12 Studiekosten |De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten

Met het budget dat wij van de overheid krijgen bekostigen wij het reguliere onderwijs. Maar om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij later aan hen vraagt bieden wij onze leerlingen graag meer dan wat wettelijk vereist is. Daartoe bieden wij extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze kinderen verrijken en hen verder helpen in hun ontwikkeling. Voor deze zaken vragen wij aan u een vrijwillige ouderbijdrage. 

DE OUDERBIJDRAGE IS VRIJWILLIG MAAR VAN GROTE BETEKENIS

Het niet betalen van de ouderbijdrage zal nooit een reden zijn om een kind uit te sluiten van een activiteit. De realiteit is echter dat onvoldoende betalingen ertoe kunnen leiden dat we niet in staat zijn bepaalde activiteiten uit te voeren. Uw financiële ondersteuning is voor ons van groot belang aangezien de school voor deze zaken geen bekostiging vanuit de overheid ontvangt. 

Er zijn lesmaterialen en diensten die door de school aan leerlingen worden verstrekt en waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,- wordt gevraagd. Daarnaast wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor excursies en overige activiteiten. Op basis van de totaal ontvangen ouderbijdragen bepalen wij het aantal en de aard van de activiteiten die we dat schooljaar kunnen uitvoeren. De oudergeleding van de MR heeft vooraf ingestemd met de hoogte en bestemming van de aan de ouders/verzorgers voorgestelde vrijwillige bijdrage.

Een lijst van excursies en activiteiten treft u in het 'overzicht kosten activiteiten per jaarklas' aan.
De mails met facturen voor de vrijwillige ouderbijdragen worden aan u verstuurd vanuit het kantoor van onze vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

Terug naar de inhoudsopgave