator.

En wat doen we bij een ongevalletje?

Als een leerling tijdens schooltijd een ongeval krijgt, schakelen we altijd eerst een medewerker (EHBO’er) in. Als die van mening is dat er meer en deskundiger hulp nodig is, wordt deze ingeroepen en worden de ouders/verzorgers gebeld.

NB De hierboven vermelde huisregels gelden onder normale omstandigheden. Door de coronapandemie kunnen we hier van afwijken. Wij informeren u hierover.

Lesopvang 

Bij afwezigheid van de leraar werken de leerlingen onder toezicht van een vervangende leraar door volgens de studiewijzer van het betrokken vak of aan een vervangende opdracht. Het eerste en het laatste lesuur van een betreffende klas wordt geen vervanging aangeboden. Leerlingen checken ’s ochtends hun agenda in Google Classroom om te zien of er sprake is van lesuitval tijdens het tweede uur. Voor havo 5 en vwo 6 worden de lessen niet vervangen. In semester 2 worden de lessen in havo 4 en vwo 5 ook niet meer vervangen. Vanaf 07.30 uur is via de agenda in te zien hoe die dag het lesrooster eruitziet. 

LO en veiligheid 

Bij alle activiteiten die we tijdens de lessen LO ondernemen, gelden er spelregels. We willen voorkomen dat er vóór, tijdens of na de lessen ongelukjes gebeuren.
We hanteren de volgende regels en kledingvoorschriften:

De leraar is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan spullen of kleding van leerlingen. Laat waardevolle spullen thuis of in het kluisje.

Gebruik Chromebook

Op het Zwijsen College vinden we het belangrijk dat leerlingen op maat worden bediend en goed worden voorbereid op de toekomst. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom werken we met Chromebooks in de klas. Voor de organisatie hiervan zijn we een samenwerking aangegaan met The Rent Company. Zij bieden speciale educatieve Chromebooks aan tegen aantrekkelijke bedragen op basis van huur of koop. Het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking is inbegrepen. Dit is van groot belang omdat hierdoor een leerling altijd en onmiddellijk een vervangende Chromebook krijgt als dat nodig is. Zonder device kan de leerling niet volwaardig deelnemen aan het onderwijs op het Zwijsen College.

Voor meer informatie kunt u de homepagina van onze website raadplegen (zie: Je eigen computer).

Schoolstewards

Een schone school en schoolomgeving dragen bij aan een prettig leerklimaat. Leerlingen zijn hier samen met de school verantwoordelijk voor en worden daarom ingezet als “steward”. De stewards houden tijdens de pauzes toezicht in de aula en op het schoolplein. Waar nodig spreken zij medeleerlingen aan op hun gedrag; dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en op positieve toon. Om hun taak op een goede manier te kunnen vervullen, worden de stewards ondersteund door een coördinator en leraren die hen coachen in hun rol. De coördinator neemt maatregelen als leerlingen na drie verzoeken van de stewards toch kiezen voor een registratie. Een registratie leidt tot corveetaken. Bij een drievoudige registratie gaat de school over tot nadere maatregelen, waarvan ouders/verzorgers op de hoogte worden gebracht.

De Gezonde School 

Onze school is gezond! Wij hebben in maart 2020 opnieuw het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

 “De school is ook de plek waar je leert over gezond gedrag”. In de context van de vakken leefstijl, biologie en lichamelijke opvoeding leren leerlingen over gezonde voeding en het belang van voldoende beweging. We werken dan ook continu aan een gezond aanbod in de schoolkantine.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Cameratoezicht op het Zwijsen College

Het Zwijsen College maakt gebruik van camera’s met het oog op de bescherming van de veiligheid van leerlingen, personeel en bezoekers. De camera’s dienen ook ter beveiliging van de toegang tot gebouwen, terreinen en zaken die zich in de gebouwen of op de terreinen bevinden en het vastleggen van incidenten.

Video-opnames en foto's

Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s van leerlingen die worden gemaakt tijdens activiteiten, excursies en lessen. Vanuit de wetgeving (AVG) zijn wij verplicht om toestemming te vragen aan de ouders/verzorgers van leerlingen jonger dan 16 jaar voor het gebruik van beeldmateriaal op bijvoorbeeld de website of in een brochure. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

Er is geen toestemming nodig van ouders/verzorgers voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of in het administratieve systeem.

