Zwijsen college
Schoolgids

Voorwoord

Voorwoord Algemeen directeur VO Veghel

Beste ouders, leerlingen en alle betrokkenen bij het voortgezet onderwijs in Veghel,
Voor u ligt de schoolgids 2018/2019 van het Zwijsen College.

Binnen het VO Veghel werken het Zwijsen College en het Fioretti College optimaal samen om zo aan al onze leerlingen onderwijs op maat te bieden dat hen in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. Daar maken wij ons sterk voor en daar mag u ons op aanspreken. Ook het komend jaar zullen wij ons hiertoe weer tot het uiterste inspannen. Ik wens u, samen met uw kind(eren), een heel goed schooljaar 2018/2019 toe.

Mevr. Drs. Anita O’Connor MEM
Algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel

Voorwoord locatiedirecteur

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Dit is de schoolgids van het Zwijsen College voor het schooljaar 2018-2019. De gids geeft volop informatie over onze schoolgegevens, ons onderwijsbeleid, de begeleiding die wij bieden aan onze leerlingen en wat u in het algemeen van ons mag verwachten. Ook treft u nuttige informatie aan op onze website over de dagelijkse gang van zaken op school.

De afgelopen jaren heeft ons “onderwijs op maat” serieus vorm gekregen. De brugklas havo/vwo is ingevoerd, leerlingen in de onderbouw werken op een Chromebook en Fast Lane vwo is geborgd.

Onze leraren bieden niet aan iedere leerling dezelfde opdrachten aan. Onderwijs op maat is ook zorgvuldig nagaan welke instructie en verwerking leerlingen nodig hebben om hun leerdoelen te bereiken. De digitale ondersteuning via Google Classroom biedt de leraar het overzicht per individuele leerling om te zien welke begeleiding nodig is. Daarnaast is er afwisseling van leren uit een boek en leren op de computer en krijgen leerlingen direct feedback op gemaakte opdrachten. Voor leerlingen is deze werkwijze volgens ons afwisselend en motiverend.

Als school met een focus op de bètavakken timmeren we behoorlijk aan de weg met een doorlopende leerlijn robotica (de FIRST-competitie), waarbij leerlingen in groepsverband leren door te doen. Daarnaast maken we in de onderbouw jongens én meisjes enthousiast voor de natuurprofielen door ze in projectvorm kennis te laten maken met de 7 werelden van techniek bij het vak bèta. We zoeken waar mogelijk de samenwerking met het lokale bedrijfsleven om een rijke leeromgeving te creëren. Leerlingen waarderen dit en zien ook de schoolse theorie toegepast in de praktijk. Het komend jaar zal op de derde verdieping van onze school een leerlab komen waar projectmatig gewerkt kan worden en robots, natuurkundige opstellingen en proeven onderzocht maar ook ontworpen kunnen worden. Leren door doen in optima forma.

Meer dan een derde van onze vwo-leerlingen volgt één of meer (of alle) vakken op een hoger niveau. Daarmee is Fast Lane vwo verankerd in het denken over en het begeleiden van onze leerlingen op maat. We leggen de focus op wat onze leerlingen wél kunnen en waar ze goed in zijn; daarmee behalen we goede resultaten. Ik ben heel trots op onze leraren en leerlingen dat ze deze vorm van onderwijs op maat zichtbaar voor elkaar krijgen. Het komend jaar worden de voorbereidingen getroffen voor een flexibeler lesrooster, waarbij leerlingen meer te kiezen hebben en dat recht doet aan leerlingen die extra bijles en oefeningen nodig hebben of juist tijd hebben voor nuttige en leuke keuzecursussen.

Dat veel zitten niet gezond is, is ook tot de school doorgedrongen. We stimuleren beweging en een gezonde leefstijl. We hebben een bekroonde gezonde schoolkantine, waterpunten en komend jaar zal het buitenterrein zodanig ingericht worden dat het leerlingen aanzet tot bewegen. Niet altijd tot de wens van de leerlingen stimuleren we dat leerlingen staan en lopen tijdens de pauzes; we hebben bewust weinig zitplekken. Ten slotte volgen alle leerlingen het unieke vak ‘leefstijl’, waar ze alles leren over gezond leven en de juiste keuzes maken. Dat beperkt zich niet alleen tot gezond koken en meer bewegen, maar er is ook aandacht voor geestelijk gezondheid. Een bijzonder project met veel impact als ‘Over de streep’, waarbij leerlingen uitgenodigd worden hun zorgen met elkaar te delen en zich te uiten, vormt daar een onderdeel van.

Onze resultaten van de afgelopen jaren mogen er zijn. Bij alle criteria behorende bij het nieuwe waarderingskader van de onderwijsinspectie scoren we ruim boven het landelijk gemiddelde. De laatste beoordeling van onze school door de onderwijsinspectie afgelopen jaar is dan ook uitermate positief. Een citaat uit het inspectierapport: “De ingezette koers en positieve houding van leraren en schoolleiding geven de inspectie het vertrouwen dat de prima kwaliteit die geleverd wordt ook in de toekomst geborgd zal worden.” Daar zijn we trots op.

Nog mooier vinden we het dat ook onze leerlingen en hun ouders/verzorgers bovengemiddeld blijk geven van hun tevredenheid over het onderwijs en de begeleiding die wij bieden. Daar doen we het tenslotte voor.

Naast cognitieve vaardigheden willen we onze leerlingen bijbrengen dat goed burgerschap, met bijbehorende verantwoordelijkheden, van groot belang is. Daarbij hoort dat we onze blik over onze landsgrenzen heen richten. Onze leerlingen zijn de Europese of mondiale burgers van de toekomst.

In leerjaar drie worden de vaardigheden die behoren bij het Europese burgerschap geoefend, waarbij veel Engels wordt gesproken. Leerlingen krijgen de kans uit te wisselen met een Europese school, een taalreis te ondernemen en de Europese instellingen te bezoeken. In de bovenbouw maken leerlingen nog een buitenlandreis gericht op cultuur of bewegen.

Er is ook volop ruimte voor creativiteit en ontwikkeling. Het afgelopen schooljaar heeft voor het eerst ‘Come Together’ plaatsgevonden, een succesvolle avond vol muziek op de Noordkade samen met het Fioretti College. De tweedeklassers zien jaarlijks uit naar de komst van de Young Americans; een prachtig project waarbij een groep jonge Amerikaanse theatermakers binnen een paar dagen leerlingen op het podium laten stralen.

Heel graag wil ik jullie een bijzonder schooljaar toewensen op onze bijzonder leuke school, waar je herinneringen maakt en waar je hopelijk later met plezier en warmte op terugkijkt. Want … een Zwijsenaar ben je niet voor vijf of zes jaren maar voor de rest van je leven!

Barbara Sol
Locatiedirecteur

Inhoud

 1. Doelstellingen
  • OMO
  • Zwijsen College
 2. Onderwijsconcept
 3. Organisatie en opbouw van de school
  • Organisatie
  • Opbouw
 4. Lestijden en lessentabellen
  • Dagrooster 2018-2019
  • Lessentabellen
 5. Bevorderingsregeling 2018-2019
  • Algemeen
  • Slaag-zakregeling havo 2019
  • Slaag-zakregeling vwo 2019
  • Extra vak bij de pakketkeuze in klas 3
 6. Leerlingenbegeleiding en zorg
  • LO en veiligheid
  • De Gezonde School
  • Schoolstewards
  • Interne ondersteuning
  • Externe ondersteuning
  • Het decanaat
 7. Buitenlesactiviteiten
 8. Communicatie
  • Contacten met ouders
  • Ouderraad
  • Leerlingenraad
  • Medezeggenschapsraad
  • Personeelsraad
 9. Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur
  • Reglementen en statuten
 10. Dagelijkse gang van zaken
 11. Informatie per afdeling
  • Dakpanklassen
  • Havo
  • Vwo
 12. Opbrengstenkaart
 13. Studiekosten
 14. Overzicht kosten activiteiten per jaarklas
  • Leerjaar 1
  • Leerjaar 2
  • Leerjaar 3
  • Leerjaar 4
  • Leerjaar 5 en 6
  • Toelichting
 15. Verzekeringen
 16. Adressen
 17. Belangrijke data

1 Doelstellingen

OMO

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid, die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze leraren. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023

Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.

Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023. U vindt het plan op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

Zwijsen College

Identiteit en missie

Het Zwijsen College vindt zijn oorsprong in katholieke normen en waarden. In onze visie staat omschreven wat voor school wij zijn: een warme en veilige gemeenschap waar we elkaar kennen en een oprechte relatie met elkaar aangaan. Daarmee creëren we een geborgen leeromgeving waarin het normaal is dat we er voor elkaar zijn.

In het document ‘Zingeving en goed onderwijs’ stellen de scholen, verenigd binnen OMO, dat het belangrijk is met elkaar in gesprek te gaan over wat goed onderwijs precies is. Daarbij wordt telkens uitgegaan van de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

In onze visie maakt een goed mens zijn en goed (voor)leven een wezenlijk onderdeel uit van onze identiteit. Dit is herkenbaar door het gemeenschapsgevoel dat op school ervaren wordt. De sfeer wordt gekenmerkt door betrokkenheid bij elkaar, aandacht en respect voor de ander en de omgeving. We leren onze leerlingen ethische en morele keuzes te maken.

Het is normaal dat Zwijsenaren zich op verschillende momenten in het jaar inzetten om te werken aan een betere wereld. Hierbij valt te denken aan activiteiten voor een goed doel als Edukans, maar ook aan de International Award waarbij leerlingen hun sociaal-maatschappelijke talenten inzetten. Het feit dat het Zwijsen College in essentie een dorpsschool is, waarvan de leerlingen uit Veghel en de directe omgeving komen, draagt hieraan bij. Van veel leerlingen zijn hun vaders en moeders hen voorgegaan als Zwijsenleerlingen. De jaarlijkse opa- en omamiddag is een traditie die typerend is voor dit gemeenschapsgevoel evenals de grote betrokkenheid van ouders en oud-leerlingen.

Visie 

Ieder mens heeft bepaalde talenten, ieder mens is uniek. We zien dat de samenleving verandert. De mens zet zichzelf centraler dan ooit. Daarom ziet het Zwijsen College het als zijn taak om de burger van de toekomst optimaal voor te bereiden op deze samenleving. We creëren een gemeenschap, waarin het normaal is dat we er voor elkaar zijn.

Door een inspirerende en stimulerende leeromgeving te scheppen zijn we ervan overtuigd dat we leerlingen en medewerkers uitdagen het beste in zichzelf naar boven te halen. We kennen onze leerlingen door goed naar hen te kijken en te luisteren. We gaan een oprechte relatie aan met leerlingen en we willen weten wat ze kunnen. Zo creëren we een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen.

Onze visie op voortgezet onderwijs gaat uit van de individuele behoefte van de leerling. We bieden leerlingen die daartoe gedreven zijn de ruimte om mee te denken over hun eigen leerroute. We passen het onderwijs aan de leerlingen aan door te kijken naar waar zij kunnen versnellen, verbreden of verdiepen. Dit onderwijs op maat vraagt gedrevenheid van de leerlingen. Samen werken we aan onderwijs dat leidt tot een toekomstbestendig diploma.

