Zwijsen college
Schoolgids

Voorwoord

Voorwoord algemeen directeur VO Veghel

Geachte ouders/verzorgers, leerlingen en alle betrokkenen bij het voortgezet onderwijs in Veghel,

Voor u ligt de schoolgids 2024-2025 van het Zwijsen College. Deze gids is ontworpen om u te informeren over onze school, onze visie, ons onderwijsprogramma en de vele mogelijkheden die wij bieden aan onze leerlingen.

Het Voortgezet Onderwijs Veghel is een samenwerkingsverband tussen twee gerenommeerde scholen: het Fioretti College en het Zwijsen College. Samen streven we ernaar om onze leerlingen een inspirerende en uitdagende leeromgeving te bieden, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal als persoonlijk vlak.

Bij het Zwijsen College geloven we in het belang van kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat aansluit bij de individuele behoeften en talenten van onze leerlingen. Onze leraren zijn toegewijd en enthousiast, en ze streven ernaar om het beste in iedere leerling naar boven te halen. We willen niet alleen kennis overdragen, maar ook vaardigheden aanleren die essentieel zijn voor succes in de 21e eeuw, zoals kritisch denken, probleem oplossen en samenwerken.

Onze school biedt een breed scala aan onderwijsprogramma's, zodat iedere leerling zijn of haar eigen pad kan kiezen. Naast het bieden van uitstekend onderwijs hechten we ook veel waarde aan een veilige en prettige schoolomgeving. We streven naar een klimaat waarin respect, vertrouwen en verbondenheid centraal staan. We moedigen onze leerlingen aan om zichzelf te zijn, hun stem te laten horen en actief deel te nemen aan het schoolleven. Zo organiseren we tal van activiteiten, buitenschoolse projecten en sportevenementen om de leerlingen een breed scala aan ervaringen te bieden.

Deze schoolgids is bedoeld als een leidraad voor ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers. Het bevat belangrijke informatie over onze school, onze onderwijsprogramma's en onze regels en procedures.

Rest mij nog om u, ouders/verzorgers en leerlingen, een gezellig en succesvol schooljaar toe te wensen.

Mevrouw Drs. Ing. Barbara Baelemans
Algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel

Voorwoord locatiedirecteuren

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 

Het Zwijsen College is een school waarin de leerling centraal staat en we samen het onderwijs invulling geven. De kern van ons onderwijs is leerlingen op een goede en veilige wijze voor te bereiden op hun toekomst. Zo hebben we naast onze vaklessen aandacht voor loopbaanoriëntatie, onderwijs op maat, techniek, gebruik van digitaal leermateriaal en life skills. Maar natuurlijk komen onze leerlingen ook naar school om wegen te verkennen naar wie ze willen en kunnen zijn, om met elkaar te spreken en elkaar te vertellen over hun alledaagse belevenissen en over hun toekomstdromen. Op het Zwijsen speelt de inzet van wereldburgerschap hierbij een grote rol. 

De schoolgids 2024-2025 geeft op beknopte wijze informatie over onze schoolgegevens, ons onderwijsbeleid, de begeleiding die wij bieden aan onze leerlingen en wat u in het algemeen van ons mag verwachten. Deze informatie maakt het voor leerlingen en ouders/verzorgers mogelijk optimaal van de voorzieningen op school gebruik te maken. Wij raden u dan ook aan de gids goed door te lezen. Meer uitgebreide informatie vindt u op onze website. 

Schooljaar 2024-2025 mogen we 230 nieuwe leerlingen verwelkomen. Wij hopen dat deze leerlingen zich snel thuis voelen op onze school. Verder wensen we alle leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s een prettig en succesvol schooljaar toe! 

Vriendelijke groet namens de schoolleiding en alle medewerkers van het Zwijsen College, 

Paul van Asseldonk en Juliën Koog 
Locatiedirecteuren Zwijsen College

Inhoud

 1. Voorwoord locatiedirecteuren
 2. Visie
  • OMO
  • Zwijsen College
 3. Onderwijsconcept
 4. Organisatie en opbouw van de school
  • Organisatie
  • Opbouw
 5. Onderwijstijd: Lestijden en lessentabellen
  • Lestijden 2023-2024
  • Roosterwijzigingen
  • Lessentabellen
  • Reizen en buitenlesactiviteiten
 6. Bevorderings- en slagingsregeling
  • Bevorderingsnormen
  • Examens
 7. Leerlingenbegeleiding
  • Leerlingenbegeleiding en ondersteuning
  • Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
 8. Buitenlesactiviteiten
 9. Communicatie
  • Contacten met ouders
  • Ouderraad
  • Leerlingenparticipatie
  • Panels
  • Medezeggenschapsraad
  • Magister
  • Website en social media
 10. Rechten en plichten ouders/verzorgers, leerlingen en bestuur
  • Reglementen en statuten
 11. Dagelijkse gang van zaken
  • Schoolregels
  • Ziekmelden en betermelden
  • Aan- en afwezigheid
  • Onderwijs en devices
  • Informatiebeveiliging en privacy
  • Toestemming beeldmateriaal
  • Cameratoezicht op het Zwijsen College
  • Veiligheid
  • LO en veiligheid
  • Slechtweerregeling
 12. Kwaliteit
  • Scholen op de kaart
 13. Studiekosten
  • De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten
  • Financiële ondersteuning
  • Boeken en leermiddelen
  • Beleid inzake sponsoring
  • Overzicht vrijwillige ouderbijdrage
 14. Verzekeringen
 15. Schoolvakanties / belangrijke data
 16. Contactgegevens

1 Visie

OMO

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van praktijkonderwijs, onderwijs aan nieuwkomers of anderstaligen (ISK) tot en met gymnasium, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging OMO kennen een grote verscheidenheid, die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze leraren. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2030

Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2030: Samen Groeien’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.

De titel van Koers 2030 is ‘Samen Groeien’ en dat is ook de belofte aan onze professionals en onze leerlingen. We beloven dat je bij ONS Middelbaar Onderwijs kan groeien in een omgeving waarin je nooit alleen staat. Je mag zijn wie je bent. Anderen kunnen op jou rekenen, net zoals jij op hen kunt rekenen. Samen ontdekken we op een nieuwsgierige manier de wereld en bouwen we aan de invulling van onze toekomst. Samen zijn wij ONS! 

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2030, kijk dan op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

Zwijsen College

Identiteit

Het Zwijsen College vindt zijn oorsprong in katholieke normen en waarden. In onze visie staat omschreven wat voor school wij zijn: een warme en veilige gemeenschap waar we elkaar kennen en een oprechte relatie met elkaar aangaan. Daarmee creëren we een geborgen leeromgeving waarin het normaal is dat we er voor elkaar zijn. Ons motto hierbij is: "samen maken wij het Zwijsen".

In het document ‘Zingeving en goed onderwijs’ stellen de scholen, verenigd binnen OMO, dat het belangrijk is met elkaar in gesprek te gaan over wat goed onderwijs precies is. Daarbij wordt telkens uitgegaan van de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

In onze visie maakt een goed mens zijn en goed (voor)leven een wezenlijk onderdeel uit van onze identiteit. Dit is herkenbaar door het gemeenschapsgevoel dat op school ervaren wordt. De sfeer wordt gekenmerkt door betrokkenheid bij elkaar en aandacht en respect voor de ander en de omgeving. We leren onze leerlingen ethische en morele keuzes te maken.

Het is normaal dat Zwijsenaren zich op verschillende momenten in het jaar inzetten om te werken aan een betere wereld. Hierbij valt te denken aan activiteiten voor goede doelen.

Visie en mission statement

Ieder mens heeft bepaalde talenten, ieder mens is uniek. We zien dat de samenleving verandert. De mens zet zichzelf centraler dan ooit. Daarom ziet het Zwijsen College het als zijn taak zijn leerlingen op te leiden tot zelfbewuste burgers waarbij aandacht voor een duurzame wereld met oog en oor voor de mensen om je heen een rode draad vormt. We nemen verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Door een inspirerende en stimulerende leeromgeving te scheppen zijn we ervan overtuigd dat we leerlingen en medewerkers uitdagen het beste in zichzelf naar boven te halen. We kennen onze leerlingen door goed naar hen te kijken en te luisteren. We gaan een oprechte relatie aan met leerlingen en we willen weten wat ze kunnen. Zo creëren we een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen.