 

11 Informatie per afdeling

Dakpanklassen

Team havo/mavo 1 en havo/vwo 1

teamleider: de heer C Hazenveld
leerlingcoördinator: de heer M Bax
organisatiecoördinator: mevrouw B van den Oever

Teamsamenstelling: J Allart (Wis), M Bax (Ak), E van Dooren (Re), J van Genugten (Lo), C Hazenveld (Entl, teamleider), A Janssen (Ak), L Kuijper (Nat), S Krook (Entl), M Lucius (Kubv), M Muller (Fatl), B van den Oever (Biol), J Schellekens (Kubv), M Spanjers (Ges, lerarencoach), K Verhoeven (Netl), G Verwegen (Lv).

Mentoren 1
B1a K Verhoeven, B1b J Allart, B1c M Lucius, B1d S Krook, B1e A Janssen, B1f J van Genugten, B1g M Bax.

Havo

Team havo 2

Teamleider: mevrouw T van de Camp
Leerlingencoördinator: de heer M Reniers
Organisatiecoördinator: mevrouw L Koonings 

Teamsamenstelling : J Davelaar (Dutl), L van Dun (Lv), T van de Camp (Biol), J de Graaf (Nat), D. Kennis (Dutl), L Koonings (Netl), W Kroot (Kumu), B Lokhorst (Entl), C Pelgrim (Fatl), M Reniers (Lo), E Schenk (Wis), D Suitela (Ges), S Wittenbernds (Wis).

Mentoren havo 2: H2a D Suitela, H2b Koonings, H2c J de Graaf, H2d S Wittenbernds, H2e M Reniers.

Team havo 3

Teamleider: de heer B Coppens
Leerlingencoördinator: mevrouw L van Dinteren 
Organisatiecoördinator: de heer B Herings

Teamsamenstelling: J van Beek (Fatl), J van den Biggelaar (Dutl), L van Dinteren (Ak),  B Coppens (Lv), P van Gogh (Lo), M de Groot (Netl), E van der Heijden (Re en Econ), W van der Heijden (Netl), B Herings (Wis), M van Hoof (Kumu), L de Leau (Kubv), G Versteegh (Lv),  P Wagemakers (Kubv).

Mentoren havo 3: H3a J van den Biggelaar, H3b W van der Heijden, H3c L van Dinteren, H3d P van Gogh, H3e L de Leau. 

Team havo 4

Teamleider: de heer R Wellens
Organisatiecoördinator: de heer J Krijnen
Leerlingencoördinator: mevrouw M Beuker

Teamsamenstelling: M van Alphen (Entl), M Bakx (Biol), M Beuker (Ges), N Demuyt (Beco), H Eijkemans (Schk), M Jooren (Entl), J Krijnen (Netl), D Kyriakopoulos (Econ), P van Merriënboer (Lo), W Tilleman (Kubv), T Verboven (Nat), A Versteeg (Ak), R Wellens (Netl), C Wolters (Wis).  

Mentoren havo 4: H4a C Wolters, H4b N Demuyt, H4c M van Alphen, H4d H Eijkemans, H4e M Beuker, H4f J Krijnen, H4g M Bakx.

Team havo 5

Teamleider: de heer R Cuppen
Organisatiecoördinator: de heer R van Ravensteijn
Leerlingencoördinator: de heer S van Kollenburg,  de heer F van der Linden

Teamsamenstelling:  L van den Berg (Econ), R Cuppen (Ak), H van Dooremalen (Maw),  I Jansen (Netl), S van Kollenburg (Nat), F van der Linden (Wis), R van Ravensteijn (Econ), W Timmers (Ges), A van de Ven (Wis), J Verbist (Dutl), H Vogels (Kua), M van der Zanden (Schk). 

Mentoren havo 5: H5a L van den Berg, H5b W Timmers, H5c R van Ravensteijn, H5d M van derZanden, H5e I Jansen, H5f J Verbist, H5g F van der Linden.

Vwo

Team vwo 1 en 2

Teamleider: de heer M Smeets
Leerlingencoördinator: de heer J Bexkens
Organisatiecoördinator: mevrouw M Kramer

Teamsamenstelling: J Bexkens (Dutl), G van den Biggelaar (Nat), E Botermans (Kubv), L Dieltjens (Netl), N van Eijk (Wis), C van Gijn (Dutl), C de Jong (Entl), M Kramer (Ges), J van de Laar (Netl), S de Laat (Wis), M Smeets (Fatl), J Sun (Chte).