Onze visie komt tot uitdrukking in ons mission statement:

‘t Zwijsen gelooft in jou. In je talent, in wie je bent.
Met zoveel unieke jonge mensen is geen een pad hetzelfde.
Daarom denk je op het Zwijsen College mee over je eigen leerroute, die je zelf mee uitstippelt.
Verbreden? Verdiepen? Versnellen? 
Als alles kan, kun je alles.

2 Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept van het Zwijsen College heeft een directe relatie met de waarden die de school heeft gekozen als fundament voor ons denken en handelen. De maatschappij en de arbeidsmarkt veranderen. Daarom is het meer dan ooit van belang om van de kinderen van nu competente en zelfbewuste volwassenen van de toekomst te maken, die in staat zijn de juiste keuzes te maken voor een succesvolle loopbaan. We beschouwen het als onze opdracht om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst.

In de lessen is volop ruimte voor de vijf pijlers waarop we ons onderwijs baseren:

Met de start van Fast Lane vwo twee jaar geleden hebben we voor onderwijs op maat gezorgd door de individuele leerling de mogelijkheid te bieden te compacten en te versnellen. Het wordt op deze manier mogelijk voor leerlingen hun vwo-diploma in vijf jaren te behalen of een deel van het curriculum in vijf jaren af te ronden.

Het onderwijs sluit aan bij de huidige generatie leerlingen en de ontwikkelingen in de maatschappij. Om het onderwijs nog beter toe te snijden op de individuele leerling benutten we de mogelijkheden van ICT en gebruiken we digitale leermiddelen. Dankzij de inzet van digitale leermiddelen op een eigen Chromebook kunnen leerlingen individuele, passende leerroutes doorlopen. We zorgen voor samenhang in ons onderwijs door doorgaande leerlijnen en vloeiende overgangen in de schoolloopbaan van leerlingen te garanderen. We werken samen met het Fioretti College om leerlingen na de mavo zo drempelloos mogelijk de overstap naar het Zwijsen College te laten maken en jaarlijks stimuleren we actief tussen de 20 en 30 leerlingen hun Zwijsencarrière na de havo te vervolgen op het vwo. We ondersteunen dit met een speciale overstapmentor. Hiervoor is het belangrijk dat verschillende teams en scholen de wil hebben om in het belang van de leerling te denken en niet in organisatorische hobbels; dat lukt.

Het onderwijsprogramma is erop gericht het leren van leerlingen te stimuleren. Dit gebeurt tijdens vaklessen waarin vakkennis en -vaardigheden centraal staan. Deze lessen worden veelal klassikaal gegeven. Met verschillende activerende werkvormen bereiken we dat lessen afwisselend zijn en op maat, vaak met behulp van digitale leermiddelen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven tijdens het leerproces. Leerlingen ontvangen doorlopend feedback op hun ontwikkeling tijdens de les en naar aanleiding van voortgangstoetsen. In de dakpanklassen en in vwo 1 worden determinerende toetsen afgenomen die het advies voor de leerroute ondersteunen en het lerarenteam adviseren of een leerling zou kunnen versnellen.

Daarnaast zijn er Zwijsenuren en een activiteitenweek waarin lessen worden aangeboden die vakoverstijgend of vakaanvullend zijn. Zo is er aandacht voor mediawijsheid, de werelden van techniek, een gezonde leefstijl, weerbaarheid, bijlessen voor de kernvakken en examentraining. Leerlingen kunnen kiezen voor modules, bijvoorbeeld robotica, 3D-tekenen, koken, sport, muziek, street art, enz. 

Met ons onderwijs in de vaklessen, Zwijsenuren en de activiteitenweek willen we recht doen aan de diversiteit van onze leerlingen, activerende lessen aanbieden en leerlingen vaardigheden aanleren. 

Dagindeling

De vaklessen en Zwijsenuren komen zoveel mogelijk in eenheden van 60 minuten op het lesrooster voor. De leerinhoud is minder versnipperd; er zijn relatief weinig wisselmomenten op een dag, terwijl er toch verschillende contactmomenten in de week met de vakleraar zijn. Een 60-minutenrooster creëert meer rust in de school en rust voor de leerlingen.

Toetsweken

De jaarplanning, waarbij een drietal toetsweken de lesperiodes afsluiten, zorgt voor overzicht en rust in het lesrooster. Bovendien leren leerlingen in een vroeg stadium hun lesstof te plannen. In de (pre-)examenklassen hebben de leerlingen vier toetsweken.

 

3 Organisatie en opbouw van de school

Organisatie

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Het Zwijsen College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. De locatiedirecteur rapporteert aan de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel waartoe ook het Fioretti College behoort. De algemeen directeur rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. 

De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. De raad van bestuur is op de volgende manieren te bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
T 013 - 5955500 
E omo@omo.nl
De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Raad van advies 

De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de algemeen directeur. De samenstelling van de raad van advies is als volgt: de heer J. de Bree, mevrouw G. van Creij (voorzitter), de heer A. van Dijk, de heer G. van Houtum, de heer E. Jansen, de heer G. Lenssen, de heer P. van Summeren en de heer B. Tomas.

Inspectie 

De inspecteur VO is belast met het toezicht op onze school namens het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. De inspecteur voor onze school is de heer W. van der Es. 

Directie

De eindverantwoordelijkheid voor het Zwijsen College en het Fioretti College ligt bij één algemeen directeur, mevrouw Drs. A.P.C.A. O’Connor MEM.

De dagelijkse leiding op het Zwijsen College is in handen van locatiedirecteur mevrouw B. Sol MEM samen met Drs. P.R.M. Meijer (adjunct-directeur) en Drs. L. Specken (manager bedrijfsvoering).

Het managementteam is verantwoordelijk voor de diverse beleidsterreinen, zodat de school in een goed samenhangend geheel kan functioneren. Het managementteam bestaat uit de volgende personen:

B. Sol MEM, locatiedirecteur
Drs. P.R.M. Meijer, adjunct-directeur
Drs L.J.M. Specken, manager bedrijfsvoering

Opbouw

Brugklas havo/mavo

In de brugklas havo/mavo bieden we een uitgestelde keuze voor de juiste leerroute. Deze specifieke groep leerlingen wordt geplaatst in kleinere klassen en ontvangt intensieve begeleiding van een mentor om de geschikte route zo goed mogelijk te kunnen bepalen. Er is veel aandacht voor het welbevinden op school en de voortgang wordt regelmatig met ouders/verzorgers besproken. Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is er de mogelijkheid om extra ondersteuning te krijgen. Hiervoor worden naast de mentoren ook de vakleraren en tutoren (leerlingen uit de bovenbouw) ingezet. 

Om deze specifieke doelgroep zo goed mogelijk te begeleiden en te determineren wordt de lesstof in kleine delen aangeboden in periode één. Op deze manier krijgen leerlingen de kans om rustig te wennen aan het voortgezet onderwijs en aan het zelfstandig werken. Geleidelijk worden de specifieke schoolse vaardigheden als plannen, structuur aanbrengen en leren leren aangeleerd. Ook de omvang van de toetsen ontwikkelt zich gedurende het schooljaar geleidelijk richting havo-niveau.

Brugklas havo/vwo

De brugklas havo/vwo is bedoeld voor drie groepen leerlingen: de echte havisten, de vwo’ers die geen extra vak willen en leerlingen van wie het niveau nog niet helemaal duidelijk is. De havo/vwo-klas biedt een uitgestelde keuze voor deze laatste groep. In de havo/vwo-brugklas krijgt een leerling gedurende de eerste drie periodes les op havo/vwo-niveau en determinerende toetsen waarin onderscheid gemaakt wordt tussen havo- en vwo-vragen. Leerlingen, ouders/verzorgers, vakleraren en de mentor krijgen zo een duidelijk beeld van de capaciteiten van de leerlingen. De leraren weten hoe ze de leerlingen het beste kunnen begeleiden.

In periode drie zullen de vakleraren een advies geven over wat de meest geschikte leerroute is voor de leerling. Dit kan zijn: havo, vwo of een uitgesteld advies (periode vier). Om te komen tot een goed onderbouwd determinatie-advies worden alle bronnen voorhanden meegenomen (Cito-VAS, werkhouding, resultaten overige toetsen). De groep leerlingen met een uitgesteld advies zal gedurende periode vier aansluiten bij de vwo-groep. In periode vier krijgt een leerling gedifferentieerd les op zijn of haar niveau. De leerlingen blijven dus gedurende het gehele schooljaar bij elkaar in de klas zitten. De leerlingen met een uitgesteld advies krijgen aan het eind van periode vier een advies havo of vwo. Aan het einde van het schooljaar stromen leerlingen door naar het voor hen geschikte niveau.

Havo 

De havo-opleiding neemt vijf jaren in beslag. Op het Zwijsen College is de verzorging van onderwijs en begeleiding verdeeld over drie teams; brugklas, havo 2-3, havo 4-5, zodat er rekening gehouden kan worden met de eigenheid van de havoleerling. Binnen de brugklassen kennen we een tweedeling: de havo/mavo- en de havo/vwo-brugklassen.

In havo 3 wordt de profielkeuze voorbereid. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit: 

Fast Lane vwo (+)

Het vwo bestaat uit een zesjarige opleiding, het atheneum, en een vijfjarige opleiding Fast Lane vwo. De opleiding is opgedeeld in drie teams: vwo 1-2, vwo 3-4 en vwo 5-6. Leerlingen die tot meer in staat zijn, hieronder vallen ook de hoogbegaafde leerlingen, kunnen via een versneld PTA hun vwo-diploma behalen in vijf jaren. Het is ook mogelijk om voor één of enkele vakken in vwo 5 eindexamen te doen. Alle vwo-leerlingen maken in vwo 3 de profielkeuze. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit de profielen:

Leerlingen die meer in hun mars hebben, volgen Fast Lane vwo+ waar meer ruimte is om te verbreden en te verdiepen. Vanaf leerjaar 1 kiezen zij naast het reguliere vwo-curriculum voor natuurwetenschappen of Chinees. Leerlingen die na de brugklas havo/vwo instromen in leerjaar 2 van de vwo-stroom hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan Fast Lane vwo+ middels een inhaalprogramma, als dat nodig is.

Talentklas groep 7 en 8

Ook in een eerder stadium wil de school iets betekenen voor leerlingen met een leervoorsprong. Voor leerlingen uit groep 7 en 8 die over het algemeen snel van begrip zijn, weinig instructie nodig hebben, meer leerstof aankunnen, toe zijn aan een extra uitdaging en gemotiveerd zijn, is de talentklas opgezet. Onder leiding van enthousiaste leraren gaan deze leerlingen elke twee weken aan de slag met enkele gevarieerde, verdiepingsgerichte projecten.

Academische Opleidingsschool

Goede leraren vormen de sleutel voor goed onderwijs. Het is dan ook belangrijk te investeren in de opleiding en de professionalisering van onderwijsgevenden. De Academische Opleidingsschool Noord-Oost-Brabant (AOS-NO) van Ons Middelbaar Onderwijs is een partnerschap van zes lerarenopleidingen en tien scholen voor voortgezet onderwijs (waaronder het Zwijsen College). De AOS-NO wil zich vanuit een gezamenlijk belang inzetten voor krachtige opleidingstrajecten voor studenten die zich voorbereiden op het leraarschap en voor leraren die al in de onderwijspraktijk werkzaam zijn. Het onderzoek naar de dagelijkse praktijk vormt daarvoor de basis, waarbij het beter zicht krijgen op het leren van de leerling voorop staat in onze onderzoeksagenda.

