6 Leerlingenbegeleiding |Leerlingenbegeleiding en ondersteuning

Leerlingenbegeleiding en ondersteuning

Leerlingenbegeleiding 

Het bieden van een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen, betekent ook dat we jonge mensen begeleiden op hun route naar volwassenheid. Binnen onze school hebben diverse personen een rol in de leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding in groepsverband is in handen van het team van de afdeling waar een leerling het onderwijs volgt. Dit team biedt zowel groepsgerichte als individuele begeleiding. De begeleiding is erop gericht dat leerlingen zich thuis voelen op school en vertrouwd worden met de gang van zaken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan studievaardigheden en studievoortgang, keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie en besteden we veel tijd aan de sociaal-emotionele component. Voor deze begeleiding kunnen we gebruikmaken van heel veel kennis in en buiten de school.

De mentor

De mentor speelt in de begeleiding van de leerlingen een centrale rol. Hij/zij is de contactpersoon tussen de leerlingen van een klas of groep en de afdelingsleiding. Daarnaast heeft hij/zij contact met collega-vakleraren, adviseert hij/zij de leerlingen en helpt hen zoveel mogelijk bij allerlei problemen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. 

Taken van de mentor zijn onder andere: het bieden van sociaal-emotionele begeleiding, het bespreken van het studieverloop met de leerling, het coachen bij het maken van keuzes, het verwijzen naar en contact houden met vakkenhulp en overige zorginstanties, het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, het ondersteunen van loopbaanoriëntatie, het bespreken van leerlingen met leden van het team en het onderhouden van de contacten met de ouders/verzorgers over het leerproces. Dit alles is onderdeel van de basisondersteuning.

De ondersteuningscoördinatoren

De ondersteuningscoördinatoren bewaken de continue lijn en samenhang in begeleiding en ondersteuning voor de leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Zij hebben de uitvoeringsregie hiervan en zien toe op evaluatie en afsluiting van begeleidingstrajecten. Ook verzorgen zij de afstemming tussen interne en eventueel betrokken externe zorgverleners.

De ondersteuningscoördinator is mevr. L. Bettonvil. Mevr. L. Bettonvil is coördinator sociale veiligheid (anti-pesten) en er is een aandachtsfunctionaris als bedoeld in het protocol “huiselijk geweld en kindermishandeling”.


Vertrouwenspersonen

Op het Zwijsen College zijn er twee vertrouwenspersonen bij wie leerlingen met hun verhaal terecht kunnen. Pesten, mishandeling, discriminatie en seksuele intimidatie hoort niet, maar als het gebeurt, is het nodig en zinvol om er met iemand over te praten. Ook voor andere persoonlijke problematiek bieden de vertrouwenspersonen een luisterend oor. De vertrouwenspersonen gaan op een vertrouwelijke manier om met de informatie die de leerling met hen heeft gedeeld, waarbij de veiligheid van de leerling voorop staat.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar tijdens de pauze of een tussenuur (in hun lokaal, in de personeelskamer of in kamer 0.04). Leerlingen kunnen ook naar school bellen (0413-366941) en naar hen vragen of e-mailen. De vertrouwenspersonen zijn: dhr. M. Reniers en mevr. A. Janssen. De vertrouwenspersonen staan onder supervisie van de ondersteuningscoördinatoren. 

Extra ondersteuning 

In sommige situaties is er meer ondersteuning nodig dan geboden kan worden door de mentor en/of in het reguliere onderwijsproces. Op het moment dat een leerling zich aanmeldt op het Zwijsen College, wordt er zorgvuldig bekeken wat de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn. Hierbij worden de leerling, ouders en de “afleverende” school betrokken. Er wordt vervolgens samen bekeken welke vorm van ondersteuning het beste aansluit op de ondersteuningsbehoeften. Ook wanneer er gedurende het lopende schooljaar naar voren komt dat er extra ondersteuning nodig is, wordt in gezamenlijk overleg besproken wat het best passend is. Mogelijke vormen van ondersteuning zijn o.a. een training, groepsbegeleiding, individuele begeleiding of meer structurele ondersteuning in een intensief arrangement. In het schoolondersteuningsprofiel staat verder beschreven welke interne ondersteuning het Zwijsen College biedt en wat er aan externe ondersteuning mogelijk is.


Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30.06 (SWV VO 30.06). In het kader van Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband als doel en opdracht om in haar regio een dekkend ondersteuningsaanbod te organiseren, zodat alle leerlingen hun schoolloopbaan afsluiten met een diploma of, indien dit niet mogelijk blijkt, leerlingen voor te bereiden op een arbeidsplaats in de regio.

Om dit doel te kunnen verwezenlijken zijn er schoolondersteuners verbonden aan onze school. Zij hebben o.a. expertise op het gebied van gedrag en beleid t.a.v. inclusief onderwijs. Zij ondersteunen de school bij de uitvoering van passend onderwijs. Nadere informatie is te vinden op de website van het SWV VO: www.swvvo3006.nl.


 

Ouders kunnen met vragen over passend onderwijs of voor advies contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt 30 06 (meer informatie: www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl).

Terug naar de inhoudsopgave