Mentoren vwo 1 en vwo 2: V1a M Kramer, V1b J van de Laar, V2a C van Gijn, V2b J Bexkens, V2c E Botermans.

Team vwo 3 en 4

Teamleider: mevrouw L van Grotel
Leerlingencoördinator: mevrouw K van Grinsven
Organisatiecoördinator: mevrouw A Dols, de heer R Groenemans

Teamsamenstelling: H Bos (Maat), A Dols (Netl), M van Erp (Econ), B Groenen (Nat), K van Grinsven (Entl), L van Grotel (Schk), R Groenemans (Lo), V Klösters (Entl), E Looymans (Fatl), A Marchand (Netl), Romy Schaake (Biol), K Westheim (Schk). 

Mentoren vwo 3 en vwo 4: V3a E Looijmans, V3b A Dols, V3c A Marchand, V3d R Groenemans, V4a vacature, V4b B Groenen, V4c V Klösters, V4d K van Grinsven.

Team vwo 5 en 6

Teamleider: mevrouw R van Vlijmen
Leerlingencoördinator: de heer M Craenen 
Organisatiecoördinator: mevrouw H Rutten, de heer J Somers

Teamsamenstelling: T Brands (Beco), M Craenen (In), C Dieleman (Gtc en Ltc), N Dijks (Lv), R Groenendijk (Netl), H Janssen (Ges), J van Loon (Maat), F Overman (Wis), M Rouweler (Biol), H Rutten (Lo), M Schoonderbeek (Dutl), J Somers (Biol), D van Steenis (Wis), R van Vlijmen (Wis), G Vredenburg (Schk), T van de Wetering (Entl), J van Zutphen (Econ).

Mentoren vwo 5 en vwo 6: V5a H Rutten, V5b T Brands, V5c M Schoonderbeek, V6a J van Loon, V6b J Somers, V6c D van Steenis, V6d R Groenendijk.

12 Opbrengstenkaart

Resultaten

Toelichting

Toelichting onderwijspositie t.o.v. advies primair onderwijs (po)

 1. Gebaseerd op de adviesgegevens van de leerlingen die nu voor het eerst in leerjaar 3 zitten en in leerjaar 1 en 2 op de betreffende vestiging onderwijs hebben gevolgd
 2. De norm is bepaald door het gemiddelde te nemen van een vergelijkingsgroep over de jaren 2017-2020.
 3. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde. 

Toelichting onderbouwsnelheid

 1. Deze indicator op vestigingsniveau geeft het percentage leerlingen weer dat vanuit leerjaar 1 en leerjaar 2 is doorgestroomd naar een hoger leerjaar (en dus ook leerlingen die een klas overslaan). 
 2. Het maakt hierbij niet uit of de leerling bevorderd is naar een schoolsoort van een lager niveau.
 3. Ook de resultaten van leerlingen die vanuit leerjaar 1 of 2 hun onderwijsloopbaan vervolgen op een andere vestiging van de school of op een andere school tellen mee. 
 4. De norm is bepaald door het gemiddelde te nemen van een vergelijkingsgroep over de jaren 2016-2019
 5. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde.

Toelichting bovenbouwsucces

 1. Voor deze indicator wordt van iedere leerling bepaald of hij/zij het betreffende leerjaar in de bovenbouw succesvol of niet succesvol afrondt.
 2. Ook de resultaten van leerlingen die hun onderwijsloopbaan vervolgen op een andere vestiging van de school of op een andere school tellen mee.
 3. De indicator drukt het percentage leerlingen uit dat het schooljaar succesvol afrondt.
 4. Voor de overgangen binnen het VO geldt dat een overgang naar het volgende leerjaar van dezelfde of een hogere onderwijssoort en de overgang naar hetzelfde leerjaar van een hogere onderwijssoort gedefinieerd is als succesvol.
 5. De norm is bepaald door het gemiddelde te nemen van een vergelijkingsgroep over de jaren 2016-2019.
 6. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde.

Toelichting examencijfers

 1. De indicator is het gemiddeld behaalde cijfer voor het centraal examen van alle vakken van alle leerlingen die geslaagd of gezakt zijn voor de betreffende onderwijssoort.
 2. Het gaat daarbij om de vakken, waarin de leerlingen in dat jaar examen hebben gedaan. Resultaten behaald in een eerder jaar blijven buiten beschouwing. Dit geldt voor de vakken, waarin een leerling eerder examen heeft gedaan in verband met gespreid examen en voor de vakken waarin een leerling in het voorlaatste leerjaar examen heeft gedaan. 
 3. De vakken die geen rol hebben gespeeld bij de uitslagbepaling blijven buiten de berekening. Dat zijn bijvoorbeeld de extra vakken, waarin de leerling examen heeft gedaan, maar die hij niet wil laten meetellen bij het al dan niet slagen. 
 4. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde voor de periode 2016-2019.