4 Lestijden en lessentabellen

Dagrooster 2018-2019

Lessentabellen

Lessentabellen klassen 1 en 2 in eenheden van 60 minuten

Klik op de tabel voor een vergroting van de gehele tabel.

Lessentabellen klas 3 in eenheden van 60 minuten

 

 

Klik op de tabel voor een vergroting van de gehele tabel.

Lessentabellen klas 4, 5 en 6 in eenheden van 60 minuten

 

 

Klik op de tabel voor een vergroting van de gehele tabel.

5 Bevorderingsregeling 2018-2019

Algemeen

Algemeen

Combinatiecijfers en aanvullende eisen

Klas 1
havo/mavo en havo/vwo

Fast Lane vwo +

Klas 2
havo

vwo (inclusief gymnasium)

Klas 3
h
avo

vwo (inclusief gymnasium)

Klas 4
havo

vwo (inclusief gymnasium)

Klas 5
havo

vwo (inclusief gymnasium)

Klas 6
vwo (inclusief gymnasium)

Slaag-zakregeling havo 2019

Uitslag eindexamen havo

Volgens de wettelijke regeling is in 2019 een kandidaat geslaagd indien:

A) hij voldoet aan het gestelde onder 1, 2, 3 en 4:

1a. Voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer heeft behaald dan wel

1b. Voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer heeft behaald dan wel

1c. Voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer heeft behaald en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt dan wel

1d. Voor twee van zijn vakken waarvoor het eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 5 dan wel voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer heeft behaald en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt.

2. Voor de centrale examens een gemiddelde score is behaald van ≥ 5,5.

3. Voor de vakken Nederlands-Engels-wiskunde ten hoogste 1x5 als afgerond eindcijfer heeft.

4. De verplichte rekentoets minimaal eenmaal heeft gemaakt.

B) hij geen eindcijfer lager heeft dan 4 (m.u.v. de verplichte rekentoets).

C) hij voor het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel een beoordeling ´voldoende´ of ´goed´ heeft.

Bij de uitslagbepaling

Slaag-zakregeling vwo 2019

Uitslag eindexamen vwo

Volgens de wettelijke regeling is in 2019 een kandidaat geslaagd indien:

A) hij voldoet aan het gestelde onder 1, 2 en 3:

1a. Voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer heeft behaald dan wel

1b. Voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer behaald heeft dan wel

1c. Voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6 of meer behaald heeft en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt (rekenen wordt bij de bepaling van dit gemiddelde niet meegenomen) dan wel

1d. Voor twee van zijn vakken waarvoor het eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 5, dan wel voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt (rekenen wordt bij de bepaling van dit gemiddelde niet meegenomen).

2 Voor de centrale examens een gemiddelde score is behaald van ≥ 5,5 (rekenen wordt bij de bepaling van dit gemiddelde niet meegeteld). 

3 Voor de vakken Nederlands – Engels – wiskunde ten hoogste 1x5 als afgerond eindcijfer heeft.

B) hij geen eindcijfer lager heeft dan 4 (m.u.v. de verplichte rekentoets).

C) indien hij voor de vakken cultureel kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel een beoordeling ´voldoende´ of ´goed´ heeft.

Bij de uitslagbepaling

Extra vak bij de pakketkeuze in klas 3

Havo 3

Leerlingen die na het behalen van het havo-diploma willen overstappen naar het vwo moeten er rekening mee houden dat het vwo-examen uit één vak meer bestaat (tweede moderne taal verplicht). Leerlingen die de mogelijkheid van een overstap naar het vwo willen openhouden, wordt het daarom toegestaan om als extra vak een tweede moderne vreemde taal in het havo-pakket op te nemen. Dit extra vak wordt op dezelfde wijze ingeroosterd als de verplichte vakken van het gekozen vakkenpakket.

Vwo 3

Vwo-leerlingen mogen ook een extra vak kiezen. De keuze voor het vak staat vrij, maar er bestaat geen lesgarantie voor dit extra vak. Op het vwo kan het aanbieden van extra vakken onoverkomelijke roostertechnische problemen opleveren. Dat kan betekenen dat de leerling niet alle lessen kan volgen. We verwachten van een vwo-leerling dat hij het initiatief neemt om in gesprek met zijn mentor naar mogelijkheden te zoeken voor het volgen van de lessen waar mogelijk. Hij is daarnaast in staat om voor een belangrijk deel zelfstandig het vak te volgen.

Een leerling kan een extra vak in het vakkenpakket opnemen indien voldaan wordt aan de volgende eisen:

Het volgen van het extra vak betekent dat aan alle onderdelen die in het PTA staan, moet worden voldaan. De leerling die een extra vak kiest, doet dit in principe voor het hele schooljaar. In uitzonderlijke situaties kan besloten worden voortijdig met het extra vak te stoppen. Dit kan zowel op initiatief van de leerling/ouders/verzorgers als op initiatief van de school. In alle gevallen is overleg noodzakelijk.

Met betrokken teamleiders kan overlegd worden over de mogelijkheden met betrekking tot een interne overstap en toelating vanuit havo 5 tot vwo 5. Gedurende het schooljaar wordt hier voorlichting over gegeven. 

6 Leerlingenbegeleiding en zorg

LO en veiligheid

Bij alle activiteiten die we tijdens de lessen LO ondernemen, gelden er spelregels. We willen voorkomen dat er vóór, tijdens of na de lessen ongelukjes gebeuren. 

We hanteren de volgende regels en kledingvoorschriften:

De leraar is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan spullen of kleding van leerlingen. Laat waardevolle spullen thuis of in het kluisje.

 

De Gezonde School

Onze school is gezond! Wij hebben in maart 2017 het vignet Gezonde School behaald waarmee we laten zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

We werken continu aan een gezond aanbod in de schoolkantine. We houden ons hierbij aan de vier basisregels:

“De school is ook de plek waar je leert over gezond gedrag”. In de context van de vakken leefstijl, biologie en lichamelijke opvoeding leren leerlingen over gezonde voeding en het belang van voldoende beweging.

We zien het ook als onze opdracht om bij te dragen aan het bewustwordingsproces met betrekking tot het gebruik van genotmiddelen. Daarom hebben we ervoor gekozen om in samenwerking met de GGD, Novadic-Kentron en het Trimbos-instituut met name aandacht te besteden aan de onderwerpen alcohol en roken.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Schoolstewards

Een schone school en schoolomgeving dragen bij aan een prettig leerklimaat. Leerlingen zijn hier samen met de school verantwoordelijk voor en worden daarom ingezet als “steward”. De stewards houden  tijdens de pauzes toezicht in de aula en op het schoolplein. Waar nodig spreken zij medeleerlingen aan op hun gedrag; dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en op positieve toon. Om hun taak op een goede manier te kunnen vervullen, worden de stewards ondersteund door een coördinator en leraren die hen coachen in hun rol. De coördinator neemt maatregelen als leerlingen na drie verzoeken van de stewards toch kiezen voor een registratie. Een registratie leidt tot corveetaken. Bij een drievoudige registratie gaat de school over tot nadere maatregelen, waarvan ouders/verzorgers op de hoogte worden gebracht.

Interne ondersteuning

Vanuit de school zijn diverse functionarissen betrokken bij de extra ondersteuning.

Leerlingenbegeleiding 

Het bieden van een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen, betekent ook dat we jonge mensen begeleiden op hun route naar volwassenheid. Binnen onze school hebben diverse personen een rol in de leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding in groepsverband is in handen van het team van de afdeling waar een leerling het onderwijs volgt. Dit team biedt zowel groepsgerichte als individuele begeleiding. De begeleiding is erop gericht dat leerlingen zich thuis voelen op school en vertrouwd worden met de gang van zaken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan studievaardigheden en studievoortgang, keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie en besteden we veel tijd aan de sociaal-emotionele component. Voor deze begeleiding kunnen we gebruikmaken van heel veel kennis in en buiten de school.

De mentor

De mentor speelt in de begeleiding van de leerlingen een centrale rol. Hij is de contactpersoon tussen de leerlingen van een klas of groep en de afdelingsleiding. Daarnaast heeft hij contact met collega-vakleraren, adviseert hij de leerlingen en helpt hen zoveel mogelijk bij allerlei problemen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. 
Taken van de mentor zijn onder andere: het bieden van sociaal-emotionele begeleiding, het bespreken van het studieverloop met de leerling, het coachen bij het maken van keuzes, het verwijzen naar en contact houden met vakkenhulp en overige zorginstanties, het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, het ondersteunen van loopbaanoriëntatie, het bespreken van leerlingen met leden van het team en het onderhouden van de contacten met de ouders/verzorgers over het leerproces. Dit alles is onderdeel van de basisondersteuning.

Trajectvoorziening

Binnen de trajectvoorziening worden leerlingen extra begeleid en ondersteund om uiteenlopende redenen. Bij deze extra ondersteuning kunnen zowel interne als externe deskundigen betrokken zijn. Inzet van extra ondersteuning gebeurt altijd in overleg met leerling en ouders/verzorgers.

Koersklas

Leerlingen die vanuit het primair onderwijs in de Koersklas starten, hebben tijdelijk intensievere ondersteuning nodig dan binnen een reguliere brugklas geboden kan worden. Deze leerlingen krijgen binnen een kleine, veilige setting de kans om zich volledig te ontplooien, zodat ze goed voorbereid aan het reguliere onderwijsproces op havo- of vwo-niveau kunnen deelnemen. De verwachting is dat instroom na een jaar mogelijk is en uiterlijk binnen twee jaren.

Leerlingen komen in aanmerking voor de Koersklas als zij duidelijk aantoonbare leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problemen hebben. Daarnaast hebben ze behoefte aan didactische ondersteuning voor rekenen, taal en/of lezen. Er wordt dan ook wel gesproken over gestapelde problematiek.
De Koersklas is gesitueerd op het Fioretti College.

De zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren bewaken de continue lijn en samenhang in begeleiding en ondersteuning voor de leerlingen die extra ondersteuning en zorg nodig hebben. Zij hebben de uitvoeringsregie hiervan en zien toe op evaluatie en afsluiting van zorgtrajecten. Ook verzorgen zij de afstemming tussen interne  en eventueel betrokken externe zorgverleners. De zorgcoördinatoren zijn mevrouw E. Giesbers en mevrouw L. Bettonvil.
Mevrouw L. Bettonvil is coördinator sociale veiligheid (anti-pesten) en mevrouw E. Giesbers is aandachtsfunctionaris als bedoeld in het protocol “huiselijk geweld en kindermishandeling”.

Zorgadviesteam (ZAT)

Wanneer mentoren, zorgcoaches, teams of vertrouwensleraren vragen hebben over inzet van adequate begeleiding binnen of buiten de school kunnen zij zich wenden tot het zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de zorgcoördinatoren, een psycholoog vanuit het samenwerkingsverband en een medewerker van het Basisteam Jeugd en Gezin, de mentor van de leerling en de zorgcoach van het team. Daarnaast worden regelmatig externe deskundigen uitgenodigd, afhankelijk van de problematiek.