Onze visie op voortgezet onderwijs gaat uit van de individuele behoefte van de leerling. We bieden leerlingen die daartoe gedreven zijn de ruimte om mee te denken over hun eigen leerroute. We passen het onderwijs aan de leerlingen aan door te kijken naar waar zij kunnen versnellen, verbreden of verdiepen. Dit onderwijs op maat vraagt gedrevenheid van de leerlingen. Samen werken we aan onderwijs dat leidt tot een toekomstbestendig diploma.

Onze visie komt tot uitdrukking in ons mission statement:

‘t Zwijsen gelooft in jou. In je talent, in wie je bent.
Met zoveel unieke jonge mensen is geen een pad hetzelfde.
Daarom denk je op het Zwijsen College mee over je eigen leerroute, die je zelf mee uitstippelt.
Verbreden? Verdiepen? Versnellen?
Als alles kan, kun je alles.

Burgerschapsvorming in ons curriculum

Bij burgerschapsvorming (BSV) gaat het om actief burgerschap en sociale integratie. Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving willen zijn en er een positieve bijdrage aan leveren. Van onze school mag verwacht worden dat wij leerlingen op doelgerichte en samenhangende wijze kennis van en respect voor de democratische rechtstaat bijbrengen. Hieraan worden de volgende waarden verbonden: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid en solidariteit. In het verlengde hiervan is onze school een oefenruimte waar leerlingen actief kunnen oefenen met de sociale vaardigheden die ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

Door betekenisvolle ervaringen aan te bieden en met elkaar dilemma’s te bespreken, leiden wij onze leerlingen op tot kritische burgers die bewust keuzes maken en kunnen functioneren in de maatschappij. Dit kan de eigen klas zijn, de eigen school, de eigen regio, het eigen land of zelfs de hele wereld.

Burgerschapsvorming is op onze school onderverdeeld in drie onderdelen: algemene burgerschapsvorming, internationalisering en kunst en cultuur. 

Alle ervaringen en indrukken die leerlingen opdoen in de lessen en activiteiten kunnen een plek krijgen in het leerlingportfolio. Leerlingen maken op die manier de eigen ontwikkeling inzichtelijk, laten zien waar zij staan en waar zij belang aan hechten.  

Algemene burgerschapsvorming

Binnen de vaklessen gaan leerlingen bewust aan de slag met morele dilemma’s. Iedere vakgroep organiseert per jaarlaag minimaal één “BSV-les” waarbij een moreel dilemma centraal staat. Door deze vaklessen goed op elkaar af te stemmen ontstaat een “estafette” aan BSV-ervaringen binnen ons curriculum. Ter ondersteuning van deze estafette is binnen onze verenging OMO een databank ontwikkeld waarin op alle onderwijsniveaus en vakgebieden “dilemmalessen” zijn opgenomen. Tijdens deze BSV-lessen worden argumenten met elkaar uitgewisseld en leren leerlingen te luisteren, kritisch te reflecteren en de mening van anderen te respecteren.

Buiten de vaklessen vinden er activiteiten plaats met een nadrukkelijke burgerschapsvormend karakter zoals: Over de streep in klas 2, de maatschappelijke stage, het tutorproject, Rots en Water, goede doelen acties, Paarse Vrijdag, etc.

Internationalisering

Internationalisering is bij uitstek een mogelijkheid om vorm en inhoud te geven aan Europees en internationaal burgerschap. Leerlingen bewegen zich digitaal of fysiek actief buiten de eigen landsgrenzen. Zo ontwikkelen zij nieuwe competenties en leren zij over de leefwereld van leeftijdsgenoten in het buitenland. Ze passen hun talen toe tijdens samenwerkingsprojecten over Europese en internationale onderwerpen. 
Leerlingen kunnen ook een programma volgen van European Parliament Ambassador Schools (EPAS) en deelnemen aan Model United Nations (MUN). Vanuit de lessen geschiedenis en maatschappijleer worden experts op het gebied van VN en mensenrechten uitgenodigd zodat leerlingen beter zicht krijgen op de uitdagingen in de wereld. Daarbij verbreden ze hun perspectief op studie en beroep. De leeropbrengsten worden vastgelegd en kunnen door de leerlingen toegevoegd worden aan hun plusdocument bij hun diploma.

Maatschappelijke stage (MaS)

Als Zwijsen College vinden wij het belangrijk dat leerlingen midden in de maatschappij staan en daar ook onderdeel van uitmaken. Er zijn steeds meer organisaties die alleen maar kunnen bestaan als wij met z’n allen een bijdrage leveren, denk aan de scouting, sportverenigingen, kindervakantieweken en nog veel meer.

Door de MaS dragen leerlingen niet alleen hun steentje bij, maar doen leerlingen ook zelf een waardevolle ervaring op en betekenen ze iets voor hun directe omgeving. Ze verwerven nieuwe vaardigheden en soms helpt de stage ook bij het oriënteren op studie- of beroepskeuze. Een MaS kan bijdragen aan bewustwording, het ontwikkelen van meer respect voor anderen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Leerlingen lopen hun maatschappelijke stage in leerjaar 4.

 

Kunst en cultuur

Het Zwijsen College biedt leerlingen een zo breed mogelijke oriëntatie aan op het gebied van kunst en cultuur waarbij het respecteren van en het zich verwonderen over kunst- en cultuuruitingen van de eigen, maar ook van andere culturen, en de ontwikkeling van de eigen talenten op deze gebiedsdelen centraal staat. Middels cultuureducatie laten wij leerlingen op een uitdagende en inspirerende manier kennismaken met kunst- en cultuuruitingen die verder gaan dan de eigen belevingswereld en die een voedingsbodem zijn voor het uitgroeien tot wereldburgers met een kritische onderbouwde kijk op de samenleving. Cultuureducatie op het Zwijsen College wordt aangeboden aan de leerlingen middels gastlessen en workshops om bepaalde vakgebieden te ondersteunen, maar ook  schoolbreed en vakoverstijgend vinden er projecten en workshops plaats. Hierbij werken we samen met andere VO-scholen binnen gemeente Meierijstad. Leerlingen worden zowel receptief, actief als reflectief gestimuleerd binnen de volgende disciplines: beeldend, muziek, theater, de nieuwe media, dans, literatuur en cultureel erfgoed.

2 Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van het Zwijsen College heeft een directe relatie met de waarden die de school heeft gekozen als fundament voor ons denken en handelen. De maatschappij en de arbeidsmarkt veranderen. Daarom is het meer dan ooit van belang om van de kinderen van nu competente en zelfbewuste volwassenen van de toekomst te maken, die in staat zijn de juiste keuzes te maken voor een succesvolle loopbaan. We beschouwen het als onze opdracht om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst.
We hanteren de zes rollen van de leraar: gastheer, presentator, didacticus, leercoach, pedagoog en afsluiter, waarbij we veel aandacht hebben voor de rol van de didacticus. Formatief handelen, krachtgericht- en didactisch coachen, activerende werkvormen en veel aandacht voor onderwijs op maat vormen de kern van de lessen.

Op het vwo bieden we onderwijs op maat voor leerlingen bij wie dat past. Fast Lane vwo biedt de individuele leerling de mogelijkheid te compacten en te versnellen. Het wordt op deze manier mogelijk voor leerlingen hun vwo-diploma in vijf jaar te behalen of een deel van het curriculum in vijf jaar af te ronden.

Binnen onze havo-opleiding bieden we vanaf dit schooljaar havoP aan. Een praktijkgericht programma, in plaats van één theorievak, voor de denkende doeners onder onze havisten. HavoP betreft een tweetal keuzevakken: maatschappij en technologie. Samen met het vak bewegen, sport en maatschappij (BSM) hebben onze havisten volop mogelijkheden om voor praktische onderdelen te kiezen binnen hun schoolloopbaan.  