Een uitgebreide toelichting op de onderwijsresultaten 2020 kunt u terugvinden op de website van de Inspectie van Onderwijs www.owinsp.nl. Voor het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat (vsv) kunt u www.onderwijsincijfers.nl raadplegen.

Slagingspercentages

Kwaliteit, systematisch evalueren en verbeteren

De kwaliteit van het onderwijs is een doorlopend thema op het Zwijsen College voor alle medewerkers. Om te komen tot verbeteringen werkt de school planmatig en hanteert de PDCA-cyclus (plan-do-check-act). Het schoolplan biedt de basis voor het schooljaarplan, de vakgroepplannen, de teamplannen en overige beleidsplannen. Deze worden opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd onder verantwoordelijkheid van de afdelingsdirecteur. De afdelingsdirecteur legt verantwoording af aan de locatiedirecteur. In dit proces worden de MR, de ouderraad en de leerlingenraad meegenomen. Input uit deze gremia leidt tot bijstelling van plannen. U kunt meer lezen over de kwaliteit van onderwijs en de maatregelen om deze te verbeteren in ons schoolplan 2019-2023.

 

 

13 Studiekosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Het ministerie van OC&W bekostigt de scholen voor zowel personele als materiële zaken. Hieronder vallen:

Lesmateriaal

Leerboeken, werkboeken, eigen leermateriaal van de school en de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.

Verbruiksmateriaal

Materialen die in de les verbruikt worden zoals proefwerkpapier, verf, hout, tekenpapier, eenvoudige gereedschappen. Verbruiksmateriaal is kosteloos voor zover het om een standaard hoeveelheid gaat.

Maar om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij later aan hen vraagt is meer nodig. Het Zwijsen College hecht hier grote waarde aan en daarom bieden wij materiaal en organiseren wij activiteiten en excursies die onze leerlingen verder helpen in hun ontwikkeling.

Vrijwillige ouderbijdrage

Er zijn lesmaterialen en diensten die door de school aan ouders/verzorgers worden verstrekt en waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,- wordt gevraagd. De oudergeleding van de MR heeft vooraf ingestemd met de hoogte en bestemmingen van de aan de ouders/verzorgers voorgestelde schoolkosten.

Lesmateriaal

Materiaal dat persoonsgebonden is, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en/of jaren meegaat: agenda, atlas, woordenboek, multomappen, gereedschap, rekenmachine, sportkleding, materiaal voor studie- en beroepskeuze.

Diensten

Educatieve excursies, culturele activiteiten en andere diensten, door school omschreven als essentieel vanuit onderwijskundig perspectief, maar waarvoor de school geen bekostiging krijgt.

Voor deze lesmaterialen en diensten ontvangen wij echter van de overheid geen middelen. Daarom wordt hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage (artikel 24a lid 1 sub d van de WVO) gevraagd.

De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage. Diensten die niet essentieel zijn vanuit onderwijskundig perspectief, zoals een schoolkamp, een wintersportreis of bepaalde festiviteiten, worden gefactureerd als geleverde dienst vanuit het principe ‘de gebruiker betaalt’. Dat betekent dat de ouders /verzorgers ervoor kunnen kiezen niet te betalen en daarmee hun kind niet te laten deelnemen aan de activiteiten. Indien de betreffende activiteit plaatsvindt als onderdeel van de reguliere lestijd dragen wij zorg voor een vervangend programma. Ouders/verzorgers die deze ouderbijdrage niet kunnen betalen worden van harte uitgenodigd dit aan te geven bij het directiesecretariaat (angeline.vandeven@voveghel.nl) of bij de mentor van hun zoon of dochter. Dan zullen we er samen met u zorg voor dragen dat uw kind niet wordt uitgesloten van deelname. Hieronder leest u daar meer over.

De mails met facturen voor de ouderbijdragen worden aan u verstuurd vanuit het kantoor van onze vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). 

Financiële ondersteuning

Gedurende de schoolperiode zal de school kosten voor uw kind maken waarvoor wij geen vergoeding van de overheid krijgen. Wij belasten deze kosten door naar u als vrijwillige ouderbijdrage.

