10 Dagelijkse gang van zaken

Dagelijkse gang van zaken

Lesopvang 

Bij afwezigheid van de leraar werken de leerlingen onder toezicht van een vervangende leraar door volgens de studiewijzer van het betrokken vak of aan een vervangende opdracht. Tot 09.30 uur en na 15.20 uur wordt de lesopvang niet aangeboden. Leerlingen checken ’s ochtends hun agenda in Google Classroom om te zien of er sprake is van lesuitval tijdens het eerste uur. Voor havo 5 en vwo 6 worden de lessen niet vervangen. In semester 2 worden de lessen in havo 4 en vwo 5 ook niet meer vervangen. Vanaf 07.30 uur is via de agenda in te zien hoe die dag het lesrooster eruitziet.

Huisregels 

In onze school gelden er omgangsregels. Aan het begin van het schooljaar worden deze met de leerlingen besproken. Op de website staan de uitgebreide huisregels vermeld.

Cameratoezicht op het Zwijsen College

Het Zwijsen College maakt gebruik van camera’s met het oog op de bescherming van de veiligheid en gezondheid van leerlingen, personeel en bezoekers. De camera’s dienen ook ter beveiliging van de toegang tot gebouwen, terreinen en zaken die zich in de gebouwen of op de terreinen bevinden en het vastleggen van incidenten. 

Video-opnames en foto’s

Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s van leerlingen die worden gemaakt tijdens activiteiten, excursies en lessen. Vanuit de wetgeving (AVG) zijn wij verplicht om toestemming te vragen aan de ouders/verzorgers van leerlingen jonger dan 16 jaar voor het gebruik van beeldmateriaal op bijvoorbeeld de website of in een brochure. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

Er is geen toestemming nodig van ouders/verzorgers voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of in het administratieve systeem.

In de dagelijkse praktijk hanteren we de volgende vuistregels

Wat moet je doen als je niet naar school kunt komen, bijvoorbeeld bij ziekte?
Tussen 08.00 uur en 08.30 uur je ouders/verzorgers de receptie van de school laten informeren. Telefoonnummer: 0413-366941. 

Wat moet je doen als je op school ziek wordt?
Melden bij de receptie en toestemming vragen om naar huis te gaan.

En wat doe je als je weer terug op school komt na ziekte?
Voor aanvang van het eerste lesuur je weer aanwezig melden bij de receptie met een briefje van je ouders/verzorgers, waarin staat hoe lang je ziek bent geweest.

Wat moet je doen als je te laat komt?
Je gaat gewoon naar de les en de leraar registreert je in Magister. De volgende dag meld je je voor 08.00 uur bij de verzuimcoördinator. Voor brugklassers geldt een meer geleidelijke regeling: bij 1x te laat volgt er geen sanctie; bij 2x te laat, meld je je de volgende dag om 08.15 uur.  

En wat als je niet in de les mag of daar wordt uitgestuurd?
Je meldt je bij de receptie waar je een roze brief ophaalt die je bij de toezichthouder van het OLC invult. Je schrijft dan jouw kant van het verhaal op. Vervolgens werk je zelfstandig in het OLC. Na afloop van de les zoek je contact met de leraar en als de leraar het nodig vindt met de leerlingcoördinator.

Wat moet je doen als je ergens vrij voor wilt hebben?
Je dient een schriftelijk verzoek van je ouders/verzorgers in bij de leerlingcoördinator.

De schoolleiding geeft geen verlof voor het opnemen van vakanties op andere tijden dan het vakantierooster aangeeft. Luxe verzuim is verzuim zonder toestemming, waarbij met vakantie wordt gegaan buiten de vastgestelde vakanties. Bij een vermoeden van luxe verzuim wordt door een medewerker van de school actie ondernomen en zo nodig wordt de leerling via DUO bij de leerplichtambtenaar gemeld. 

Wat doe je als je niet kunt deelnemen aan de lessen LO?
Je dient een schriftelijk bericht van je ouders/verzorgers in bij de leerlingcoördinator. 

En wat doen we bij een ongevalletje?
Als een leerling tijdens schooltijd een ongeval krijgt, schakelen we altijd eerst een medewerker (EHBO’er) in. Als die van mening is dat er meer en deskundiger hulp nodig is, wordt deze ingeroepen en worden de ouders/verzorgers gebeld.

Terug naar de inhoudsopgave