We werken samen met het Fioretti College om leerlingen na de mavo zo drempelloos mogelijk de overstap naar het Zwijsen College te laten maken. We bieden aansluitingsmodules aan en een speciale instroomcoördinator is aanspreekpunt. Jaarlijks stimuleren we leerlingen actief hun Zwijsencarrière na de havo te vervolgen op het vwo. We ondersteunen dit met een speciale overstapmentor. Hiervoor is het belangrijk dat verschillende teams en scholen de wil hebben om in het belang van de leerling te denken en niet in organisatorische hobbels; dat lukt.

Het onderwijsprogramma is erop gericht het leren van leerlingen te stimuleren. Dit gebeurt tijdens vaklessen waarin vakkennis en -vaardigheden centraal. Daarnaast bieden we activiteitendagen aan waarin lessen worden aangeboden die vakoverstijgend of vakaanvullend zijn. Met verschillende activerende werkvormen bereiken we dat lessen afwisselend zijn en op maat, vaak met behulp van digitale leermiddelen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven tijdens het leerproces. Leerlingen ontvangen doorlopend feedback op hun ontwikkeling tijdens de les en naar aanleiding van voortgangstoetsen. In de dakpanklassen en in vwo 1 worden determinerende toetsen afgenomen die het advies voor de leerroute ondersteunen en het lerarenteam adviseren over of een leerling zou kunnen versnellen.

3 Organisatie en opbouw van de school

Organisatie

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Het Zwijsen College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. De locatiedirecteur rapporteert aan de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel waartoe ook het Fioretti College behoort. De algemeen directeur rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

De raad van bestuur van OMO bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid). U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 - 59 55 500  
info@omo.nl

De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit door de Raden van Advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders/verzorgers van leerlingen die lid zijn van de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Raad van advies

De school heeft een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij onze school en de vereniging betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de algemeen directeur.

Leden van de Raad van Advies:

Directie

De heer P. van Asseldonk en de heer drs. J. Koog zijn de locatiedirecteuren van het Zwijsen College. De dagelijkse leiding op het Zwijsen College is in handen van de locatiedirecteuren en de teamleiders. De eindverantwoordelijkheid voor VO Veghel, waartoe het Zwijsen College behoort, is in handen van algemeen directeur, mevr. drs. ing. B.A. Baelemans.

Teamleiders

 

Opbouw

Organisatie

Het Zwijsen College heeft acht teams (vijf havoteams en drie vwo-teams) en achttien vakgroepen. Een team heeft de opdracht de leerlingen optimaal te begeleiden en ze te leren leren, te begeleiden in het studieproces en ze te leren kiezen, kortom de meer pedagogische kant. Een teamleider geeft leiding aan elk team en wordt daarbij ondersteund door een leerlingcoördinator, een organisatiecoördinator, mentoren en leden van het ondersteuningsteam. Ouders/verzorgers en leerlingen hebben waarschijnlijk bij de dagelijkse gang van zaken te maken met de mentor en/of leerlingcoördinator.

De vakgroepen worden aangestuurd door vakgroepvoorzitters en zij hebben de opdracht de kwaliteit van de lessen en de doorlopende leerlijn te bewaken. De vakgroepen belichten meer de vakdidactische en vakinhoudelijke kant. Samen zijn de teams en vakgroepen verantwoordelijk voor goed onderwijs en goede begeleiding.

Tweejarige brugklas havo/mavo en havo/vwo

In 2020 is er met instemming van de MR, besloten over te gaan op de invoering van een tweejarige brugperiode. Op die manier stellen we de selectie één jaar uit en zorgen we voor optimale ontwikkelkansen.

Brugklas havo/mavo

In de eerste twee leerjaren zal het lerarenteam de leerlingen begeleiden om de aansluiting van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. In leerjaar 1 speelt naast de mentor ook de mentorcoach van de havo-mavoklassen daar een grote rol in. De beginperiode staat in het teken van wennen en het aanleren van vaardigheden. In de tweejarige havo/mavo wordt les gegeven en getoetst op havoniveau. Vanaf leerjaar 2 heet dit dan ook havo 2 (vanaf het brugklascohort 2024-2025). Aan het einde van periode 3 in leerjaar 2 krijgen deze leerlingen hun doorstroomadvies, namelijk mavo, havo of vwo. De toetsen blijven we aanbieden op havoniveau. Tijdens de tweejarige brugklas kan een leerling niet doubleren, ook niet aan het einde van de tweejarige brugklas.

Brugklas havo/vwo

In de eerste twee leerjaren zal het lerarenteam de leerlingen begeleiden om de aansluiting van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. De mentor speelt daarin een grote rol. De beginperiode staat in het teken van wennen en het aanleren van vaardigheden waarbij bij de havo-vwo- groepen gestreefd wordt naar vwo-niveau. Voor het brugklascohort 2024-2025 geldt dat er aan het einde van leerjaar 1 een doorstroomvoorstel wordt gedaan. Dat voorstel kan zijn havo 2, havo-vwo 2 (les op vwo-niveau zonder extra vak) of vwo 2. In leerjaar 2 zal een uitspraak gedaan worden over het verwachte niveau in leerjaar 3 en volgt het doorstroomadvies. Iedere leerling zal een persoonlijk advies krijgen voor leerjaar 3. Dat advies kan zijn: mavo 2 (niet voldaan aan de ondergrens) - havo-niveau - vwo-niveau - uitgesteld advies (leerling sluit aan bij vwo-niveau). In het tweede semester van leerjaar 2 zullen leerlingen op maat, dus gedifferentieerd, les krijgen op havoniveau of op vwo-niveau: dat geldt ook voor de toetsen. Uiterlijk op het einde van het tweede jaar volgt een bindend advies voor een vervolg in de derde klas vwo of havo voor de leerlingen die een havo-vwo-advies hebben gekregen.

Brugklas vwo

De brugklas vwo heeft een gevarieerd aanbod waarin natuurlijk ook in het eerste leerjaar de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs een centrale positie inneemt. Voor leerlingen met een bredere interesse in techniek en robotica is de keuze voor het vak natuurwetenschappen zeker aan te raden. Voor vwo-leerlingen met interesse in een verbreding in de thema's duurzaamheid en burgerschap bieden we verdiepende modules aan.

Verder staan het welbevinden en het aanleren van de juiste studievaardigheden centraal. In periode 3 zal er op maat gekeken worden wat de meest geschikte leerroute zal zijn. Deze kan zijn: de zesjarige opleiding, de zesjarige opleiding met een extra uitdaging in de vorm van het vervroegen van één of twee schoolvakken of totaalversnellen (vwo in 5 jaar).

Havo P

De havo-opleiding neemt vijf jaren in beslag. Op het Zwijsen College is de verzorging van onderwijs en begeleiding verdeeld over vijf teams zodat er rekening gehouden kan worden met de eigenheid van de havoleerling. Binnen de tweejarige brugklassen kennen we een tweedeling: de havo/mavo- en de havo/vwo-brugklassen.

In havo 3 wordt de profielkeuze voorbereid. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit:

Uit onderzoek is gebleken dat een aanzienlijk deel van onze havisten gebaat is bij een praktijkgericht onderdeel binnen de opleiding. Daarom kunnen zij vanaf dit schooljaar kiezen voor de havoP-vakken maatschappij, technologie of het vak BSM. Binnen deze praktijkvakken speelt maatschappelijke relevantie een belangrijke rol. De werelden van technologie, educatie, maatschappij en zorg, waar sprake is van structurele arbeidsmarkttekorten, vormen de basis. In samenwerking met lokale partners zoals het bedrijfsleven, het onderwijs en zorginstellingen geven we invulling aan de praktijkvakken. Het is onze overtuiging dat meer praktijk in het curriculum ervoor zorgt dat de motivatie van onze havisten toeneemt en zij beter toegerust worden voor de vaardigheden die in vervolgopleidingen van hen worden gevraagd. Daarmee is de verwachting dat zij ook daar succesvoller zullen zijn.