Mocht het zo zijn dat uw inkomen niet toereikend is om de kosten voor uw kind te betalen dan zijn er in de gemeente Meierijstad mogelijkheden waar uw kind misschien gebruik van zou kunnen maken. Op de website van de gemeente Meierijstad kunt u gemakkelijk zien óf uw kind en vooral ook waarvóór uw kind in aanmerking kan komen gezien uw inkomen.

 Mogelijkheden tot ondersteuning zijn er onder andere via:

Mocht u nog vragen hebben over de Regeling Maatschappelijke Participatie of het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan kunt u deze stellen bij de gemeente Meierijstad. Er is een loket in het gemeentehuis in Veghel, dagelijks geopend tussen 9.00 en 11.00 uur, voor alle vragen rondom de voorzieningen. Mailen kan naar voorzieningen@meierijstad.nl.

Als school vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan de activiteiten die wij organiseren, zonder dat kosten hierin een belemmering vormen. Hiervoor hebben we op onze scholen een solidariteitsfonds in het leven geroepen. Indien de regelingen van de gemeente Meierijstad geen oplossing bieden, nodigen wij u uit om per e-mail contact op te nemen met het directiesecretariaat van het Zwijsen College (angeline.vandeven@voveghel.nl) om te zien of u een beroep kunt doen op het solidariteitsfonds van de school.

Boeken & Leermiddelen

Het Zwijsen College heeft de verhuur van boeken ondergebracht bij de firma Iddink. Iddink is één van de grootste schoolboekenspecialisten van Nederland en maakt individuele boekenpakketten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De meeste schoolboeken zijn gratis. Waarschijnlijk heeft u voor de zomervakantie reeds de boeken besteld voor het nieuwe schooljaar via de website www.iddink.nl.

De boeken- en leermiddelenpakketten worden door PostNL altijd op uw huisadres aangeboden tijdens de laatste vier weken van de zomervakantie. Dat gebeurt in willekeurige volgorde. Mocht u bij aanvang van het nieuwe schooljaar niks ontvangen hebben, neem dan direct contact op met de firma Iddink.

Beleid inzake sponsoring

Soms krijgt onze school middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden via www.omo.nl.

14 Overzicht kosten activiteiten per jaarklas

Leerjaar 1

 mh1 en hv1vwo1
Algemene bijdrage € 30,00 € 30,00
Ondersteunend en didactisch materiaal € 2,50 € 2,50
Projectweek maart 2021 € 28,00 € 28,00
Brugklaskamp € 85,00 € 85,00
Fast Lane vwo+ project*   € 20,00
*=indien van toepassing 

Leerjaar 2

 h2v2FL vwo (+) 2
Algemene bijdrage € 30,00 € 30,00 € 30,00
Ondersteunend en didactisch materiaal € 2,50 € 2,50 € 2,50
Projectweek maart 2021 € 49,00 € 49,00 € 49,00
Over de streep € 6,50 € 6,50 € 6,50
Projectweek einde schooljaar (excursie/klassenactiviteiten)  € 30,00 € 30,00 € 30,00
Fast Lane vwo+ project *     € 20,00
*=indien van toepassing 

Leerjaar 3

 h3v3FL vwo (+) 3
Algemene bijdrage   € 30,00  € 30,00 € 30,00
Ondersteunend en didactisch materiaal € 2,50 € 2,50 € 2,50
Profielkeuzeoriëntatie € 10,00 € 10,00 € 10,00
Kangoeroewedstrijd wiskunde € 3,00 € 3,00 € 3,00
Internationalisering taal- en onderzoeksreis (indien gekozen)* € 275,00 € 275,00 € 275,00
Internationalisering uitwisseling (indien gekozen)* € 300,00 € 300,00 € 300,00
Dagexcursie Frankrijk (indien gekozen)* € 30,00 € 30,00 € 30,00
Bijdrage natuurwetenschappen*     € 25,00
*=indien van toepassing

Leerjaar 4

 h4v4
Algemene bijdrage  € 30,00 € 30,00
Ondersteunend en didactisch materiaal € 2,50 € 2,50
LOB-activiteiten € 7,50 € 15,00
CKV-cultuuractiviteit € 15,00  
Excursie aardrijkskunde* € 30,00 € 30,00
Excursie informatica* € 15,00 € 15,00
Excursie maatschappijwetenschappen* € 7,50 € 12,00

 h4v4
Internationalisering/ buitenlandse reis h4**    
Week van Europa   € 65,00
*=indien van toepassing **=zie toelichting bij internationalisering- buitenlandse reizen

