8 Communicatie |Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Voortgezet Onderwijs Veghel, waartoe zowel het Zwijsen College als het Fioretti College behoren, fungeert als een “critical friend” voor de schoolleiding.

De MR bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid.

In de raad zijn de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers vertegenwoordigd. Het overleg met de MR wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur VO Veghel, het directielid Onderwijs & Organisatie VO Veghel en de locatiedirecteuren van beide scholen.


Naast vertegenwoordigers vanuit het onderwijzend personeel van beide scholen hebben ook twee vertegenwoordigers vanuit het onderwijsondersteunend personeel VO Veghel zitting in de raad. De medewerkers die zitting hebben in de MR vormen de personeelsgeleding van de MR.  

In het reglement van de MR is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht.

Samenstelling en vergaderfrequentie
In de MR van VO Veghel hebben momenteel acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen zitting. De MR komt ongeveer zesmaal per jaar in vergadering bijeen. 


De MR-leden:
Personeel
dhr. K. Vijnmans (voorzitter)
dhr. W. Timmers (secretaris)  
mevr. G. den Otter (lid)
dhr. J. Kivits (lid)
dhr. D. van de Ven (lid)
dhr. C Kersten (lid)
dhr. T. Brands (lid)
dhr. P. van Gogh (lid)
Ouders
mevr. M. Koenen (lid)
dhr. H. Oppers (lid) 
mevr. S. Saris (lid) 
dhr. R. Elbertse (lid) 
Leerlingen
Maarten Elbertse (lid)
Iris Verhagen (lid)


Contact met de MR
Het is mogelijk om per e-mail contact op te nemen met de MR. Klik hier om naar het contactformulier te gaan. Stel uw vraag of plaats uw opmerking en laat uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achter. De MR neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Agenda schooljaar 2021-2022
Het actuele vergaderschema van de MR in het schooljaar 2021-2022 kunt u vinden op de website.

Terug naar de inhoudsopgave