Fast Lane vwo

Het vwo bestaat uit een zesjarige opleiding, het atheneum, en een vijfjarige opleiding Fast Lane vwo. De opleiding is opgedeeld in drie teams: vwo 1-2, vwo 3-4 en vwo 5-6. Leerlingen die tot meer in staat zijn, hieronder vallen ook de hoogbegaafde leerlingen, kunnen via een versneld PTA hun vwo-diploma behalen in vijf jaren. Het is ook mogelijk om voor één of enkele vakken in vwo 5 eindexamen te doen. Alle vwo-leerlingen maken in vwo 3 de profielkeuze. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit de profielen:

Leerlingen die meer uitdaging wensen, volgen Fast Lane vwo+ waar meer ruimte is om te verbreden en te verdiepen. Vanaf leerjaar 1 kiezen zij naast het reguliere vwo-curriculum voor natuurwetenschappen of Chinees. Leerlingen uit de brugklas havo/vwo kunnen ook na leerjaar 1 al door naar het tweede leerjaar van het vwo. Zij hebben dan de keuze om deel te nemen aan het plusvak natuurwetenschappen.

Talentklas groep 7 en 8

Ook in een eerder stadium wil de school iets betekenen voor leerlingen met een leervoorsprong. Voor leerlingen uit groep 7 en 8 die gebaat zijn bij extra uitdaging, weinig instructie nodig hebben en breed geïnteresseerd zijn, is de talentklas opgezet. De aanmeldingsprocedure hiervoor loopt via de basisschool. Onder leiding van enthousiaste leraren gaan deze leerlingen vervolgens elke twee weken aan de slag met enkele gevarieerde, verdiepingsgerichte projecten. De talentklas wordt afgesloten met een interessante excursie en een welverdiend certificaat.

Academische Opleidingsschool

Goede leraren vormen de sleutel voor goed onderwijs. Het is dan ook belangrijk te investeren in de opleiding en de professionalisering van onderwijsgevenden. Het Zwijsen College is een Academische Opleidingsschool. Dat wil zeggen dat we deel uitmaken van de Academische Opleidingsschool Noord-Oost-Brabant (AOS-NO) van Ons Middelbaar Onderwijs. Dat is een partnerschap van zes lerarenopleidingen en tien scholen voor voortgezet onderwijs.

De AOS-NO wil zich vanuit een gezamenlijk belang inzetten voor krachtige opleidingstrajecten voor studenten die zich voorbereiden op het leraarschap en voor leraren die al in de onderwijspraktijk werkzaam zijn. Het onderzoek naar de dagelijkse praktijk vormt daarvoor de basis, waarbij het beter zicht krijgen op het leren van de leerling voorop staat. Op deze wijze willen we blijven werken aan de onderwijskwaliteit, aansluitend bij de behoeften van de leerlingen en de maatschappij.

4 Onderwijstijd: Lestijden en lessentabellen

Lestijden 2023-2024

Roosterwijzigingen

Het kan voorkomen dat een les uitvalt. Voor klassen in leerjaar 1 en 2 wordt, indien mogelijk, vervanging geregeld wanneer een les uitvalt. Dit gebeurt echter niet wanneer een randuur (het eerste of laatste uur waarop een klas die dag les zou hebben) uitvalt, tenzij een leraar expliciet heeft doorgegeven dat de les vervangen moet worden. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 kunnen zich bij lesuitval inschrijven voor zelfstudie-uren. Voor klassen in leerjaar 3 of hoger worden uitgevallen lessen niet vervangen, tenzij een leraar expliciet heeft doorgegeven dat de les vervangen moet worden. Wanneer een uitgevallen les niet wordt vervangen, kunnen leerlingen zich inschrijven voor een zelfstudie-uur, maar dat is niet verplicht. Het is belangrijk dat leerlingen elke ochtend in Zermelo kijken of sprake is van lesuitval.

Lessentabellen

Lessentabel 2024-2025 | 60 minuten rooster

Klik op de afbeelding van de lessentabel om deze te bekijken.

 

Ak= aardrijkskunde, beco = bedrijfseconomie, beta= betaprofilering, biol= biologie, bsm= bewegen, sport en maatschappij, chte= Chinees, ckv= culturele en kunstzinnige vorming, dutl: Duits, econ= economie, entl= Engels, fatl= Frans, ges= geschiedenis, in= informatica, kua= kunst algemeen, kubv= kunst beeldend, kmu= kunst muziek, lfs= leefstijl, lo= lichamelijke opvoeding, lv= levensbeschouwelijke vorming, maat= maatschappijleer, maw= maatschappijwetenschappen, ml= mentorles, nat= natuurkunde, netl= Nederlands, nw= natuurwetenschappen, pgp+ praktijkgericht programma, pgpm= praktijkgericht programma maatschappij, pgpt= praktijkgericht programma technologie, r2f= rekenen, r3f- rekenen, schk= scheikunde, wis= wiskunde (wisA, wisB, wisC, wisD), oos= onderzoeken en ondernemen op school en Keuze-uren. 

Reizen en buitenlesactiviteiten

Naast de reguliere lessen vallen ook de pre-examenreizen, uitwisselingsprogramma's, overige excursies, vakoverstijgende themadagen en het brugklaskamp in de aangegeven onderwijstijd. Deze activiteiten worden jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de MR. 

5 Bevorderings- en slagingsregeling

Bevorderingsnormen

Een leerling is bevorderd als minimaal de volgende afgeronde eindcijfers zijn behaald:

Waarbij:

Afrondingsregels:

Bepalingen

Bezwaar

Voor het in beroep gaan tegen een besluit met betrekking tot de bevordering verwijzen wij naar de volgende link: Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs 

COMBINATIECIJFERS EN AANVULLENDE EISEN VOOR KLAS 1, 2 EN 3

Aanvullingen tweejarige brugklas havo/mavo en havo/vwo

Voor havo/mavo klas 1 geldt het volgende overgangskader

Een leerling is bevorderd als minimaal de volgende afgeronde eindcijfers zijn behaald:

Waarbij:

Indien een leerling van havo/mavo 1 niet voldoet aan deze bevorderingseisen, kan besloten worden dat de leerling uitstroomt naar mavo 2. Deze beslissing wordt genomen door de desbetreffende teamleider, nadat de teamleider de betrokken mentor en vakleraren heeft geraadpleegd.

Aanvullingen klas 1 vwo

Aanvullingen klas 2 vwo

Leerlingen krijgen in klas 2 een advies met betrekking tot het eventueel versnellen van de studie.
Op het einde van het jaar krijgen de leerlingen de mogelijkheid om aan te geven of zij ook in klas 3 voor het plusvak natuurwetenschappen kiezen.

Aanvullingen klas 3 

PAKKETKEUZE:
Voor leerlingen die kiezen voor een pakket binnen het maatschappijprofiel geldt dat zij het tweede semester geen natuurkunde meer krijgen. Het eindcijfer voor het vak natuurkunde is het cijfer van het eerste semester. In het tweede semester zullen deze leerlingen in plaats van natuurkunde, het vak geschiedenis volgen. 

De leerlingen krijgen een doorstroomadvies over het te kiezen profiel.

Voor het opnemen van het vak wiskunde B ontvangt de leerling in het derde kwartaal een bindend advies. Dit advies is gebaseerd op geregistreerde resultaten van onderdelen van toetsen voor het vak wiskunde.

EXTRA VAK:
Leerlingen kunnen in het vakkenpakket voor de bovenbouw een extra vak kiezen. Er is geen roostergarantie voor het extra vak. Om een extra vak te mogen kiezen moet er een gemiddelde van 7.0 (dus geen 6.5) zijn voor alle vakken.

Aanvullingen klas 4 havo en klas 4 en 5 vwo 

 

 

Examens

Schoolexamen havo

De vakken maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, informatica, levensbeschouwing, kunstvakken 1 (CKV), BSM en de twee praktijkgerichte programma’s van havoP kennen alleen een schoolexamen. Voor de overige vakken geldt dat deze worden afgerond met een school- en centraal examen. Enkele toetsen van het schoolexamen worden al in de vierde klas afgenomen. De overige toetsen in de vierde klas tellen enkel mee voor de bevordering naar de vijfde klas. Aan het begin van het vierde leerjaar krijgt de leerling het examenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA). In dat PTA staat precies vermeld welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen en wat de leerling voor ieder vak moet doen. 
Voordat de leerling mee gaat doen aan de centrale (landelijke) examens, moeten alle onderdelen van het schoolexamen zijn afgerond. De Maatschappelijke Stage moet eind leerjaar 4 naar behoren zijn afgerond en het Loopbaandossier moet op orde zijn. De meeste toetsen worden afgenomen in het examenjaar.

