13 Studiekosten

Studiekosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Het ministerie van OC&W bekostigt de scholen voor zowel personele als materiële zaken. Om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij later aan hen vraagt, is meer nodig. Het Zwijsen College hecht hier grote waarde aan en daarom organiseren wij activiteiten, excursies en reizen en bieden wij een aantal faciliteiten die wij in het belang van veiligheid en/of efficiency belangrijk vinden.

Deze zaken kunnen niet door scholen zelf worden bekostigd. Daarvoor wordt een vrijwillige ouderbijdrage (artikel 24a lid 1 sub d van de WVO) gevraagd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt vooraf om instemming gevraagd met de hoogte en bestemmingen van de aan ouders/verzorgers gevraagde bijdragen voor schoolkosten.

De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage. Dat betekent dat de kinderen van ouders/verzorgers die deze ouderbijdrage niet betalen vanzelfsprekend wel de lessen op het Zwijsen College kunnen volgen, maar niet kunnen deelnemen aan deze activiteiten of gebruik kunnen maken van de aangeboden faciliteiten. Indien uitsluiting het geval is en de activiteit plaatsvindt binnen de reguliere schooltijd betekent dit dat wij zorgdragen voor een vervangend programma.

Een toelichting op de activiteiten en faciliteiten die uit de ouderbijdrage worden betaald, treft u in hoofdstuk 14 aan.

Financiële ondersteuning

Zoals hierboven vermeld, maken we als school kosten voor uw kind waar wij vanuit de overheid geen vergoeding voor krijgen. Wij vragen voor deze kosten een vrijwillige ouderbijdrage. Om alle activiteiten te kunnen betalen is het voor de school van belang dat alle ouder(s)/verzorger(s) bijdragen. Als u niet in staat bent deze kosten te betalen, dan vinden wij het onze maatschappelijk opdracht om te bekijken hoe wij er zorg voor kunnen dragen dat ook uw kind kan deelnemen. Alle leerlingen hebben immers recht op goed onderwijs met bijbehorende extra activiteiten.

Mocht het zo zijn dat uw inkomen niet toereikend is om deze hierboven beschreven kosten te betalen, dan is er in de gemeente Meierijstad een samenwerkingsverband - tussen de gemeente, de scholen en enkele stichtingen - met meerdere regelingen, waarvan uw kind misschien gebruik zou kunnen maken. Op de website van de gemeente Meierijstad kunt u onder Zorg en Inkomen gemakkelijk zien óf uw kind en vooral ook waarvoor uw kind in aanmerking kan komen gezien uw inkomen. De mogelijkheden tot ondersteuning zijn er onder andere bij:

  • Meedoen is belangrijk (gemeentelijke regeling).
  • Stichting Leergeld Maas&Leijgraaf (M&L) (probeert uw kind te ondersteunen, o.a. door het betalen van rekeningen van school, een fiets, computer etc.).
  • Stichting Jeugd Sport Fonds (probeert uw kind te helpen door het betalen van contributies van sportclub en sportkleding). Via St. Leergeld.
  • Stichting Jeugd Cultuur Fonds (probeert uw kind te helpen bij deelname aan culturele zaken zoals dansles, muziekles, etc.). Via St. Leergeld.
  • Solidariteitsfonds van het Zwijsen College (helpt, waar St. Leergeld M&L niet meer kan helpen.).

Om gebruik te kunnen maken van een of meerdere regelingen voor uw kind is het vaak nodig dat er een inkomenstoets moet worden gedaan door speciaal daartoe opgeleide medewerkers van de Stichting Leergeld M&L. Deze medewerkers doen in principe deze gesprekken inclusief de inkomenstoets bij u thuis.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande zaken, dan kunt u deze altijd stellen bij Stichting Leergeld M&L (www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl) óf bij de gemeente Meierijstad óf bij de teamleider van uw kind.

Overige kosten

Zaken als woordenboeken, gymkleding, tekendozen en rekenmachines worden door de ouders/verzorgers zelf aangeschaft en kunnen over meerdere jaren worden gebruikt. Op school zijn actuele atlassen aanwezig. Indien een leerling thuis een eigen exemplaar wil hebben, dient deze door de ouders/verzorgers te worden aangeschaft.

Boekenfonds

Op basis van door Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld beleid is Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. geselecteerd als centrale schoolboekenleverancier. Ook onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met deze boekenleverancier. De door school voorgeschreven boeken kunnen bij Iddink worden besteld via www.Iddink.nl. De verplicht voorgeschreven boeken zijn gratis en worden thuisbezorgd.

Beleid inzake sponsoring

Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring'. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.

Terug naar de inhoudsopgave