Vertrouwensleraren

Op het Zwijsen College zijn er drie vertrouwensleraren met een speciale opleiding bij wie leerlingen met hun verhaal terecht kunnen. Ze zullen alles wat ze horen in vertrouwen behandelen en daar niet zomaar met iedereen over praten. Pesten, mishandeling, discriminatie en seksuele intimidatie hoort niet, maar als het gebeurt, is het nodig en zinvol om er met iemand over te praten. Ook voor andere persoonlijke problematiek bieden de vertrouwensleraren een luisterend oor. Vertrouwensleraren hebben extra deskundigheid ontwikkeld om leerlingen in zulke situaties bij te staan.

De vertrouwensleraren zijn bereikbaar tijdens de pauze of een tussenuur (in hun lokaal, in de personeelskamer of in kamer 0.04). Leerlingen kunnen naar school bellen en naar hen vragen (0413-366941). Ook kan de vertrouwensleraar reageren op een e-mail.
Een andere goede mogelijkheid om een probleem voor te leggen, is een brief naar school, gericht aan die vertrouwensleraar. (Met op de enveloppe de vermelding ‘vertrouwelijk’.) 
De vertrouwensleraren zijn: mevrouw L. Bettonvil, mevrouw M. Rouweler, de heer M. Reniers en de heer D Suitela.

Remedial Teaching 

Het RT-team verzorgt remediale hulp aan leerlingen met dyslexie en dyscalculie binnen het raamwerk van betreffende protocollen. Ook worden sociale vaardigheidstrainingen en faalangstreductietrainingen door dit team verzorgd. Aanmelding en plaatsing verlopen altijd via de mentor en de afdeling. Het RT-team bestaat uit mevrouw J. van den Biggelaar (dyslexie), de heer E. Schenk (dyscalculie), mevrouw M. van Oosterhout, mevrouw J. van Genugten, mevrouw M. Rouweler en mevrouw H. Lenaers.

Persoonlijk begeleiders 

Sommige leerlingen met uiteenlopende problematiek worden extra begeleid door een persoonlijk begeleider (PB-er). Dit zijn leraren die naast hun lestaak en hun klassenmentoraat extra ondersteuning bieden aan individuele leerlingen of aan leerlingen in groepsverband.

Zorgcoaches

De zorgcoach ondersteunt mentoren binnen het team bij de begeleiding van leerlingen. Hij agendeert begeleidingsvraagstukken voor het teamoverleg in samenspraak met de mentor en de teamleider. De zorgcoach laat mentoren rapporteren aan het team over de voortgang van het proces en de bereikte resultaten. Leerlingen die specifieke professionele zorg nodig hebben, worden door de zorgcoach doorverwezen naar de zorgcoördinator wanneer de basisondersteuning niet toereikend is gebleken.

Speciale zorg 

Op onze school zitten ook leerlingen die wat meer zorg nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerlingen met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, leerlingen met gedragsproblematiek of met ontwikkelingsstoornissen. Voorafgaand aan de toelating van een leerling die speciale zorg nodig heeft, is er intensief overleg met de betrokkenen van de “afleverende” school. In een intakegesprek met de ouders/verzorgers wordt vervolgens bezien of het Zwijsen College de zorg kan bieden die gezien de hulpvraag van het kind noodzakelijk is.

Studiecoaching, begeleidingsuren en vakkenhulp

Op bepaalde momenten komt een groot aantal aspecten van de begeleiding aan bod. Soms gebeurt dit in speciaal ingeroosterde studielessen, begeleidings- en steunuren, soms is er in het rooster van de leerlingen ruimte voor groepsbegeleiding of individuele coaching of ondersteuning. Voor taalzwakke, rekenzwakke, dyslectische, dyscalculische, faalangstige en auditief of visueel beperkte leerlingen is er nog aanvullende begeleiding.

Externe ondersteuning

Buiten de school kunnen onze ketenpartners hulp bieden aan leerlingen (en soms ook aan hun ouders/verzorgers).

Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)

Vanuit het BJG is schoolmaatschappelijk werk binnen de school aanwezig. Door inzet van schoolmaatschappelijk werk wordt geprobeerd problemen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Ook ouders/verzorgers kunnen eventuele problematiek met hun kind overleggen met de mentor of de zorgcoördinator.

GGD Hart voor Brabant 

De jeugdverpleegkundige van de GGD screent ieder jaar alle tweedeklassers middels een vragenlijst. Ook ouders/verzorgers en school worden daarbij betrokken. Indien daartoe aanleiding is, worden leerlingen opgeroepen. Ook vraagt school in sommige gevallen advies aan de jeugdarts.

GGz

In voorkomende gevallen kan er afstemmingscontact gezocht worden met GGz. Met name met de afdeling “eetstoornissen” wordt vroegtijdig contact onderhouden.

Politie

De school heeft een vast aanspreekpunt bij de politie. Het betreft twee politiefunctionarissen (zogenaamde schooladoptanten) die de school beter kennen en zo advies aan ons kunnen geven, hulp kunnen bieden of anderszins van nut kunnen zijn. 

Leerplichtambtenaar 

De school heeft de wettelijke en maatschappelijke plicht om verzuim en te laat komen te registreren en - indien grenzen worden overschreden - te melden bij de leerplichtambtenaar. Het verzuimbeleid van onze school is gericht op het voorkomen van uitval en vroegtijdig schoolverlaten. Om hierin succesvol te kunnen zijn, is een goed samenspel tussen ouders/verzorgers en school van wezenlijk belang.

Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij hun kind tijdig, d.w.z. voor aanvang van de schooldag, ziek melden en ook weer beter melden (zie hoofdstuk 10: dagelijkse gang van zaken), alsook dat zij ons steunen in ons streven ongeoorloofd verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Ons verzuimbeleid kent een aantal, steeds indringender wordende, interventiemomenten. Ouders/verzorgers mogen van de school verwachten dat zij op de hoogte worden gebracht van deze interventies indien dat voor hun kind aan de orde is. De meest indringende interventie is het doen van een officiële melding bij de leerplichtambtenaar, die kan besluiten leerling en ouders/verzorgers op te roepen voor een gesprek. De leerplichtambtenaar is tevens bevoegd juridische strafmaatregelen te nemen.

De leerplichtambtenaar van de gemeente Meierijstad, mevrouw J. van Beers, houdt eenmaal per maand een spreekuur op school.

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30.06 (SWV VO 30.06).
In het kader van Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband als doel en opdracht om in haar regio een dekkend zorgaanbod te organiseren, zodat alle leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een diploma of, indien dit niet mogelijk blijkt, leerlingen voor te bereiden op een arbeidsplaats in de regio.

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel de beschikbaar gestelde middelen aan te wenden voor de ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijk regionaal zorgbeleid en biedt vanuit die middelen ondersteuning aan de leerlingenzorg op onze school. Nadere informatie is te vinden op de website van het SWV VO: www.swvvo3006.nl.

Het Zwijsen College heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

Het decanaat

Op het Zwijsen College werken leerlingen dagelijks aan hun toekomst. Werken aan de toekomst begint al in de brugklas. De mentor begeleidt de leerlingen zowel in groepsverband als individueel tijdens hun loopbaan hier op school.

Voor vragen rondom profiel- en studiekeuze is de mentor het eerste aanspreekpunt. Een vast onderdeel van de mentorlessen is LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). 

De decaan ondersteunt mentoren, loopbaanverantwoordelijken en leraren op het gebied van LOB en organiseert activiteiten die bijdragen aan de keuzeprocessen van leerlingen. De mentor signaleert leerlingen die extra hulp nodig hebben op het gebied van LOB en verwijst indien nodig door naar de decaan. Bij complexe vragen komt een loopbaanonderzoek bij de decaan in beeld.

Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen algemene voorlichting over loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Zo vinden er voor de verschillende jaarlagen de volgende activiteiten plaats: bedrijfsbezoeken, de Ladies Night, kennismaking met studenten, training voor de studiekeuzecheck, LOB-evenementen, bezoeken aan hogescholen en universiteiten, Webinar van DUO, Lespakket van DUO, ruimte voor meeloopdagen en proefstuderen.

Op onze website is belangrijke informatie rondom studie- en profielkeuze te vinden en worden bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving omtrent studiefinanciering vermeld.

 

7 Buitenlesactiviteiten

Leren vindt niet alleen maar plaats in lessituaties. De persoonlijke ontwikkeling van leerlingen wordt juist ook gestimuleerd in activiteiten die de school organiseert buiten lesverband. Daarom zijn er voor elke jaarklas buitenlesactiviteiten. Dat kunnen reizen, uitwisseling met buitenlandse scholen, brugklaskampen, sportmanifestaties, theaterbezoeken, concerten, films, bedrijvendagen of activiteiten voor een goed doel zijn. Een beeld van de activiteiten per onderwijsafdeling treft u aan bij de informatie per afdeling. Leerlingen en ouders/verzorgers worden van deze gebeurtenissen steeds op de hoogte gebracht.

Sport en Cultuur 

Het Zwijsen College organiseert sportdagen en neemt deel aan sportprojecten. Op het gebied van cultuur wordt samengewerkt met Plein23, de Veghelse overkoepeling van cultuurpunten.

Muziek 

Jaarlijks zijn er op school presentaties, die voor leerlingen een platform bieden op het gebied van muziek en theater. Bij Plankenkoorts/Come Together en bij andere optredens presenteren leerlingen zichzelf aan hun medeleerlingen en ouders/verzorgers. 

Burgerschapsvorming

Bij burgerschapsvorming gaat het om actief burgerschap en sociale integratie. Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving willen zijn en er een positieve bijdrage aan leveren.De school is hierin een belangrijke oefenplaats.

Het Zwijsen College besteedt aandacht aan de veranderende samenleving en bereidt de leerlingen voor op hun huidige en toekomstige rol hierin. Binnen diverse onderwijsactiviteiten brengen wij leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen bij om zich betrokken te voelen bij hun omgeving en de Nederlandse samenleving en wij stellen hen zo in staat daaraan een bijdrage te leveren.

Voorbeelden van burgerschapsactiviteiten op het Zwijsen College zijn de opa- en omamiddag, The Young Americans, tutorproject, The Award for Young People, mediawijsheid en de goede-doelen-acties zoals Going Global Edukans.

Internationalisering

Internationalisering is bij uitstek een mogelijkheid om vorm en inhoud te geven aan de Europese en internationale  burgerschapsvorming. Het is een brede, evenwichtige oriëntatie op mens en samenleving, waardoor ook bezinning op de eigen cultuur kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen de leerlingen hun talen verbeteren, werken aan communicatie en leren samenwerken over Europese en internationale onderwerpen. Waar mogelijk met leerlingen en instellingen uit andere landen.

Het streven van het Zwijsen College is dat zoveel mogelijk leerlingen tijdens hun schoolloopbaan op onze school minimaal één keer kunnen deelnemen aan uitwisselingen met scholen in het buitenland. Zo worden zij extra gemotiveerd en optimaal voorbereid om te studeren, wonen en werken in een internationale omgeving. In vwo 3 en 4 start dit schooljaar een programma van European Parliament Ambassador Schools (EPAS) dat met het House of Europe vormgegeven wordt. Daarnaast gaan leerlingen op zoek naar oplossingen voor reële problemen in samenwerking met ontwikkelingsorganisaties en het lokale bedrijfsleven vanuit World School.