Schoolexamen vwo

De vakken maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, informatica, levensbeschouwing, CKV en wiskunde D kennen alleen een schoolexamen. Voor de overige vakken geldt dat deze worden afgerond met een school- en centraal examen. Enkele toetsen van het schoolexamen worden al in de vierde en vijfde klas afgenomen. De overige toetsen in de vierde en vijfde klas tellen enkel mee voor de bevordering naar het volgende leerjaar.  Aan het begin van het vierde leerjaar krijgt de leerling het examenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA). In dat PTA staat precies vermeld welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen en wat de leerling voor ieder vak moet doen.

Voordat de leerling mee gaat doen aan de centrale (landelijke) examens, moeten alle onderdelen van het schoolexamen zijn afgerond. De vakken maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, informatica, levensbeschouwing, CKV en wiskunde D kennen alleen een schoolexamen. De Maatschappelijke Stage moet eind leerjaar 4 naar behoren zijn afgerond en het Loopbaandossier moet op orde zijn.

Centraal examen

In mei en juni worden de centrale eindexamens afgenomen. Het cijfer van het schoolexamen en van het centraal examen vormen samen het definitieve eindcijfer. In het eerder genoemde examenreglement kunt u nalezen aan welke normen de leerling moet voldoen om te kunnen slagen.

Examencommissie

Leden van de examencommissie:

6 Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding en ondersteuning

Leerlingenbegeleiding 

Het bieden van een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen, betekent ook dat we jonge mensen begeleiden op hun route naar volwassenheid. Binnen onze school hebben diverse personen een rol in de leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding in groepsverband is in handen van het team van de afdeling waar een leerling het onderwijs volgt. Dit team biedt zowel groepsgerichte als individuele begeleiding. De begeleiding is erop gericht dat leerlingen zich thuis voelen op school en vertrouwd worden met de gang van zaken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan studievaardigheden en studievoortgang, keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie en besteden we veel tijd aan de sociaalemotionele component. Voor deze begeleiding maken we gebruik van heel veel kennis in en buiten de school.

De mentor

De mentor speelt in de begeleiding van de leerlingen een centrale rol. Hij/zij is de contactpersoon tussen de leerlingen van een klas of groep en de afdelingsleiding. Daarnaast heeft hij/zij contact met collega-vakleraren, adviseert hij/zij de leerlingen en helpt hen zoveel mogelijk bij allerlei vraagstukken. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. 

Taken van de mentor zijn onder andere: het bieden van sociaalemotionele begeleiding, het bespreken van het studieverloop met de leerling, het coachen bij het maken van keuzes, het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, het ondersteunen van loopbaanoriëntatie, het bespreken van leerlingen met leden van het team en het onderhouden van de contacten met de ouders/verzorgers over het leerproces. Dit alles is onderdeel van de basisondersteuning.

Vertrouwenspersonen

Leerlingen en ouders/verzorgers die zich onvoldoende veilig voelen, te maken krijgen met agressie, geweld, pesten en/of (seksuele) intimidatie kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen:

Ondersteuningsteam Zwijsen

Op onze school is een ondersteuningsteam aanwezig, genaamd Ondersteuningsteam Zwijsen (ONZ), dat verantwoordelijk is voor de extra ondersteuning. Binnen dit team zijn medewerkers werkzaam vanuit verschillende disciplines, zoals de ondersteuningscoördinator, gedragswetenschapper, pedagoog en leerlingbegeleider. Daarnaast werkt ONZ nauw samen met diverse ketenpartners, zoals het samenwerkingsverband, de jeugdarts vanuit de GGD, een jeugdprofessional van het Basisteam Jeugd en Gezin, jongerenwerkers en de leerplichtambtenaar.

Op het moment dat een leerling zich aanmeldt op het Zwijsen College, wordt er zorgvuldig bekeken wat de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn. Hierbij worden de leerling, ouders/verzorgers en de “afleverende” school van herkomst betrokken. Er wordt vervolgens samen bekeken welke vorm van ondersteuning het beste aansluit op de ondersteuningsbehoeften. Ook wanneer er gedurende het lopende schooljaar naar voren komt dat er extra ondersteuning nodig is, wordt in gezamenlijk overleg besproken wat het best passend is.  

Het ondersteuningsteam werkt met de volgende ondersteuningsniveaus: 

De ondersteuningscoördinator bewaakt de continue lijn en samenhang in begeleiding en ondersteuning voor de leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. De ondersteuningscoördinator heeft de uitvoeringsregie en ziet toe op evaluatie en afsluiting van begeleidingstrajecten. 

De ondersteuningscoördinator is mevr. M. van Bennekom. Zij is tevens aandachtsfunctionaris als bedoeld in het Protocol Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het ondersteuningsteam wordt aangestuurd door de teamleider mevr. L. Bettonvil. Zij is tevens coördinator sociale veiligheid. 

In het  schoolondersteuningsprofiel staat verder beschreven welke interne ondersteuning het Zwijsen College biedt en wat er aan externe ondersteuning mogelijk is.

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30.06 (SWV VO 30.06). In het kader van Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband als doel en opdracht om in haar regio een dekkend ondersteuningsaanbod te organiseren, zodat alle leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een diploma of, indien dit niet mogelijk blijkt, leerlingen voor te bereiden op een arbeidsplaats in de regio.

Om dit doel te kunnen verwezenlijken zijn er schoolondersteuners verbonden aan onze school. Zij hebben o.a. expertise op het gebied van gedrag en beleid t.a.v. inclusief onderwijs. Zij ondersteunen de school bij de uitvoering van passend onderwijs. Nadere informatie is te vinden op de website van het SWV VO: www.swvvo3006.nl.

 

Ouders/verzorgers kunnen met vragen over passend onderwijs of voor advies contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt 30 06 (meer informatie: www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl).

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Op het Zwijsen College werken leerlingen dagelijks aan hun toekomst. Werken aan de toekomst begint al in de brugklas. De mentor begeleidt de leerlingen zowel in groepsverband als individueel tijdens hun loopbaan hier op school.

Voor vragen rondom profiel- en studiekeuze is de mentor het eerste aanspreekpunt. Een vast onderdeel van de mentorlessen is LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding).  ‘LOB is het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school leerlingen tijdens hun havo- of vwo-opleiding ondersteunt bij het maken van loopbaankeuzes.' Hierin is het belangrijk om betekenisvolle ervaringen op te doen, waar de leerlingen op terug kunnen kijken en waardoor zij de volgende vragen kunnen beantwoorden: wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

De decaan ondersteunt mentoren, LOB-verantwoordelijken en leraren op het gebied van LOB en organiseert activiteiten die bijdragen aan de keuzeprocessen van leerlingen. De mentor signaleert leerlingen die extra hulp nodig hebben op het gebied van LOB en verwijst indien nodig door naar de decaan. Bij complexe vragen komt een loopbaanonderzoek bij de decaan in beeld. Tijdens de mentorlessen werken leerlingen opdrachten uit in onder andere de werkboeken zoals de studielesmap, profielwijzer en eerste hulp bij de studiekeuze.

Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen algemene voorlichting over loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Zo vinden er voor de verschillende jaarlagen onder andere de volgende activiteiten plaats: de beroepenavond, studiemarkt, stagedagen, kennismaking met studenten, training solliciteren, profiel- en studiekeuzevoorlichting, bezoeken aan hogescholen en universiteiten, webinar van DUO, lespakket van DUO, ruimte voor meeloopdagen en proefstuderen.

De decaan onderhoudt daarnaast contacten met hogescholen, universiteiten en mbo/vavo en schrijft beleid op het gebied van LOB.   

Leerlingen en medewerkers kunnen informatie vinden over LOB op het Zwijsen College via: ZC-LOB-ZWIJSEN - Introductiepagina (sharepoint.com).