Leerjaar 5 en 6

 h5v5v6
Algemene bijdrage   € 30,00  € 30,00 € 30,00
Ondersteunend en didactisch materiaal € 2,50 € 2,50 € 2,50
LOB € 12,50 € 2,50 € 12,50
Laatste schooldag en gala € 55,00   € 55,00
Jaarboek € 15,00   € 15,00
Excursie aardrijkskunde* € 30,00 € 30,00 € 30,00
Excursie biologie*   € 30,00  

Excursie maatschappijwetenschappen* € 14,00 € 15,00 € 30,00
Buitenlandse reis v5**      
*=indien van toepassing **=zie onderstaande toelichting bij internationalisering-buitenlandse reizen

Toelichting

Algemene bijdrage
De algemene bijdrage betreft de schoolpas, diverse jaarklasactiviteiten zoals introductie, sportdagen, de CJP cultuurkaart en de Casinoavond speciaal voor brugklasleerlingen waarbij de leerlingen de strijd als klas met elkaar aangaan.

Bijdrage natuurwetenschappen
Leerlingen met het vak natuurwetenschappen nemen deel aan de First Tech Challenge.

Brugklaskamp
Dit wordt georganiseerd om het eerste schooljaar op een leuke manier af te sluiten. Het brugklaskamp bevat zowel sportieve als culturele elementen.

Buitenlandse reizen
Zie internationalisering.

CKV- en KCV-cultuuractiviteit
Culturele of kunstzinnige activiteit op havo 4 zoals een museumbezoek of een workshop op school.

Excursies
Voor havo 4 en 5 en vwo 3, 4, 5 en 6 organiseren wij een aantal excursies die vakgerelateerd zijn. (Levensbeschouwing, maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.)

Fast lane vwo+ project
De deelname aan de regionals van de FIRST lego league voor leerlingen met het door hen gekozen plusvak natuurwetenschappen. De deelname aan de activiteit voor leerlingen met het gekozen plusvak Chinees.

Frankrijk dagexcursie
De leerlingen die in de derde klas voor het vak Frans kiezen gaan op dagexcursie naar een stad in Frankrijk

Internationalisering
Internationalisering is een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Het is een brede oriëntatie op de mens en de Europese samenleving, waardoor ook bezinning op de eigen cultuur kan plaatsvinden. Daarnaast verbeteren de leerlingen hun Engels en werken aan communicatie en leren samenwerken.

Onze leerlingen gaan op taalreis naar Engeland of nemen deel aan één van de uitwisselingen met landen verspreid over Europa.

Voor leerlingen van havo 4 en vwo 5 worden (buitenlandse) reizen georganiseerd naar Barcelona, Parijs, Londen, Rome, Ardennen, Zuid-Franse Alpen en Terschelling. De prijzen variëren van € 60,00 tot € 750,00. Voor de leerlingen die kiezen voor een thuisblijfactiviteit variëren de prijzen van € 0,00 tot € 60,00.

N.B. De hierboven vermelde reizen kunnen alleen worden georganiseerd onder normale omstandigheden. De coronapandemie kan voor annuleringen zorgen. Wij informeren u hierover.

Jaarboek
Eigen bijdrage voor het jaarboek voor eindexamenleerlingen; een mooie herinnering aan hun tijd op het Zwijsen College.

Koersklas
Voor leerlingen uit de koersklas gelden dezelfde kosten als die voor de andere leerlingen uit betreffend leerjaar.

Laatst schooldag en gala
Activiteiten voor de examenklassen, mede door henzelf georganiseerd.

LOB-dag, loopbaanexcursie, techniekdag en profielkeuzeoriëntatie
Deze activiteiten worden georganiseerd, zodat leerlingen een weloverwogen keuze kunnen maken voor profiel of vervolgopleiding.

Ondersteunend didactisch materiaal
Dit is een bijdrage voor het gezamenlijk gebruik van door de school aangeschaft ondersteunend didactisch materiaal, zoals het Slim leersysteem Drillster om de kennis te vergroten en te onderhouden en voor het vak informatica worden microbits gebruikt om te leren programmeren. Hiernaast wordt de bijdrage gebruikt voor atlassen, laboratoriumjassen en brillen.