Vanaf dit schooljaar is het Zwijsen College lid van het internationaliseringsplatform NIVO.     

Maatschappelijke Stage (MaS)

Nederland wordt steeds meer een participatiesamenleving, een samenleving waarin de burger gestimuleerd wordt zelf verantwoordelijkheid te nemen en geactiveerd wordt een bijdrage te leveren aan maatschappelijke processen.

Door de MaS doen leerlingen een waardevolle ervaring op en betekenen ze iets voor hun directe omgeving. Ze verwerven nieuwe vaardigheden en soms helpt de stage ook bij het oriënteren op studie- of beroepskeuze. Een MaS kan bijdragen aan bewustwording, het ontwikkelen van meer respect voor anderen en het opbouwen van zelfvertrouwen.
De MaS wordt in leerjaar 4 als aparte activiteit buiten de reguliere lessen aangeboden. 

Talenten

Onderwijs op maat betekent ook ‘je talenten ontwikkelen’. Dit kan op verschillende manieren: leerlingen kunnen bijvoorbeeld naast hun vereiste programma op de havo ook examen op vwo-niveau afleggen, deelnemen aan talentprogramma’s als Cambridge English, Goethe Zertifikat, Delf Scolaire en Team Rembrandts (roboticaproject) en/of olympiades. Ook biedt het Zwijsen College vwo’ers de mogelijkheid om deel te nemen aan Fast Lane vwo, waarbij je voor één of meerdere of zelfs alle vakken in vwo 5 eindexamen doet.

Excellentieprogramma’s Cambridge English, Goethe-Zertifikat, Delf Scolaire

Leerlingen die op het gebied van de talen meer aankunnen dan het reguliere programma bieden wij de mogelijkheid om op hoog niveau de vakken Engels, Duits en Frans af te sluiten met een internationaal erkend certificaat. Deze certificaten geven recht op vrijstellingen in het internationale vervolgonderwijs. Leerlingen die voor deelname in aanmerking komen, volgen een apart traject met speciale lessen. Voor meer informatie hierover kunt u de website raadplegen.

Olympiades

Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen. Leerlingen kunnen hun kennis en vaardigheden in een bepaald vak testen. De een beschouwt het als examentraining, voor de ander is het een kans om zich op een bepaald vakgebied te kunnen meten met de besten van het land of zelfs met de internationale toppers. 

Het Zwijsen College biedt leerlingen de kans mee te doen aan olympiades voor aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde in de bovenbouw en de beverwedstrijd (informatica) in de onderbouw. Olympiades krijgen een vaste plek binnen het curriculum. De olympiadecoördinatoren zijn mevrouw M. van der Zanden en de heer J. de Graaf. 

Deelname aan Olympiades zorgt voor veel uitdaging en verdieping in de vakken in zowel onder- als bovenbouw. Als Zwijsen College vinden wij dat meedoen belangrijker is dan winnen. Leerlingen dienen zelf het vervoer te organiseren bij regionale wedstrijden.

Ondersteuning aan talentvolle leerlingen 

Het Zwijsen College ondersteunt toptalenten om hun carrière te combineren met hun schoolcarrière. Omdat ouders/verzorgers (bewust) niet kiezen voor een aanmelding op een Topsport Talentschool blijft het onderwijs en het behalen van een diploma op het eigen niveau het doel. Wanneer de betreffende leerling en zijn ouders/verzorgers deze doelstelling met de school delen, kunnen we samen afspraken maken over verlof/vrijstellingen.
Voor nadere informatie hierover kan contact worden opgenomen met de desbetreffende teamleider. 

 

8 Communicatie

Contacten met ouders

Contacten met ouders/verzorgers 

In het belang van de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling stelt de school contact met de ouders/verzorgers zeer op prijs. Om de schoolvorderingen goed te kunnen ondersteunen en de leerlingen optimale begeleiding te kunnen bieden, is een goede afstemming met ouders/verzorgers essentieel. Tijdens het kennismakingsgesprek met de mentor worden afspraken gemaakt over het verloop van het contact tussen de ouders/verzorgers en de mentor. Ook zijn er ouderavonden voor ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaren 1 en 3, waarbij de ouders/verzorgers geacht worden aanwezig te zijn in verband met adviezen omtrent keuzemomenten. Zij krijgen een uitnodiging voor de spreekuren en ouderavonden.

De school houdt de ouders/verzorgers, behalve via deze schoolgids, ook door middel van de website www.zwijsencollege.nl en Magister op de hoogte van belangrijke data en schoolse zaken. Hiernaast kunnen ouders/verzorgers samen met hun zoon of dochter in de elektronische leeromgeving Google Classroom (huiswerk)opdrachten bekijken.

Via Magister bent u voortdurend op de hoogte van de studieresultaten van uw kind. Via e-mail wordt u geïnformeerd dat een cijferperiode is afgesloten. Ook kunt u via Magister de aan- en afwezigheidsregistratie inzien. Op de website staat algemene informatie over de school. Het zou te ver voeren deze allemaal in de schoolgids op te nemen. Leerlingen vinden hun agenda (lesrooster) en informatie over de lessen op Google Classroom en hun cijfers en aanwezigheid in Magister.

Ouderpanel

Het Zwijsen College stelt contact met ouders/verzorgers zeer op prijs. De school organiseert jaarlijks verschillende contactmomenten met ouders/verzorgers. Door de bijeenkomsten van de ouderpanels kunnen we in nauw contact met een aantal ouders/verzorgers zaken bespreken die voor een goed verloop op school belangrijk zijn. Het perspectief van ouders/verzorgers is daarbij voor ons een belangrijk aspect.

Dialoogavond tussen ouders/verzorgers en leraren

Samen met onze ouderraad organiseren wij een avond waarop ouders/verzorgers en leraren met elkaar in gesprek gaan over de zaken die ertoe doen bij de opvoeding en begeleiding van uw kind en onze leerling. Het doel van de avond is het vergroten van wederzijds begrip voor de wijze waarop we samen hetzelfde doel nastreven. We doen dit onder het genot van een hapje en een drankje.

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zijn lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging draagt de naam ‘ouderraad’. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en de leerlingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. De ouderraad vormt tevens het klankbord voor de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Eens per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waar verslag gedaan wordt van de activiteiten en waar verantwoording wordt afgelegd aan de leden. 

De ouderraad, bestaande uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en overige ouderraadsleden, bestaat het komend schooljaar uit de volgende leden: Jeroen van den Bruele, Ingrid Crul, Henriëtte Hertoghs, Paul Rombout, Brigitte Constant, Rick Heesakkers, Mathilde Ijsendoorn en Ubavka Jovanoska. Als u contact wilt met de ouderraad, dan kan dat via e-mail ouderraad@zwijsencollege.nl.

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad is ingesteld om de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij (de ontwikkeling van) het onderwijs en de buitenlesactiviteiten van de school en om de belangen van de leerlingen te behartigen. De leden van de leerlingenraad worden aan het begin van het nieuwe schooljaar gekozen door de leerlingen van de diverse onderwijsafdelingen. Uit de leerlingenraad worden drie leerlingen afgevaardigd naar de medezeggenschapsraad. Ook hebben leerlingen uit de leerlingenraad zitting in de sollicitatiecommissie bij de werving en selectie van nieuwe leraren. 

In het leerlingenstatuut (zie website) is een aantal rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd om daarmee de kwaliteit van het onderwijs en van de schoolorganisatie te bevorderen. 

Lunch met de locatiedirecteur

Verschillende keren per jaar luncht de locatiedirecteur met een groep leerlingen die iets speciaals hebben gedaan of meegemaakt. Naast de opgedane ervaring wordt ook gevraagd wat ze van school vinden. Wat zouden zij anders aanpakken als ze de locatiedirecteur van de school zouden zijn? De ideeën van deze leerlingen gebruiken we om continu aan de verbetering van onze kwaliteit te werken.

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de school, waarin de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers zijn vertegenwoordigd, bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel en de locatiedirecteur van de school. In het reglement van de raad is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht. 

De leden van de personeelsraad zijn ook lid van de medezeggenschapsraad. De ouders/verzorgers die zitting hebben in de medezeggenschapsraad zijn de heer Elbertse, mevrouw Saris en de heer Zoete. De volgende leerlingen hebben zitting in de medezeggenschapsraad: Roos Gloudemans (voorzitter), Robin Heesakkers (secretaris) en Daniël van Uden.

 

Personeelsraad

De personeelsraad behartigt de belangen van de medewerkers en houdt zich bezig met de daarmee samenhangende algemene zaken op school. De raad brengt advies uit aan de schoolleiding en de schoolleiding vraagt advies aan de raad in zaken die de belangen van de medewerkers raken dan wel van algemeen belang zijn. De medewerkers hebben een vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad. De leden van de personeelsraad voor komend schooljaar zijn: de heer T. Brands, de heer P. van Gogh, de heer R. Groenemans, de heer L. Rath, de heer M. Reniers en de heer W. Timmers.

9 Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur

Reglementen en statuten

Schoolmanagementstatuut

Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.
N.B. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de raad van bestuur en aldus in werking is getreden.

Schoolreglement

In het schoolreglement staat op welke wijze de toelating, bevordering en afwijzing van leerlingen, de examencommissie, schorsing, definitieve verwijdering en informatievoorziening zijn geregeld.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de algemeen directeur.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de algemeen directeur en de raad van advies.

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contact gezocht worden met de manager bedrijfsvoering.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken de leerlingen die starten op het Zwijsen College met Chromebooks. Leerlingen behoren in te loggen met het Zwijsen College-account. Deze Chromebooks zijn voorzien van een ‘Google Management Licentie’. Deze licentie biedt de leraren van het Zwijsen College de optimale mogelijkheid om leerlingen onderwijs op maat te bieden. Eén van de mogelijkheden is dat een leraar op zijn eigen device kan meekijken op het scherm van de leerling en dit scherm desgewenst kan overnemen. De afspraak is dat de leraar ten behoeve van onderwijsdoeleinden meekijkt tijdens de les of na toestemming van de leerling.

Deze mogelijkheid zou vergeleken kunnen worden met het meekijken in het schrift van een leerling. De leraar kan bijvoorbeeld een uitleg op het scherm van de leerling tonen terwijl de leerling zelfstandig aan het werk is in het Open Leercentrum.
De mogelijkheid om mee te kijken werkt alleen:

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs

De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Op basis van deze regeling kunnen ouders/verzorgers en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden.

Integriteitscode

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

10 Dagelijkse gang van zaken

Lesopvang 

Bij afwezigheid van de leraar werken de leerlingen onder toezicht van een vervangende leraar door volgens de studiewijzer van het betrokken vak of aan een vervangende opdracht. Tot 09.30 uur en na 15.20 uur wordt de lesopvang niet aangeboden. Bij lesuitval tijdens het eerste uur wordt de telefoonboom in werking gesteld. Voor havo 5 en vwo 6 worden de lessen niet vervangen. Vanaf 07.30 uur is via de agenda in te zien hoe die dag het lesrooster eruitziet.