7 Buitenlesactiviteiten

Leren vindt niet alleen maar plaats in lessituaties. Oud-leerlingen die terugdenken aan hun studietijd op het Zwijsen College denken vast en zeker ook aan de buitenschoolse activiteiten. We vinden het belangrijk deze te organiseren omdat ze bijdragen aan de fijne sfeer op school. Daarnaast wordt de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen op deze manier gestimuleerd. Daarom zijn er voor elke jaarklas buitenlesactiviteiten. Dat kunnen excursies, brugklaskampen, sportmanifestaties, theaterbezoeken, concerten, films, bedrijvendagen of activiteiten voor een goed doel zijn. Leerlingen en ouders/verzorgers worden van deze gebeurtenissen steeds op de hoogte gebracht. 

Sport en Cultuur 

Het Zwijsen College organiseert sportdagen en neemt deel aan landelijke sportwedstrijden zoals Olympic Moves. Op het gebied van cultuur wordt samengewerkt met de Cultuurkade, de Veghelse overkoepeling van cultuurpunten en worden leerlingen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de lessen van kick-arts.

Muziek 

Jaarlijks zijn er op en buiten school presentaties die voor leerlingen een platform bieden op het gebied van muziek en theater. We hebben een schoolorkest dat bijvoorbeeld optreedt tijdens de Open Dag.  Ook organiseren de VO-scholen binnen Meierijstad gezamenlijk het evenement Come Together, waarbij leerlingen hun muzikale kunsten aan een breed publiek ten gehore kunnen brengen. 

Talenten

Onderwijs op maat betekent ook ‘je talenten ontwikkelen’. 

Excellentieprogramma's Cambridge English, Goethe-Zertifikat, Delf Scolaire

Leerlingen die op het gebied van de talen meer aankunnen dan het reguliere programma bieden wij de mogelijkheid om op hoog niveau de vakken Engels, Duits en Frans af te sluiten met een internationaal erkend certificaat. Deze certificaten geven recht op vrijstellingen in het internationale vervolgonderwijs. Leerlingen die voor deelname in aanmerking komen, volgen een apart traject met speciale lessen.

Beleid topsport 

Het Zwijsen College ondersteunt topsporters om hun carrière te combineren met hun schoolcarrière.

Omdat ouders/verzorgers (bewust) niet kiezen voor een aanmelding op een topsport talentschool blijft het onderwijs en het behalen van een diploma op het eigen niveau het doel. Wanneer de betreffende leerling en zijn ouders/verzorgers deze doelstelling met de school delen, kunnen we samen afspraken maken over verlof/vrijstellingen. Uiteraard is het wettelijke kader hierin leidend. Voor nadere informatie hierover kan contact worden opgenomen met de desbetreffende leerlingcoördinator.

8 Communicatie

Contacten met ouders

In het belang van de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling stelt de school contact met de ouders/verzorgers zeer op prijs. Om de schoolvorderingen goed te kunnen ondersteunen en de leerlingen optimale begeleiding te kunnen bieden, is een goede afstemming met ouders/verzorgers essentieel. Tijdens het kennismakingsgesprek met de mentor worden afspraken gemaakt over het verloop van het contact tussen de ouders/verzorgers en de mentor.

De school houdt de ouders/verzorgers, behalve via deze schoolgids, ook door middel van de website www.zwijsencollege.nl en Magister op de hoogte van belangrijke data en schoolse zaken. Hiernaast kunnen ouders/verzorgers samen met hun kind in de elektronische leeromgeving MS365 (huiswerk)opdrachten bekijken.

Via Magister worden ouders/verzorgers voortdurend op de hoogte gehouden van de studieresultaten van hun kind. Zo worden ouders/verzorgers geïnformeerd dat een cijferperiode is afgesloten. Via Magister kan ook de aan- en afwezigheidsregistratie worden ingezien. Op de website staat algemene informatie over de school.
Leerlingen vinden hun agenda (lesrooster) in Zermelo en informatie over de lessen op MS Teams en hun cijfers en aanwezigheid in Magister.

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging draagt de naam ‘ouderraad’. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en de leerlingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. De ouderraad vormt tevens het klankbord voor de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Eens per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waar verslag gedaan wordt van de activiteiten en waar verantwoording wordt afgelegd aan de leden. 

De ouderraad organiseert jaarlijks verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld de thema-avonden waarbij een inspirerende spreker wordt uitgenodigd. De ouderraad helpt mee en denkt mee over andere activiteiten als de Back-to-school-avond en de Open Dag.

De ouderraad bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en overige ouderraadsleden. Als u contact wilt met de ouderraad, dan kan dat via e-mail ouderraad@zwijsencollege.onmicrosoft.com

Leerlingenparticipatie

Het leerlingenparticipatiebeleid vindt plaats in de vorm van een leerlingenraad, afgevaardigden naar de medezeggenschapsraad en een lunch met de locatiedirecteur. De leerlingenraad is ingesteld om de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij (de ontwikkeling van) het onderwijs en de buitenlesactiviteiten van de school en om de belangen van de leerlingen te behartigen. Leerlingen die lid willen worden van de leerlingenraad kunnen zich aan het begin van het nieuwe schooljaar aanmelden. Uit de leerlingenraad worden twee leerlingen afgevaardigd naar de medezeggenschapsraad. 

In het leerlingenstatuut (zie website) is een aantal rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd om daarmee de kwaliteit van het onderwijs en van de schoolorganisatie te bevorderen. 

Verschillende keren per jaar luncht de locatiedirecteur met een groep leerlingen die iets speciaals hebben gedaan of meegemaakt. Naast de opgedane ervaring wordt ook gevraagd wat ze van school vinden. Wat zouden zij anders aanpakken als ze de locatiedirecteur van de school zouden zijn? De ideeën van deze leerlingen gebruiken we om continu aan de verbetering van onze kwaliteit te werken.

 

 

Panels

Ouderpanels

Het Zwijsen College stelt contact met ouders/verzorgers zeer op prijs. De school organiseert jaarlijks verschillende contactmomenten met ouders/verzorgers. Door de bijeenkomsten van de ouderpanels kunnen we in nauw contact met een aantal ouders/verzorgers zaken bespreken die voor een goed verloop op school belangrijk zijn. Het perspectief van ouders/verzorgers is daarbij voor ons een belangrijk aspect.

Leerlingpanels

Elk team heeft een eigen leerlingpanel waarin met de teamleider of leerlingcoördinator onderwerpen die spelen op de afdeling worden besproken. Ook wordt het leerlingpanel gebruikt om feedback te vragen op bepaald beleid. Met name het perspectief van de leerling is dan van belang.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van het Voortgezet Onderwijs Veghel speelt een belangrijke rol in onze school. De MR is een wettelijk ingesteld orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van ouders/verzorgers, leerlingen en personeel.

De MR heeft verschillende taken en bevoegdheden. Een van de belangrijkste taken is het adviseren van de schoolleiding over beleidszaken die de school aangaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over onderwijskundige vernieuwingen, het leerlingenstatuut, het schoolplan, de begroting en het vakantierooster. De MR heeft het recht om gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan de schoolleiding.

Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat bepaalde besluiten van de schoolleiding pas kunnen worden genomen nadat de MR hiermee heeft ingestemd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om besluiten die betrekking hebben op de onderwijskundige doelstellingen van de school, de inrichting van het onderwijs en de benoeming of ontslag van de schoolleiding.

De MR fungeert als een klankbord voor ouders/verzorgers, leerlingen en personeel. Het is een platform waarop zij hun ideeën, wensen en zorgen kunnen delen en bespreken. De MR kan signalen en knelpunten binnen de school oppikken en deze bespreekbaar maken met de schoolleiding. Hierdoor draagt de MR bij aan een open en transparante communicatie tussen de schoolleiding en de verschillende belanghebbenden. 

Samenstelling en vergaderfrequentie

In de MR van VO Veghel hebben momenteel acht personeelsleden, vier ouders/verzorgers en vier leerlingen zitting. De MR komt ongeveer vijfmaal per jaar in vergadering bijeen. 

