13 Studiekosten

Studiekosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Het ministerie van OC&W bekostigt de scholen voor zowel personele als materiële zaken. Om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij later aan hen vraagt, is meer nodig. Het Zwijsen College hecht hier grote waarde aan en daarom organiseren wij activiteiten, excursies en reizen en bieden wij een aantal faciliteiten die wij in het belang van veiligheid en/of efficiency belangrijk vinden.

Deze zaken kunnen niet door scholen zelf worden bekostigd. Daarvoor wordt een vrijwillige ouderbijdrage (artikel 24a lid 1 sub d van de WVO) gevraagd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt vooraf om instemming gevraagd met de hoogte en bestemmingen van de aan ouders/verzorgers gevraagde bijdragen voor schoolkosten.

De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage. Dat betekent dat de kinderen van ouders/verzorgers die deze ouderbijdrage niet betalen vanzelfsprekend wel de lessen op het Zwijsen College kunnen volgen, maar niet kunnen deelnemen aan deze activiteiten of gebruik kunnen maken van de aangeboden faciliteiten. Indien uitsluiting het geval is en de activiteit plaatsvindt binnen de reguliere schooltijd betekent dit dat wij zorgdragen voor een vervangend programma.

Een toelichting op de activiteiten en faciliteiten die uit de ouderbijdrage worden betaald, treft u in hoofdstuk 14 aan.

Overige kosten

Zaken als woordenboeken, gymkleding, tekendozen en rekenmachines worden door de ouders/verzorgers zelf aangeschaft en kunnen over meerdere jaren worden gebruikt. Op school zijn actuele atlassen aanwezig. Indien een leerling thuis een eigen exemplaar wil hebben, dient deze door de ouders/verzorgers te worden aangeschaft.

Boekenfonds

Op basis van door Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld beleid is Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. geselecteerd als centrale schoolboekenleverancier. Ook onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met deze boekenleverancier. De door school voorgeschreven boeken kunnen bij Iddink worden besteld via www.Iddink.nl. De verplicht voorgeschreven boeken zijn gratis en worden thuisbezorgd.

Stichting leergeld

Ouders/verzorgers die hun kind niet mee kunnen laten doen aan (buiten)schoolse activiteiten door een gebrek aan financiële middelen kunnen een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Een medewerker van de stichting komt vervolgens op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van deze stichting www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl

Zwijsen Ondersteuningsfonds

Onze school kent een eigen ondersteuningsfonds: het Zwijsen Ondersteuningsfonds.

Ouders/verzorgers die een aanvraag doen bij Stichting Leergeld die niet past binnen de door de stichting gehanteerde regels (bijvoorbeeld voor een activiteit die de stichting niet bekostigt) of ouders/verzorgers die wonen binnen een gemeente die niet is aangesloten bij Stichting Leergeld kunnen een beroep doen op het Zwijsen Ondersteuningsfonds. Pas als Stichting Leergeld het ondersteuningsverzoek heeft afgewezen is een beroep op het Zwijsen Ondersteuningsfonds mogelijk. Hierbij geldt dezelfde inkomenstoets.

De teamleider van uw kind kan u nader informeren over het Zwijsen Ondersteuningsfonds.

Beleid inzake sponsoring

Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring'. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.

Terug naar de inhoudsopgave