3 Organisatie en opbouw van de school |Organisatie

Organisatie

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Het Zwijsen College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. De locatiedirecteur rapporteert aan de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel waartoe ook het Fioretti College behoort. De algemeen directeur rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

De raad van bestuur van OMO bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid). De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013-5955500 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is Postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het e-mailadres is omo@omo.nl.  

De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de Raden van Advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Raad van advies

De school heeft een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij onze school en de vereniging betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de directie.

 

Leden van de Raad van Advies:

  • Mevr. G. van Creij
  • Dhr. G. van Houtum
  • Dhr. E. Jansen
  • Dhr. G. Lenssen
  • Dhr. P. van Summeren
  • Dhr. A. van Dijk
  • Dhr. P. Meessen
  • Dhr. M. Coolen

Directie

De heren P. van Asseldonk en J. Koog zijn de locatiedirecteuren van het Zwijsen College. De dagelijkse leiding op het Zwijsen College is in handen van de locatiedirecteuren en de teamleiders. De eindverantwoordelijkheid voor VO Veghel, waartoe het Zwijsen College behoort, is in handen van algemeen directeur, mevr. drs. ing. B.A. Baelemans.

Teamleiders

 

Terug naar de inhoudsopgave