Huisregels 

In onze school gelden er omgangsregels. Aan het begin van het schooljaar worden deze met de leerlingen besproken. Op de website staan de uitgebreide huisregels vermeld.

Cameratoezicht op het Zwijsen College

Het Zwijsen College maakt gebruik van camera’s met het oog op de bescherming van de veiligheid en gezondheid van leerlingen, personeel en bezoekers. De camera’s dienen ook ter beveiliging van de toegang tot gebouwen, terreinen en zaken die zich in de gebouwen of op de terreinen bevinden en het vastleggen van incidenten. 

Video-opnames en foto’s

Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s van leerlingen die worden gemaakt tijdens activiteiten, excursies en lessen. Vanuit de wetgeving (AVG) zijn wij verplicht om toestemming te vragen aan de ouders/verzorgers van leerlingen jonger dan 16 jaar voor het gebruik van beeldmateriaal op bijvoorbeeld de website of in een brochure. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

Er is geen toestemming nodig van ouders/verzorgers voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of in het administratieve systeem.

In de dagelijkse praktijk hanteren we de volgende vuistregels

Wat moet je doen als je niet naar school kunt komen, bijvoorbeeld bij ziekte?
Tussen 08.00 uur en 08.30 uur je ouders/verzorgers de receptie van de school laten informeren. Telefoonnummer: 0413-366941. 

Wat moet je doen als je op school ziek wordt?
Melden bij de receptie en toestemming vragen om naar huis te gaan.

En wat doe je als je weer terug op school komt na ziekte?
Voor aanvang van het eerste lesuur je weer aanwezig melden bij de receptie met een briefje van je ouders/verzorgers, waarin staat hoe lang je ziek bent geweest.

Wat moet je doen als je te laat komt?
Je gaat gewoon naar de les en de leraar registreert je in Magister. De volgende dag meld je je voor 08.00 uur bij de verzuimcoördinator. Voor brugklassers geldt een meer geleidelijke regeling: bij 1x te laat volgt er geen sanctie; bij 2x te laat, meld je je de volgende dag om 08.15 uur.  

En wat als je niet in de les mag of daar wordt uitgestuurd?
Je meldt je bij de receptie waar je een roze brief ophaalt die je bij de toezichthouder van het OLC invult. Je schrijft dan jouw kant van het verhaal op. Vervolgens werk je zelfstandig in het OLC. Na afloop van de les zoek je contact met de leraar en als de leraar het nodig vindt met de teamleider.

Wat moet je doen als je ergens vrij voor wilt hebben?
Je dient een schriftelijk verzoek van je ouders/verzorgers in bij de teamleider.

De schoolleiding geeft geen verlof voor het opnemen van vakanties op andere tijden dan het vakantierooster aangeeft. Luxe verzuim is verzuim zonder toestemming, waarbij met vakantie wordt gegaan buiten de vastgestelde vakanties. Bij een vermoeden van luxe verzuim wordt door een medewerker van de school actie ondernomen en zo nodig wordt de leerling via DUO bij de leerplichtambtenaar gemeld. 

Wat doe je als je niet kunt deelnemen aan de lessen LO?
Je dient een schriftelijk bericht van je ouders/verzorgers in de teamleider. 

En wat doen we bij een ongevalletje?
Als een leerling tijdens schooltijd een ongeval krijgt, schakelen we altijd eerst een medewerker (EHBO’er) in. Als die van mening is dat er meer en deskundiger hulp nodig is, wordt deze ingeroepen en worden de ouders/verzorgers gebeld.

11 Informatie per afdeling

Dakpanklassen

Team havo/mavo 1 en havo/vwo 1

teamleider: de heer C Hazenveld
coördinator: mevrouw B van den Oever

Teamsamenstelling: T van Aarle (KMU), J Allart (Wi), M Bax (Ak), R van den Berk (En), J van Genugten (Lo), C Hazenveld (En, teamleider), A Janssen (AK), J van de Laar (Ne), M Kramer (Gs), M Lucius (KBV, zorgcoach), M Muller (Fa), B van den Oever (Bi, coördinator), H Ros (Fa), M Spanjers (Gs, lerarencoach), G Verwegen (Lb), S Wittenbernds (Wi).

Mentoren havo 1
B1a: J van de Laar
B1b: J Allart
B1c: B van den Oever
B1d: M Lucius
B1e: A Janssen
B1f: J van Genugten
B1g: M Kramer
B1h: M Bax
B1i: R van den Berk

Buitenlesactiviteiten: introductiedagen, sportdag, casino-avond, opa- en omamiddag, Plankenkoorts/ Come Together, schoolfeesten, geraniumactie, excursies, brugklaskamp.

Havo

Team havo 2 en 3

Teamleider: de heer P van Asseldonk
Coördinator: de heer B Herings

Teamsamenstelling: P van Asseldonk (Lo, teamleider), J van Beek (Fa), J van den Biggelaar (Du, lerarencoach), J Davelaar (Du, zorgcoach), E Degen (Wi), L van Dinteren (Ak), T van de Camp (Bi), N Geurts (Ne), P van Gogh (Lo), J de Graaf (Na), K van Grinsven (En), L van Grotel (Sk), W van der Heijden (Ne, zorgcoach), B Herings (Wi, coördinator), G Klaassen (Bi), L Koonings (Ne), W Kroot (KMu), L de Leau (KBV), B Lokhorst (En), M Schaafsma (Sk), E Schenk (Wi), D Suitela (Gs).

Mentoren havo 2:
H2a: T van de Camp
H2b: L Koonings
H2c: J de Graaf
H2d: J Davelaar
H2e: N Geurts
H2f: B Lokhorst

Mentoren havo 3:
H3a: E Degen
H3b: L van Dinteren, W van der Heijden
H3c: L de Leau
H3d: P van Gogh
H3e: D Suitela

Team havo 4 en 5

teamleider: de heer R Wellens
coördinator: J Krijnen

teamsamenstelling: M van Alphen (En), F van Asten (Bi), M Bakx (Bi), L van den Berg (Ec), M Beuker (Gs), N Demuyt (Be), H van Dooremalen (Mw), H Eijkemans (Sk), L Gruntjes (Ec), I Jansen (Ne), M Jooren (En), S van Kollenburg (Na), J Krijnen (Ne, coördinator, lerarencoach), D Kyriakopoulos (Ec), G van de Laar (du), H Lenaers (Fa, zorgcoach), E Lens (Du), G Loeffen (Wi), P van Merriënboer (Lo), W Timmers (Gs), A van de Ven (Wi), A Versteeg (Ak), G Versteegh (Lb), H Vogels (KAL), R Wellens (Ne, teamleider)

Mentoren havo 4:
H4a: G Loeffen
H4b: H van Dooremalen
H4c: M van Alphen
H4d: S van Kollenburg
H4e: D Kyriakopoulos
H4f: N Demuyt
H4g: G Versteegh

Mentoren havo 5:
H5a: H Eijkemans
H5b: L van den Berg
H5c: M Jooren/H Lennaers
H5d: J Krijnen
H5e: W Timmers
H5f:  A van de Ven


Buitenlesactiviteiten

havo 2: introductiedagen, sportdag, Tweedeklasavond, Young Americans, Plankenkoorts/ Come Together, schoolfeesten

havo 3: introductieactiviteiten, sportdag, Plankenkoorts/ Come Together, schoolfeesten, goede-doelen-actie, excursies, Award for Young People, Cross Your Borders, uitwisseling

havo 4: introductieactiviteiten, sportdag, Plankenkoorts/ Come Together, schoolfeesten, goede doelen actie, excursies, Award for Young People, Maatschappelijke stage, reisweek, tutor klas 1, wegwijs op het gemeentehuis

havo 5: sportdag, Plankenkoorts/ Come Together, schoolfeesten, goede-doelen-actie, excursies, Award for Young People, gala, diploma-uitreiking

 

Vwo

Team vwo 1 en 2

teamleider: de heer M Smeets
coördinator: mevrouw A Dols

teamsamenstelling: J Bexkens (Du), E Botermans (KBV), M Christiaans (Bi, zorgcoach), A Dols (Ne, coördinator), L van Dun (Lb), N van Eijk (Wi), C van Gijn (Du), C. de Jong (En), A Oosthout (La), M Reniers (Lo), M Smeets (Fa, teamleider), J Sun (Ch).

Mentoren vwo 1
V1a: A Dols
V1b: M Christiaans
V1c: M Reniers

Mentoren vwo 2
V2a: C van Gijn
V2b: E Botermans
V2c: L van Dun
V2d: J Bexkens

Team vwo 3 en 4

teamleider: de heer R Cuppen
coördinator: de heer R van Ravensteijn

teamsamenstelling: G van den Biggelaar (Na), R Cuppen (Ak, teamleider), C Dieleman (La/Gr), N Dijks (Lb), Y van Gils (En), R Groenemans (Lo), B Groenen (Na), M van Hoof (KMu), V Klösters (En), E Lens (Du), J van Loon (Mw), E Looymans (Fa, zorgcoach), A Marchand (Ne), M van Oosterhout (CKV), P Panhuizen (Wi), M Peeters (Bi), R van Ravensteijn (Ec, coördinator), H Roodzands (Gs), P Wagemakers (KBV), M van der Zanden (Sk).

Mentoren vwo 3:
V3a: R Groenemans
V3b: N Dijks
V3c: A Marchand
V3d: R van Ravesteijn

Mentoren vwo 4:
V4a: J van Loon
V4b: M Peeters
V4c: V Klösters
V4d: M van der Zanden

Team vwo 5 en 6

teamleider: mevrouw R van Vlijmen
coördinator: mevrouw H Rutten

teamsamenstelling: T Brands (Be), T van Buul (Ne), M Craenen (In), R Groenendijk (Ne), H Janssen (Gs), B van der Kolk (Na), E Kwantes (Fa), M Rouweler (Bi, zorgcoach), H Rutten (Lo, coördinator, lerarencoach), H Schellekens (Wi), M Schoonderbeek (Du), J Somers (Bi), D van Steenis (Wi), R Visser (KBV), R van Vlijmen (Wi, teamleider), G Vredenburg (Sk), R Vriends (Kmu), T van de Wetering (En), J van Zutphen (Ec).

Mentoren vwo 5:
V5a: T van de Wetering
V5b: G Vredenburg
V5c: T Brands
V5d: H Rutten

Mentoren vwo 6:
V6a: J Somers
V6b: H Schellekens
V6c: D van Steenis
V6d: R Groenendijk

Buitenlesactiviteiten

vwo 1, 2 en 3: introductieactiviteiten, sportdag, Plankenkoorts/Come Together, schoolfeesten, geraniumactie, goede-doelen-acties, excursies, The Young Americans, Award for Young People, Cross Your Borders, uitwisseling, brugklaskamp

vwo 4: introductieactiviteiten, sportdag, Plankenkoorts/Come Together, schoolfeesten, goede doelen actie, excursies, Award for Young People, Maatschappelijke stage, tutor klas 1, wegwijs op het gemeentehuis

vwo 5: sportdag, Plankenkoorts/ Come Together, schoolfeesten, goede doelen actie, excursies, Award for Young People, reisweek

vwo 6: sportdag, Plankenkoorts/ Come Together, schoolfeesten, goede doelen actie, excursies, Award for Young People, galabal, diploma-uitreiking

 

12 Opbrengstenkaart

Opbrengstenkaart is bedoeld voor zowel ouders/verzorgers en leerlingen als scholen. Ouders/verzorgers met kinderen in het voortgezet onderwijs kunnen nagaan hoe de school van hun kind(eren) presteert. Wat is het percentage zittenblijvers en wat zijn de gemiddelde cijfers voor de eindexamenvakken? Komen deze gegevens overeen met die van de school in de buurt? Wijken deze cijfers af van de landelijke gemiddelden? Al deze gegevens kunnen een aanvulling zijn op de kennis die al van de school beschikbaar is.