De MR-leden

Personeel

 Dhr. T. Brands  Voorzitter  thijs.brands@voveghel.nl
 Dhr. W. Timmers  Secretaris  willem.timmers@voveghel.nl
 Dhr. J. Vos  Lid  john.vos@voveghel.nl
 Mevr. M. van den Heuvel  Lid  marga.vandenheuvel@voveghel.nl
Dhr. M. Bissels  Lid  maurice.bissels@voveghel.nl
 Dhr. R. van den Hurk  Lid  rob.vandenhurk@voveghel.nl
 Dhr. J. Krijnen  Lid  jos.krijnen@voveghel.nl
 Mevr. S. Melchers  Lid  sandra.melchers@voveghel.nl

Ouders

 Mevr. P. Peters  Lid  peggie_doorenbosch@hotmail.com
 Mevr. T. Kordewinders  Lid   trudekordewinders@hotmail.com
 Dhr. D. Schweitzer  Lid  dpn_schweitzer@hotmail.com
 Mevr. P. Beurskens  Lid  petra_118@hotmail.com

Leerlingen

 Niels van den Broek  Lid   niels.21365@fioretti-college.nl  
 Bommel Heesakkers   Lid   bommel.21954@fioretti-college.nl 
 Raja van Dijk  Lid   raja.vandijk@zwijsencollege.org  
 Luc van Doorn  Lid  luc.vandoorn@zwijsencollege.org  

Contact met de MR
Het is mogelijk om per e-mail contact op te nemen met de MR. Dat kan door een mail te sturen naar de secretaris (willem.timmers@voveghel.nl).

Agenda 
Het actuele vergaderschema van de MR kunt u vinden op de website.

Magister

In het digitale leerlingvolgsysteem Magister kunnen behaalde cijferresultaten en eventuele absenties van uw kind bekeken worden. U kunt inloggen op Magister via www.zwijsencollege.nl – Leerlingen & ouders – Magister of via de Magisterapp op uw smartphone.

Website en social media

Op de website www.zwijsencollege.nl vindt u actuele en uitgebreide informatie over het Zwijsen College. 

Via Instagram (zwijsen_college), Facebook (Zwijsen College Veghel), Tiktok (zwijsencollege) of LinkedIn (zwijsen-college) kunt u op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen.

9 Rechten en plichten ouders/verzorgers, leerlingen en bestuur

Reglementen en statuten

Schoolmanagementstatuut

Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.

N.B. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de Raad van Bestuur en aldus in werking is getreden.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen binnen de school.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de algemeen directeur.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de algemeen directeur en de Raad van Advies.

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en privacy. Voor privacygerelateerde zaken kan contact worden gezocht met de Privacy Officer van de school via e-mail privacy@voveghel.nl.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs*

Op basis van deze regeling kunnen ouders/verzorgers en leerlingen en het personeel van de school een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden.

De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn te vinden op www.omo.nl.

Integriteitscode

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten.

De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden.

Alle bovengenoemde reglementen kunnen ter inzage worden opgevraagd bij het ondersteuningsteam (ONZ). U kunt deze ook downloaden van www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van de school).

10 Dagelijkse gang van zaken

Schoolregels

Hieronder volgen de regels rondom het ziek- en betermelden en afwezigheid op school. De overige schoolregels vindt u op de website.

 

Ziekmelden en betermelden

Aan- en afwezigheid

Te laat

Verwijderd uit de les

Verlof

Verzuim tijdens lessen LO

Verzuim zonder geldige reden

Voor meer informatie over het verzuimbeleid kunt u het aanwezigheidsprotocol bekijken. 

Onderwijs en devices

Informatiebeveiliging en privacy

Onder de informatie die wordt beveiligd verstaan we (onder andere) persoonsgegevens, intellectueel eigendom, bedrijfsgevoelige informatie en de informatie over/van al je relaties (waaronder leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers). Met informatiebeveiliging wil een organisatie ongewenste toegang tot, en daarnaast de verwerking en vernietiging van, informatie voorkomen. Daarnaast willen wij ook de gevolgen van een mogelijk datalek minimaliseren. Dit is een combinatie van beleid, procedures, maatregelen en gedrag.  

Het Zwijsen College handelt in het kader van privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacyreglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Dit betekent ten minste het volgende:  

Het Zwijsen College 

De vereniging werkt met het ‘Informatiebeveiliging normenkader’ en ‘Privacy normenkader’ die gebaseerd zijn op de ISO 27001. Deze zijn door Kennisnet in de huidige vorm gedeeld en deze volgen wij. In de normenkaders wordt gesproken over een volwassenheidsniveau van 1 tot en met 5. Het is een eis dat wij eind 2026 voldoen aan niveau 3 binnen de vereniging.  

De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacybeleid. Heeft u een vraag of klacht of wilt u iets voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming, stuur dan een mail naar fg@omo.nl. Heeft u een vraag of klacht of wilt u iets voorleggen over de informatiebeveiliging binnen de vereniging, stuur dan een mail naar ib@omo.nl

Toestemming beeldmateriaal

Het Zwijsen College vraagt slechts eenmalig toestemming (liefst bij aanvang van de schoolperiode) voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal. Periodiek herinnert het Zwijsen College ouders/verzorgers en leerlingen eraan dat zij hun toestemming kunnen aanpassen. Dit wordt gedaan via de schoolgids, op de website en via e-mail. Het aanpassen van de toestemming kan op elk gewenst moment worden gedaan. 

Tijdens de schoolperiode zullen specifieke situatie plaatsvinden waar alsnog toestemming voor wordt gevraagd. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

Er is geen toestemming van leerlingen of (bij leerling onder de 16 jaar) hun ouders/verzorgers nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Het desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor dit doel gebruikt. 

Vragen over privacy binnen de vereniging kunnen worden gesteld via po@omo.nl. 

Cameratoezicht op het Zwijsen College

Onze school maakt gebruik van camera’s met het oog op de bescherming van de veiligheid van leerlingen, personeel en bezoekers. De camera’s dienen ook ter beveiliging van de toegang tot gebouwen, terreinen en zaken die zich in de gebouwen of op de terreinen bevinden en het vastleggen van incidenten.

Heeft u vragen over dit thema, neem dan gerust contact op met onze Privacy Officer via privacy@voveghel.nl 

Veiligheid

Om de veiligheid van iedereen op school te waarborgen beschikt de school over een integraal veiligheidsplan. Hierin is de aanpak opgenomen van zowel de fysieke als de sociale veiligheid binnen de school. De school heeft een coördinator fysieke veiligheid die toeziet op de fysieke veiligheid binnen de schoolomgeving en een coördinator sociale veiligheid die toeziet op de sociale veiligheid binnen de schoolomgeving. Daarnaast beschikt de school over een anti-pestcoördinator waar ouders/verzorgers en leerlingen terecht kunnen met vragen of problemen rondom pesten.   

Mevr. L. Bettonvil is de coördinator sociale veiligheid en anti-pestcoördinator binnen het Zwijsen College. 

Jaarlijks voert de school, samen met externe deskundigen, een zogenaamde Risico-Inventarisatie & Evaluatie uit om eventuele aanwezige veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en zoveel mogelijk te beperken.

In het politie-adoptieplan is overeengekomen dat de school met politie en justitie de afspraak heeft om wetsovertredingen en misdrijven die in en om de school hebben plaatsgevonden, altijd te melden of, indien nodig, aan te geven. 

LO en veiligheid

Om de veiligheid gedurende en rondom de lessen LO te garanderen, worden regels en kledingvoorschriften gehanteerd. 

De leraar is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan spullen of kleding van leerlingen. Laat waardevolle spullen thuis of in het kluisje. 

Slechtweerregeling

Als het weer zo slecht is dat het streekvervoer niet uitrijdt en dat de verwachting bestaat dat dit vervoer ook in de loop van de morgen niet gaat rijden, zal de school de gehele dag gesloten blijven. Leerlingen worden via Teams op de hoogte gebracht. Dit bericht zal voor ook bekend worden gemaakt via Omroep Brabant en de schoolwebsites. 

11 Kwaliteit

Scholen op de kaart

De opbrengsten en resultaten van ons onderwijs volgen we zo goed mogelijk. Onderstaand vindt u een overzicht van de onderwijsopbrengsten en resultaten van het Zwijsen College. De opbrengstenkaart van de inspectie over de resultaten van het Zwijsen College kunt u vinden op de website van de onderwijsinspectie: Onderwijsresultaten

 

Examenresultaten

In onderstaande tabel vindt u de slagingspercentages van de afgelopen drie schooljaren.

