8 Communicatie |Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Voortgezet Onderwijs Veghel, waartoe zowel het Zwijsen College als het Fioretti College behoren, fungeert als een “critical friend” voor de schoolleiding.

Naast vertegenwoordigers vanuit de scholen hebben ook twee vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsbureau VO Veghel zitting in de raad.  De raad bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid.

In de raad zijn de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers vertegenwoordigd. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel en de locatiedirecteuren van beide scholen.

In het reglement van de raad is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht.

De medewerkers die zitting hebben in de medezeggenschapsraad vormen voor hun achterban de personeelsraad.

 

Terug naar de inhoudsopgave