Ook voor ouders/verzorgers die een toekomstige school moeten kiezen voor hun kind in groep 8 van de basisschool bevat de Opbrengstenkaart waardevolle informatie. Hoe is de brugklas samengesteld? Zijn er gemengde klassen voor havo/vwo of worden de leerlingen al snel van elkaar gescheiden? Volgen de meeste leerlingen onderwijs gelijk aan het advies van de basisschool of niet? Stuk voor stuk feiten die een belangrijke aanvulling kunnen zijn op het voorlichtingsmateriaal van de school zelf of op de informatie van een voorlichtingsavond.

Scholen kunnen baat hebben bij de Opbrengstenkaart, omdat daarop een aantal kerngegevens handzaam bij elkaar zijn gezet. De schooldirectie kan in een oogopslag zien in welke mate de eigen school afwijkt van het landelijk beeld. Het is bijvoorbeeld voor de vakgroep Nederlands wellicht goed om te weten of het gemiddelde eindcijfer op het centraal examen vergelijkbaar is met dat van scholen in de regio. Stuk voor stuk feiten die een belangrijke aanvulling kunnen zijn op de informatievoorziening van de school zelf.

De Opbrengstenkaart wordt opgesteld en beschikbaar gesteld door de Inspectie van het Onderwijs (www.owinsp.nl).

Voor de resultaten van de Opbrengstenkaart zie afbeelding:

 

 

Klik op de tabel voor een vergroting van de gehele tabel.

Toelichting onderwijspositie t.o.v. advies primair onderwijs (po)

 1. Gebaseerd op de adviesgegevens van de leerlingen die nu voor het eerst in leerjaar 3 zitten en in leerjaar 1 en 2 op de betreffende vestiging onderwijs hebben gevolgd
 2. De norm is bepaald door het gemiddelde te nemen van een vergelijkingsgroep over de jaren 2014-2017.
 3. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde. 

Toelichting onderbouwsnelheid

 1. Deze indicator op vestigingsniveau geeft het percentage leerlingen weer dat vanuit leerjaar 1 en leerjaar 2 is doorgestroomd naar een hoger leerjaar (en dus ook leerlingen die een klas overslaan). 
 2. Het maakt hierbij niet uit of de leerling bevorderd is naar een schoolsoort van een lager niveau.
 3. Ook de resultaten van leerlingen die vanuit leerjaar 1 of 2 hun onderwijsloopbaan vervolgen op een andere vestiging van de school of op een andere school tellen mee. 
 4. De norm is bepaald door het gemiddelde te nemen van een vergelijkingsgroep over de jaren 2014-2017
 5. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde.

Toelichting bovenbouwsucces

 1. Voor deze indicator wordt van iedere leerling bepaald of hij/zij het betreffende leerjaar in de bovenbouw succesvol of niet succesvol afrondt.
 2. Ook de resultaten van leerlingen die hun onderwijsloopbaan vervolgen op een andere vestiging van de school of op een andere school tellen mee.
 3. De indicator drukt het percentage leerlingen uit dat het schooljaar succesvol afrondt.
 4. Voor de overgangen binnen het VO geldt dat een overgang naar het volgende leerjaar van dezelfde of een hogere onderwijssoort en de overgang naar hetzelfde leerjaar van een hogere onderwijssoort gedefinieerd is als succesvol.
 5. De norm is bepaald door het gemiddelde te nemen van een vergelijkingsgroep over de jaren 2014-2017.
 6. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde.

Toelichting examencijfers

 1. De indicator is het gemiddeld behaalde cijfer voor het centraal examen van alle vakken van alle leerlingen die geslaagd of gezakt zijn voor de betreffende onderwijssoort.
 2. Het gaat daarbij om de vakken, waarin de leerlingen in dat jaar examen hebben gedaan. Resultaten behaald in een eerder jaar blijven buiten beschouwing. Dit geldt voor de vakken, waarin een leerling eerder examen heeft gedaan in verband met gespreid examen en voor de vakken waarin een leerling in het voorlaatste leerjaar examen heeft gedaan. 
 3. De vakken die geen rol hebben gespeeld bij de uitslagbepaling blijven buiten de berekening. Dat zijn bijvoorbeeld de extra vakken, waarin de leerling examen heeft gedaan, maar die hij niet wil laten meetellen bij het al dan niet slagen. 
 4. Voor het berekenen van deze indicator zijn de 1 cijfer examenbestanden VO van de schooljaren 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017 gebruikt.
 5. De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde.

Een uitgebreide toelichting op de onderwijsresultaten 2018 kunt u terugvinden op de website van de Inspectie van Onderwijs www.owinsp.nl. Voor het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat (vsv) kunt u www.onderwijsincijfers.nl raadplegen.

Slagingspercentages

Havo: 2013: 90%, 2014: 86%, 2015: 93,4%, 2016: 84%, 2017: 91%, 2018: 90%

Vwo: 
atheneum: 2013: 93%, 2014: 91%, 2015: 94,9%, 2016: 85%, 2017: 94%. 

gymnasium: 2013: 88%, 2014: 100%, 2015: 100%, 2016: 86%, 2017: 100%.

2018: 93% (totaal atheneum en gymnasium)

Kwaliteit, systematisch evalueren en verbeteren

De kwaliteit van het onderwijs is een doorlopend thema op het Zwijsen College voor alle medewerkers voor hun specifieke taak. Om te komen tot verbeteringen werkt de school planmatig en hanteert de PDCA-cyclus (plan-do-check-act). Het schoolplan biedt de basis voor het schooljaarplan, de vakgroepplannen, de teamplannen en overige beleidsplannen. Deze worden opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd onder verantwoordelijkheid van de adjunct-directeur. De adjunct-directeur legt verantwoording af aan de locatiedirecteur. ln dit proces worden de MR, de ouderraad en de leerlingenraad meegenomen. Input uit deze gremia leidt tot bijstelling van plannen. Projectleiders worden ondersteund en gecoacht in het SMART formuleren van doelstellingen, vaststellen van indicatoren en het opstellen van een realistisch tijdpad. U kunt meer lezen over de kwaliteit van onderwijs en de maatregelen om deze te verbeteren in ons schoolplan 2015-2019.

13 Studiekosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Het ministerie van OC&W bekostigt de scholen voor zowel personele als materiële zaken. Om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij later aan hen vraagt, is meer nodig. Het Zwijsen College hecht hier grote waarde aan en daarom organiseren wij activiteiten, excursies en reizen en bieden wij een aantal faciliteiten die wij in het belang van veiligheid en/of efficiency belangrijk vinden.

Deze zaken kunnen niet door scholen zelf worden bekostigd. Daarvoor wordt een vrijwillige ouderbijdrage (artikel 24a lid 1 sub d van de WVO) gevraagd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt vooraf om instemming gevraagd met de hoogte en bestemmingen van de aan ouders/verzorgers gevraagde bijdragen voor schoolkosten.

De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage. Dat betekent dat de kinderen van ouders/verzorgers die deze ouderbijdrage niet betalen vanzelfsprekend wel de lessen op het Zwijsen College kunnen volgen, maar niet kunnen deelnemen aan deze activiteiten of gebruik kunnen maken van de aangeboden faciliteiten. Indien uitsluiting het geval is en de activiteit plaatsvindt binnen de reguliere schooltijd betekent dit dat wij zorgdragen voor een vervangend programma.

Een toelichting op de activiteiten en faciliteiten die uit de ouderbijdrage worden betaald, treft u in hoofdstuk 14 aan.

Overige kosten

Zaken als woordenboeken, gymkleding, tekendozen en rekenmachines worden door de ouders/verzorgers zelf aangeschaft en kunnen over meerdere jaren worden gebruikt. Op school zijn actuele atlassen aanwezig. Indien een leerling thuis een eigen exemplaar wil hebben, dient deze door de ouders/verzorgers te worden aangeschaft.

Boekenfonds

Op basis van door Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld beleid is Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. geselecteerd als centrale schoolboekenleverancier. Ook onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met deze boekenleverancier. De door school voorgeschreven boeken kunnen bij Iddink worden besteld via www.Iddink.nl. De verplicht voorgeschreven boeken zijn gratis en worden thuisbezorgd.

Stichting leergeld

Ouders/verzorgers die hun kind niet mee kunnen laten doen aan (buiten)schoolse activiteiten door een gebrek aan financiële middelen kunnen een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Een medewerker van de stichting komt vervolgens op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van deze stichting www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl

Zwijsen Ondersteuningsfonds

Onze school kent een eigen ondersteuningsfonds: het Zwijsen Ondersteuningsfonds.

Ouders/verzorgers die een aanvraag doen bij Stichting Leergeld die niet past binnen de door de stichting gehanteerde regels (bijvoorbeeld voor een activiteit die de stichting niet bekostigt) of ouders/verzorgers die wonen binnen een gemeente die niet is aangesloten bij Stichting Leergeld kunnen een beroep doen op het Zwijsen Ondersteuningsfonds. Pas als Stichting Leergeld het ondersteuningsverzoek heeft afgewezen is een beroep op het Zwijsen Ondersteuningsfonds mogelijk. Hierbij geldt dezelfde inkomenstoets.

De teamleider van uw kind kan u nader informeren over het Zwijsen Ondersteuningsfonds.

Beleid inzake sponsoring

Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring'. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.

14 Overzicht kosten activiteiten per jaarklas

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Klik op de tabel voor een vergroting van de gehele tabel.

Leerjaar 5 en 6

Klik op de tabel voor een vergroting van de gehele tabel.

Toelichting

Brugklaskamp
Dit wordt georganiseerd om het eerste schooljaar op een leuke manier af te sluiten. Het brugklaskamp bevat zowel sportieve als culturele elementen.

Buitenlandse reizen
Zie internationalisering.

Casinoavond
Leuk avondje uit in mooie kleding, speciaal voor brugklassers. Ze gaan de strijd aan met elkaar; de klas met de meeste fiches wint.

CKV- en KCV-cultuuractiviteit
Activiteit die ten goede komt aan de bevordering van cultuur.

Diplomering en gala
Activiteiten voor de examenklassen, mede door henzelf georganiseerd.

Excursie
De excursies zijn zeer divers van opzet. Ze hebben een sociaal en educatief karakter en sluiten aan op leeftijd en interesse. Voor havo 4 en 5 en vwo 3, 4, 5 en 6 organiseren wij een aantal excursies die vakgerelateerd zijn. (Levensbeschouwing, maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. De kosten variëren van € 10,00 tot € 30,00.)

Fast lane vwo+ project
Een activiteit die samenhangt met het gekozen extra vak op vwo+: Chinees of natuurwetenschappen, zoals deelname aan regionals als FIRST Robotic Competition.