Projectweek maart 2021
In verschillende jaarlagen worden dagen georganiseerd, waarop leerlingen zelf hun keuze kunnen maken uit diverse workshops (dans, sport, ambacht, creatief). Hiernaast worden verschillende excursies georganiseerd. Ze hebben een sociaal en educatief karakter en sluiten aan op leeftijd en interesse. Ook wordt een techniekdag en een theaterdag georganiseerd. 

Schoolpas
De schoolpas krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar uitgereikt. Met deze pas kunnen de leerlingen zich identificeren. Zij dienen deze pas op school steeds bij zich te hebben. Tevens is het de enige mogelijkheid om op school documenten te kopiëren.

Workshops
In verschillende jaarlagen worden dagen georganiseerd, waarop leerlingen zelf hun keuze kunnen maken. De workshops zijn divers van aard (dans, sport, ambacht, creatief).

15 Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders/verzorgers) aangesproken moet worden. Als deze verzekering de kosten niet vergoedt, kan een beroep worden gedaan op de verzekering van de school.

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag en moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld schade aan een bril, doordat hier tijdens de gymles een bal tegenaan komt. Deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt daarom niet vergoed door de school. Hiernaast is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders/verzorgers) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders/verzorgers) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (mobiele telefoon, kleding, fiets, bril etc.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Doorlopende schoolgroepsreisverzekering

Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. Annulering van reizen maakt hier echter geen onderdeel van uit. Voor geneeskundige behandelingen ten gevolge van een ongeval en ziekte, alsmede kosten van nabehandeling in Nederland wordt tot een bedrag van € 5.000,00 vergoed. De reisbagage is verzekerd tot € 2.500,00 met een eigen risico van € 50,00. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid. Als ouders/verzorgers de dekking onvoldoende vinden, dienen zij hun kinderen op eigen initiatief bij te verzekeren. De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar op de receptie.

Schoolongevallenverzekering

De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval, waarvoor niet door een voorliggende verzekering verzekerd is. De ongevallenverzekering is van kracht gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband, alsmede het komen en gaan van en naar school via de kortste weg. Deze verzekering vormt een aanvulling op eigen bestaande faciliteiten. Wanneer de eigen verzekeraar niet of slechts gedeeltelijk tot vergoeding overgaat, is een beroep op de ongevallenverzekering mogelijk. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is beperkt gedekt onder deze verzekering.
De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en een doorlopende schoolgroepsreisverzekering. Bij deze laatste verzekering zit een eigen risico van € 50,00. Het lijkt daarom raadzaam voor de excursies zelf een reis- en bagageverzekering af te sluiten. Annulering maakt geen deel uit van de verzekering.

16 Adressen

Inspectie van het onderwijs

Ouders/verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden kunnen terecht bij de Inspectie van het onderwijs met meldingen van onwenselijke situaties en klachten over de kwaliteit van het onderwijs of klachten over de inspectie zelf. Als uw melding betrekking heeft op het gebied van sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht bij een vertrouwensinspecteur.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan (digitaal) pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar via het telefoonnummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Antwoord op algemene vragen over onderwijs (regels en wetten) vindt u via de website Rijksoverheid.nl en het telefonisch loket van Rijksoverheid: tel 1400.

Bestuur

Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171, 5038 CB in Tilburg
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
Tel: 013 - 595 55 00
E omo@omo.nl
W www.omo.nl

School

Zwijsen College
Postbus 134
5460 AC Veghel

Prins Willem Alexander Sportpark 15
5461 XL Veghel
Tel: 0413 - 366941
E info@zwijsencollege.nl
W www.zwijsencollege.nl
IBAN: NL43 RABO 0153 3071 02

Schoolleiding (directie en teamleiders)

Directie

algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel
Drs. APCA O’Connor MEM
anita.oconnor@voveghel.nl

Vacature (locatiedirecteur)

Drs. Paul Meijer (directielid)
paul.meijer@voveghel.nl

Paul van Asseldonk (directielid)
paul.vanasseldonk@voveghel.nl

Julien Koog (directielid)
julien.koog@voveghel.nl

Charl Hoeben (manager bedrijfsvoering)
charl.hoeben@voveghel.nl

Teamleiders

Brugklas C Hazenveld
carlo.hazenveld@voveghel.nl
Havo 2 T van de Camp
tanja.vandecamp@voveghel.nl
Havo 3  B Coppens
bram.coppens@voveghel.nl
Havo 4  R Wellens
rodger.wellens@voveghel.nl
Havo 5  R Cuppen
roy.cuppen@voveghel.nl
Vwo 1&2  M Smeets
martijn.smeets@voveghel.nl
Vwo 3&4  L van Grotel
lotte.vangrotel@voveghel.nl
Vwo 5&6  R van Vlijmen 
ria.vanvlijmen@voveghel.nl

