8 Communicatie |Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de school, waarin de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers zijn vertegenwoordigd, bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel en de locatiedirecteur van de school. In het reglement van de raad is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht. 

De leden van de personeelsraad zijn ook lid van de medezeggenschapsraad. De ouders/verzorgers die zitting hebben in de medezeggenschapsraad zijn de heer Elbertse, mevrouw Saris en de heer Zoete. De volgende leerlingen hebben zitting in de medezeggenschapsraad: Roos Gloudemans (voorzitter), Robin Heesakkers (secretaris) en Daniël van Uden.

 

Terug naar de inhoudsopgave