8 Communicatie |Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van het Voortgezet Onderwijs Veghel speelt een belangrijke rol in onze school. De MR is een wettelijk ingesteld orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van ouders/verzorgers, leerlingen en personeel.

De MR heeft verschillende taken en bevoegdheden. Een van de belangrijkste taken is het adviseren van de schoolleiding over beleidszaken die de school aangaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over onderwijskundige vernieuwingen, het leerlingenstatuut, het schoolplan, de begroting en het vakantierooster. De MR heeft het recht om gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan de schoolleiding.


Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat bepaalde besluiten van de schoolleiding pas kunnen worden genomen nadat de MR hiermee heeft ingestemd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om besluiten die betrekking hebben op de onderwijskundige doelstellingen van de school, de inrichting van het onderwijs en de benoeming of ontslag van de schoolleiding.

De MR fungeert als een klankbord voor ouders/verzorgers, leerlingen en personeel. Het is een platform waarop zij hun ideeën, wensen en zorgen kunnen delen en bespreken. De MR kan signalen en knelpunten binnen de school oppikken en deze bespreekbaar maken met de schoolleiding. Hierdoor draagt de MR bij aan een open en transparante communicatie tussen de schoolleiding en de verschillende belanghebbenden. 


Samenstelling en vergaderfrequentie

In de MR van VO Veghel hebben momenteel acht personeelsleden, vier ouders/verzorgers en vier leerlingen zitting. De MR komt ongeveer vijfmaal per jaar in vergadering bijeen. 

De MR-leden

Personeel

 Dhr. T. Brands  Voorzitter  thijs.brands@voveghel.nl
 Dhr. W. Timmers  Secretaris  willem.timmers@voveghel.nl
 Dhr. J. Vos  Lid  john.vos@voveghel.nl
 Mevr. M. van den Heuvel  Lid  marga.vandenheuvel@voveghel.nl
Dhr. M. Bissels  Lid  maurice.bissels@voveghel.nl
 Dhr. R. van den Hurk  Lid  rob.vandenhurk@voveghel.nl
 Dhr. J. Krijnen  Lid  jos.krijnen@voveghel.nl
 Mevr. S. Melchers  Lid  sandra.melchers@voveghel.nl

Ouders

 Mevr. P. Peters  Lid  peggie_doorenbosch@hotmail.com
 Mevr. T. Kordewinders  Lid   trudekordewinders@hotmail.com
 Dhr. D. Schweitzer  Lid  dpn_schweitzer@hotmail.com
 Mevr. P. Beurskens  Lid  petra_118@hotmail.com

Leerlingen

 Niels van den Broek  Lid   niels.21365@fioretti-college.nl  
 Bommel Heesakkers   Lid   bommel.21954@fioretti-college.nl 
 Raja van Dijk  Lid   raja.vandijk@zwijsencollege.org  
 Luc van Doorn  Lid  luc.vandoorn@zwijsencollege.org  


Contact met de MR
Het is mogelijk om per e-mail contact op te nemen met de MR. Dat kan door een mail te sturen naar de secretaris (willem.timmers@voveghel.nl).

Agenda 
Het actuele vergaderschema van de MR kunt u vinden op de website.

Terug naar de inhoudsopgave