 

21/21

22/23

23/24

HAVO

85%

86%

87% 

VWO

94%

83%

93% 

Schoolresultaten

Het Zwijsen College presenteert de schoolprestaties via de website Scholen op de kaart. Belanghebbenden van de school, zoals ouders, kunnen online zien hoe onze school het doet ten opzichte van andere scholen. Resultaten zoals slaagpercentage, doorstroomcijfers, maar ook de tevredenheid van ouders en leerlingen worden getoond.

Gegevens over het percentage voortijdig schoolverlaters vindt u op het vsv-cijferportaal van de Rijksoverheid. Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie behaald te hebben.

12 Studiekosten

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. Om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij later aan hen vraagt, bieden wij onze leerlingen graag meer dan wat wettelijk vereist is. Daartoe bieden wij extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze kinderen verrijken en hen verder helpen in hun ontwikkeling. Hierbij speelt binnen de locaties van VO Veghel de kansengelijkheid voor leerlingen een grote rol. De ouderbijdrage bestaat normaliter uit twee delen: de algemene ouderbijdrage en de bijdrage voor excursies en uitwisselingen.

VO Veghel vraagt sinds schooljaar 2023-2024 geen vrijwillige ouderbijdrage meer aan de ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop zijn de buitenlandse excursies. Hiervoor moet apart worden ingeschreven en wordt per excursie een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Wanneer u ervoor kiest deze vrijwillige ouderbijdrage niet (geheel) te betalen, dan wordt uw kind niet uitgesloten van deze excursie(s). We willen u wel vragen om te betalen wanneer mogelijk. Als de school onvoldoende betalingen ontvangt, dan kan dat tot gevolg hebben dat de school moet besluiten deze excursie(s) te annuleren.  

Het Zwijsen College hanteert in schooljaar 2024-2025 een maximale vrijwillige ouderbijdrage van €577,50. 

De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd over de bestemming en hoogte van de door ouders/verzorgers geleverde vrijwillige bijdrage.  

De vrijwillige ouderbijdrage van de school bedraagt per leerjaar: 

Onderdeel  MH 1/HV 1  Vwo 1
Brugklaskamp  € 89,25  € 89,25

 

Onderdeel  Havo 3  Vwo 3
Internationalisering uitwisseling*   € 367,50  € 367,50

 * = Indien van toepassing

Onderdeel  Havo 4  Vwo 4

Internationalisering V4/

buitenlandse reis H4*

 variabel   variabel

* = zie onderstaande toelichting bij internationalisering/buitenlandse reizen

Onderdeel  Havo 5  Vwo 5
Jaarboek  € 15,00  
Buitenlandreis V5*    variabel 

 * = Indien van toepassing

Onderdeel    Vwo 6
Jaarboek    € 15,00

Voor leerlingen van havo 4 en vwo 5 worden (buitenlandse) reizen georganiseerd. 

*De prijzen zijn nog niet bekend maar variëren van € 157,50 tot maximaal € 577,50. 

Voor de leerlingen die kiezen voor een thuisblijfactiviteit variëren de prijzen van € 0,00 tot € 60,00. 

Financiële ondersteuning

Mocht het zo zijn dat u graag wilt betalen maar dat uw inkomen hiertoe niet toereikend is dan zijn er, indien u in de gemeente Meijerijstad woont, mogelijkheden waar uw kind wellicht gebruik van zou kunnen maken. Op de website van de gemeente Meierijstad kunt u gemakkelijk zien óf uw kind en vooral ook waarvóór uw kind in aanmerking kan komen gezien uw inkomen.

Mogelijkheden tot ondersteuning zijn er onder andere via:

Mocht u vragen hebben over de Regeling Maatschappelijke Participatie of het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan kunt u deze stellen bij de gemeente Meierijstad. Er is een loket in het gemeentehuis in Veghel, dagelijks geopend tussen 9.00 en 11.00 uur, voor alle vragen rondom de voorzieningen. Mailen kan naar voorzieningen@meierijstad.nl

Indien u niet in aanmerking komt voor bovenstaande regelingen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het Zwijsen College (lindsay.vandekerkhof@voveghel.nl) om samen te zorgen dat uw kind toch kan deelnemen.

Boeken en leermiddelen

Het Zwijsen College heeft de koop en verhuur van leermiddelen ondergebracht bij de firma Iddink. Iddink is een van de grootste schoolboekenspecialisten van Nederland en maakt individuele boekenpakketten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De meeste leermiddelen zijn gratis. Aan het einde van het schooljaar ontvangt u van de school bericht wanneer het weer tijd is om de schoolboeken te bestellen, hierbij ontvangt u ook instructies voor het bestellen van de leermiddelen bij Iddink via de website www.iddink.nl.

De boeken- en leermiddelenpakketten worden door PostNL altijd op uw huisadres aangeboden tijdens de laatste vier weken van de zomervakantie. Dat gebeurt in willekeurige volgorde. Mocht u bij aanvang van het nieuwe schooljaar niks ontvangen hebben, neem dan contact op met de firma Iddink.

Onder leermiddelen verstaan we naast de boeken, educatieve apps en licenties ook excursies en verbruiksmaterialen, die behoren tot het lescurriculum. 

Beleid inzake sponsoring

Onze school krijgt soms middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant is te downloaden op www.omo.nl.

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage

Onderdeel  MH 1/HV 1  Vwo 1
Brugklaskamp  € 85,00  € 85,00

 

Onderdeel  Havo 3  Vwo 3
Internationalisering uitwisseling*   € 350,00  € 350,00

 * = Indien van toepassing

Onderdeel  Havo 4  Vwo 4
Internationalisering/buitenlandse reis H4*  variabel   variabel

* = zie onderstaande toelichting bij internationalisering/buitenlandse reizen

Onderdeel  Havo 5  Vwo 5
Jaarboek  € 15,00  
Buitenlandreis V5*    variabel 

 * = Indien van toepassing

Onderdeel    Vwo 6
Jaarboek    € 15,00

Voor leerlingen van havo 4 en vwo 5 worden (buitenlandse) reizen georganiseerd.

*De prijzen zijn nog niet bekend maar variëren van € 150,00 tot maximaal € 550,00.
Voor de leerlingen die kiezen voor een thuisblijfactiviteit variëren de prijzen van € 0,00 tot € 60,00.

NB! Elke leerling is in het bezit van een laptop. Deze laptop kan aangeschaft worden via The Rent Company. De aanschaf van een eigen laptop bij een ander bedrijf dan The Rent Company is ook mogelijk. Deze laptop wordt echter niet ondersteund door de service van The Rent Company.

13 Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket. Deze bestaat uit een aansprakelijkheids-, een reis- en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders/verzorgers) aangesproken wordt. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

Aansprakelijkheidsverzekering 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (leraren, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag.Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.

De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders/verzorgers) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. 

Reisverzekering 

Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u downloaden op www.omo.nl. Er is geen annuleringsverzekering. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van Bestuur geen aansprakelijkheid.

Ongevallenverzekering 

De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is beperkt gedekt onder deze verzekering.

14 Schoolvakanties / belangrijke data

Start van het schooljaar: maandag 19 augustus 2024   

Vakanties en vrije dagen: 

 Roostervrije (studie)dagen: 

De schoolleiding geeft geen verlof voor het opnemen van vakanties op andere tijden dan het vakantierooster aangeeft. 

Indeling perioden 

Activiteiten 

Examens 

15 Contactgegevens

Bestuur

Raad van Bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171, 5038 CB in Tilburg
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
T 013 - 595 55 00
E info@omo.nl
W www.omo.nl

School

Zwijsen College
Postbus 134, 5460 AC Veghel
Prins Willem Alexander Sportpark 15, 5461 XL Veghel
T 0413 - 366941 E info@zwijsencollege.nl 

www.zwijsencollege.nl
IBAN: NL33 RABO 015 33 25 615

Schoolleiding (directie en teamleiders)

Directie

Teamleiders

 

Ondersteuningsteam

Decaan 

Academische Opleidingsschool