Internationalisering
Internationalisering is een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Het is een brede, evenwichtige oriëntatie op mens en de Europese samenleving, waardoor ook bezinning op de eigen cultuur kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen de leerlingen hun Engels verbeteren, werken aan communicatie en leren samenwerken.

Onze leerlingen gaan op taalreis naar Engeland of nemen deel aan één van de uitwisselingen met landen verspreid over Europa.
Voor leerlingen van havo 4 en vwo 5 worden (buitenlandse) reizen georganiseerd naar Barcelona, Parijs, Londen, Rome, Ardennen, Zuid-Franse Alpen en Terschelling. De prijzen variëren van € 60,00 tot € 750,00. Voor de leerlingen die kiezen voor een thuisblijfactiviteit variëren de prijzen van € 0,00 tot € 60,00.

Introductieactiviteit
In alle leerjaren maken de leerlingen tijdens deze activiteit kennis met elkaar en de mentor.

Jaarboek
Eigen bijdrage voor het jaarboek voor eindexamenleerlingen; een mooie herinnering aan hun tijd op het Zwijsen College.

Jaarklasactiviteiten klas 1, 2 en 3
Casinoavond, introductie, tweede klasavond, LOB-dag, sportdag, afsluiting met klas. Een omschrijving van deze activiteiten vindt u op alfabetische volgorde in deze lijst.

Jaarklasactiviteit klas 4, 5 en 6
Activiteit die de mentor in overleg met de klas organiseert.

LOB-dag, loopbaanexcursie, techniekdag en profielkeuzeoriëntatie
Deze activiteiten worden georganiseerd, zodat leerlingen een weloverwogen keuze kunnen maken voor profiel of vervolgopleiding.

Ondersteunend didactisch materiaal
Dit is een bijdrage voor het gebruik van ondersteunend didactisch materiaal, zoals het Slim leersysteem Drillster om de kennis te vergroten en te onderhouden en voor het vak informatica worden microbits gebruikt om te leren programmeren.

(Grafische) Rekenmachines
Deze rekenmachine staat niet op de rekening die u in het begin van het schooljaar ontvangt. U wordt geacht deze rekenmachine zelf aan te schaffen bij Iddink of bij een kantoorboekhandel.
Het is nodig dat de leerlingen vanaf de brugklas beschikken over een rekenmachine met voldoende mogelijkheden. Wij raden een Texas Instruments 30 XB multiview rekenmachine (verkrijgbaar bij de kantoorboekhandel) aan. Voor de leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 raden we een grafische rekenmachine TI84 plus (of TI83 plus) aan.

Schoolpas
De schoolpas krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar uitgereikt. Met deze pas kunnen de leerlingen zich identificeren. Zij dienen deze pas op school steeds bij zich te hebben. Tevens is het de enige mogelijkheid om bij feesten binnen te komen en op school (na opwaarderen) documenten te kopiëren.

Sportdagen
Tijdens deze dagen stimuleren we bewegen in teamverband.

Tweedeklasavond
Een thema-avond in het teken van ‘Western’. Leerlingen gaan de strijd aan met elkaar.

Uitwisseling
Zie internationalisering.

Workshops
In verschillende jaarlagen worden dagen georganiseerd, waarop leerlingen zelf hun keuze kunnen maken. De workshops zijn divers van aard (dans, sport, ambacht, creatief).

Young Americans
Een groep Amerikaanse theaterstudenten gaat met alle tweedeklassers drie dagen aan de slag om uiteindelijk een fantastische theaterproductie neer te zetten in de sporthal. De rode draad tijdens deze activiteit is het respectvol omgaan met elkaar en het accepteren van elkaars verschillen. Bezoekers van de voorstelling betalen ca. € 10,-- per persoon.

Zwijsen Ondersteuningsfonds
Alle ouders/verzorgers dragen jaarlijks € 1,- bij aan het Zwijsen Ondersteuningsfonds (zie H13).

15 Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders/verzorgers) aangesproken moet worden. Als deze verzekering de kosten niet vergoedt, kan een beroep worden gedaan op de verzekering van de school.

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag en moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld schade aan een bril, doordat hier tijdens de gymles een bal tegenaan komt. Deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt daarom niet vergoed door de school. Hiernaast is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders/verzorgers) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders/verzorgers) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (mobiele telefoon, kleding, fiets, bril etc.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Doorlopende schoolgroepsreisverzekering

Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. Annulering van reizen maakt hier echter geen onderdeel van uit. Voor geneeskundige behandelingen ten gevolge van een ongeval en ziekte, alsmede kosten van nabehandeling in Nederland wordt tot een bedrag van € 5.000,00 vergoed. De reisbagage is verzekerd tot € 2.500,00 met een eigen risico van € 50,00. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid. Als ouders/verzorgers de dekking onvoldoende vinden, dienen zij hun kinderen op eigen initiatief bij te verzekeren. De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar op de receptie.

Schoolongevallenverzekering

De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval, waarvoor niet door een voorliggende verzekering verzekerd is. De ongevallenverzekering is van kracht gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband, alsmede het komen en gaan van en naar school via de kortste weg. Deze verzekering vormt een aanvulling op eigen bestaande faciliteiten. Wanneer de eigen verzekeraar niet of slechts gedeeltelijk tot vergoeding overgaat, is een beroep op de ongevallenverzekering mogelijk. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is beperkt gedekt onder deze verzekering.
De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en een doorlopende schoolgroepsreisverzekering. Bij deze laatste verzekering zit een eigen risico van € 50,00. Het lijkt daarom raadzaam voor de excursies zelf een reis- en bagageverzekering af te sluiten. Annulering maakt geen deel uit van de verzekering.

16 Adressen

Inspectie van het onderwijs

https://www.onderwijsinspectie.nl/

Scholen, besturen, gemeenten:
tel. 088-669 60 60 (Loket Onderwijsinspectie)

Ouders/Verzorgers, leerlingen en studenten:
tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid)
Ouders/Verzorgers, leerlingen, leraren, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar via het telefoonnummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Bestuur

Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171, 5038 CB in Tilburg
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
Tel: 013 - 595 55 00
E omo@omo.nl
W www.omo.nl

School

Zwijsen College
Postbus 134
5460 AC Veghel

Prins Willem Alexander Sportpark 15
5461 XL Veghel
Tel: 0413 - 366941
E info@zwijsencollege.nl
W www.zwijsencollege.nl
IBAN: NL43 RABO 0153 3071 02

Schoolleiding

algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel
Drs. APCA O’Connor MEM
aoconnor@voveghel.nl

B Sol MEM (directeur)
bsol@zwijsencollege.nl

Drs. PRM Meijer (adjunct-directeur)
pmeijer@zwijsencollege.nl

Drs. LJM Specken (manager bedrijfsvoering)
lspecken@zwijsencollege.nl

Teamleiders

Team 1 = BK 1: C Hazenveld chazenveld@zwijsencollege.nl
Team 2 = havo 2 en 3: P van Asseldonk pvanasseldonk@zwijsencollege.nl
Team 3 = havo 4 en 5: R Wellens rwellens@zwijsencollege.nl
Team 4 = vwo 1 en 2: M Smeets msmeets@zwijsencollege.nl
Team 5 = vwo 3 en 4: R Cuppen rcuppen@zwijsencollege.nl
Team 7= vwo 5 en 6: R van Vlijmen rvanvlijmen@zwijsencollege.nl

Hoofden van dienst
A van de Ven-van den Berg (secr. en adm. ondersteuning)
almmvandeven@zwijsencollege.nl
R Peters (facilitaire ondersteuning)
rpeters@zwijsencollege.nl

Onderwijsondersteunend personeel
WEM van Asseldonk – Donkers (leerlingenadministratie)
L Bettonvil (zorgcoördinator) lbettonvil@zwijsencollege.nl
MJ Bongaards (leerlingenadministratie)
M Bosch (Magisterbeheerder)
R van den Broek (toezichthouder OLC)
BHP Delisse – Coenen (telefoniste/receptioniste)
HRM van Doore (beleidsondersteunend medewerker)
J van den Eijnde (TOA)
J van Erp (telefoniste/receptioniste)
ECJ Fouchier-Klerkx (personeelszaken)
JJM van Gemert (instructeur)
R van Gemert (decaan)
E Giesbers (zorgcoördinator) egiesbers@zwijsencollege.nl
N de Gooijer (TOA)
CMP de Groot – Wijdeven (medewerkster kantine)
R van Hardeveld (toezichthouder OLC)
MTM Hommeles (conciërge)

WJLM van Kessel (TOA)
FPT Kesseler (ICT)
CA Korff - Uijtdewilligen (financiële administratie)
P Krul (roostermaker)
JJM Maas (leerlingenadministratie)
MJM Nielen (conciërge)
H van Oosteren (schoolopleider) hvanoosteren@zwijsencollege.nl
W Pauw (Magisterbeheerder)
ACM Pennings-Geenen (medewerkster kantine)
HCM van der Pol (conciërge)
MPM Ponjé (telefoniste/receptioniste)
LJJ Rath (roostermaker)
A van Rij (medewerker personeelsadministratie)
J Verstraeten (conciërge)
MA Verstraten (beleidsondersteunend medewerker)
AR Wijntjes (verzuimcoördinator)
AMM van Zutphen (TOA)

17 Belangrijke data

Start van het schooljaar 
maandag 20 augustus 2018

Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie: 15 oktober – 19 oktober 2018
Kerstvakantie:24 december 2018 - 4 januari 2019
Vrije dag: 4 februari 2019
Voorjaarsvakantie: 4 maart – 8 maart 2019
2e Paasdag: 22 april 2019
Meivakantie: 23 april – 3 mei 2019
Hemelvaartsdag en extra vrije dag: 30 mei – 31 mei 2019
2e Pinksterdag: 10 juni 2019
Zomervakantie: 8 juli – 16 augustus 2019

Roostervrije (studie)dagen: 28 september 2018, 20 november 2018, 21 februari 2019, 2 april 2019, 2 juli 2019 en 4 juli 2019.

De schoolleiding geeft geen verlof voor het opnemen van vakanties op andere tijden dan het vakantierooster aangeeft. 

Indeling perioden 
1e periode: 20 augustus t/m 26 oktober 2018
2e periode:29 oktober 2018 t/m 18 januari 2019
3e periode: 21 januari t/m 5 april 2019
4e periode: 8 april t/m 21 juni 2019

Rapportages 
1e periode: week 47 2018
2e periode: week 6 2019
3e periode: week 14 2019 
4e periode: 5 juli 2019

SE 1 (+H4 en V5): week 43/44 2018
SE 2 en Toetsweek 1 (gehele school): week 2/3 2019
Toetsweek 2 (H4/V4/V5): week 11/12 2019
SE 3: week 12/13 2019
Toetsweek 3: week 24/25 2019

Activiteiten 
Buitenlandse reizen: week 13 2019
Brugklaskamp: week 26 2019

Examens 
centraal examen I (CE I): 9 mei – 22 mei 2019 uitslag: 12 juni 2019
centraal examen II (CE II): 17 juni - 19 juni 2019 uitslag: 28 juni 2019
diploma-uitreiking havo: 1 juli 2019
diploma-uitreiking vwo: 28 juni 2019