Onderwijsondersteunend personeel VO Veghel

Manager bedrijfsvoering
Charl Hoeben

Directie secretariaat 
HM van Doore 
ALMM van de Ven - van den Berg 

Beleidsondersteunend medewerker 
HRM van Doore
A Leenders 
MA Verstraten

Financiën 
CA Korff - Uijtdewilligen 
MAM van Lankveld

Personeelszaken 
A van der Burgt – Smeets 
ECJ Fouchier - Klerkx 
AMG van Rij

Hoofd van dienst FZIT
LJM Specken

Coördinator Facilitaire zaken 
ZC RAM Peters
FC GW Theiner

Conciërge 
PMJ van Berlo
MM Brugmans
AMCC van Heessel - Hoedemaekers
MTM Hommeles  
RGW Keurentjes  
HH Menger
MJM Nielen 

C van Steenbergen
DH van de Ven 

Facilitair assistent 
JMMW Hendriks  
GW Brood - van Ballegooy  
JWAM van den Oord 
M Leunisse 

Gebouwenbeheer en installaties 
RPJ van den Hurk

Toezichthouder OLC 
J Daverveld
MTM Zegers

Coördinator IT
JCW Kivits  

ICT beheerder 
FPT Kesseler 
M Jacobs
LHW Selten  
JHA Vries 

Hoofd van dienst LMR/Magisterbeheerder
WGF Swinkels - Kanters 

Receptie 
FRM van Berlo - van Asseldonk  
BHP Delisse - Coenen  
MPM Ponje 
CJM Verbruggen - Bos 

Receptie / leerlingenadministratie 
IF Cheong  

Receptie / dagdienst
C Oosterbroek  
HTAM Verbruggen - van Lankvelt 

Leerlingenadministratie 
MJ Bongaards   
WEM van Asseldonk - Donkers   
K Driessen - Saegaert 
JJM Maas  
JGM Otten - de Bok  
JIT Rijnberg  

Verzuimcoördinator 
AR Wijntjes 

Magister beheerder
N Nap

Roosterzaken 
LJJ Rath
PHL Krul
JHM Hoevenaars

TOA
J van den Eijnde 
N de Gooijer 
WJLM van Kessel 
AMM van Zutphen 

Instructeur 
JJM van Gemert 

Schoolopleider 
H van Oosteren hans.vanoosteren@voveghel.nl

Zorgcoördinator 
L Bettonvil lynn.bettonvil@voveghel.nl
N Weerepas 

Decaan 
R van Gemert roos.vangemert@voveghel.nl

17 Belangrijke data

Start van het schooljaar 
maandag 24 augustus 2020

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie: 19 oktober – 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 - 1 januari 2021
Vrije dag: 1 februari 2021
Voorjaarsvakantie: 15 februari – 19 februari 2021
Goede vrijdag en 2e Paasdag: 2 en 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 3 mei – 14 mei 2021 (inclusief Hemelvaartsdag)
2e Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 26 juli – 3 september 2021

Roostervrije (studie)dagen: 8 oktober 2020, 10 november 2020, 4 maart 2021, 30 april 2021, 20 juli 2021, 22 juli 2021

De schoolleiding geeft geen verlof voor het opnemen van vakanties op andere tijden dan het vakantierooster aangeeft. 

Indeling perioden
1e periode: week 35 tot en met week 45
2e periode: week 46 tot en met week 4
3e periode: week 5 tot en met week 16
4e periode: week 17 tot en met week 28

SE 1 week 41/42 2020 en Toetsweek 1 (gehele school) week 42 2020
SE 2 week 2 en 3 en Toetsweek 2 (gehele school) week 2 2021
SE 3 week 11 en 12 en Toetsweek 3 (gehele school) week 14/15 2021
Toetsweek 4 (gehele school) week 26/27 2021

Activiteiten
Buitenlandse reizen/projecten/uitwisselingen: week 12 2021

Examens
centraal examen I (CE I): 17 mei – 31 mei 2021 uitslag: 16 juni 2021
centraal examen II (CE II): 21 juni - 24 juni 2021 uitslag: 2 juli
diploma-uitreiking havo: 2 juli 2021
diploma-uitreiking vwo: 5 juli 2021