8 Communicatie |Contacten met ouders

Contacten met ouders

In het belang van de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling stelt de school contact met de ouders/verzorgers zeer op prijs. Om de schoolvorderingen goed te kunnen ondersteunen en de leerlingen optimale begeleiding te kunnen bieden, is een goede afstemming met ouders/verzorgers essentieel. Tijdens het kennismakingsgesprek met de mentor worden afspraken gemaakt over het verloop van het contact tussen de ouders/verzorgers en de mentor.

De school houdt de ouders/verzorgers, behalve via deze schoolgids, ook door middel van de website www.zwijsencollege.nl en Magister op de hoogte van belangrijke data en schoolse zaken. Hiernaast kunnen ouders/verzorgers samen met hun zoon of dochter in de elektronische leeromgeving Google Classroom (huiswerk)opdrachten bekijken.

Via Magister worden ouder/verzorgers voortdurend op de hoogte gehouden van de studieresultaten van hun kind. Via e-mail worden ouders/verzorgers geïnformeerd dat een cijferperiode is afgesloten. Via Magister kan ook de aan- en afwezigheidsregistratie worden ingezien. Op de website staat algemene informatie over de school. Het zou te ver voeren deze allemaal in de schoolgids op te nemen.
Leerlingen vinden hun agenda (lesrooster) en informatie over de lessen op Google Classroom en hun cijfers en aanwezigheid in Magister.

Ouderpanel

Het Zwijsen College stelt contact met ouders/verzorgers zeer op prijs. De school organiseert jaarlijks verschillende contactmomenten met ouders/verzorgers. Door de bijeenkomsten van de ouderpanels kunnen we in nauw contact met een aantal ouders/verzorgers zaken bespreken die voor een goed verloop op school belangrijk zijn. Het perspectief van ouders/verzorgers is daarbij voor ons een belangrijk aspect.

Dialoogavond tussen ouders/verzorgers en leraren

Samen met onze ouderraad organiseren wij een avond waarop ouders/verzorgers en leraren met elkaar in gesprek gaan over de zaken die ertoe doen bij de opvoeding en begeleiding van uw kind en onze leerling. Het doel van de avond is het vergroten van wederzijds begrip voor de wijze waarop we samen hetzelfde doel nastreven. We doen dit onder het genot van een hapje en een drankje.

Terug naar de inhoudsopgave