3 Organisatie en opbouw van de school |Organisatie

Organisatie

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Het Zwijsen College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. De locatiedirecteur rapporteert aan de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel waartoe ook het Fioretti College behoort. De algemeen directeur rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. 

De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Eugène Bernard (voorzitter) en Yvonne Kops. De raad van bestuur is op de volgende manieren te bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
T 013 - 5955500 
E omo@omo.nl
De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Raad van advies 

De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de algemeen directeur. De samenstelling van de raad van advies is als volgt: de heer J. de Bree, mevrouw G. van Creij (voorzitter), de heer A. van Dijk, de heer G. van Houtum, de heer E. Jansen, de heer G. Lenssen, de heer P. van Summeren en de heer B. Tomas. Er wordt gewerkt met een roulerend voorzitterschap.

Inspectie 

De inspecteur VO is belast met het toezicht op onze school namens het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. De inspecteur voor onze school is de heer W. van der Es. 

Directie

De eindverantwoordelijkheid voor het Zwijsen College en het Fioretti College ligt bij één algemeen directeur, mevrouw Drs. A.P.C.A. O’Connor MEM.

De dagelijkse leiding op het Zwijsen College is in handen van de directie. De directie bestaat uit: locatiedirecteur mevrouw B. Sol MEM, Drs. P.R.M. Meijer (adjunct-directeur), P.J.A. van Asseldonk (adjunct-directeur) en mevrouw H. Eeraerts MSc (manager bedrijfsvoering). De directie is verantwoordelijk voor de diverse beleidsterreinen, zodat de school in een goed samenhangend geheel kan functioneren.

Terug naar de inhoudsopgave