15 Verzekeringen

Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders/verzorgers) aangesproken moet worden. Als deze verzekering de kosten niet vergoedt, kan een beroep worden gedaan op de verzekering van de school.

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag en moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld schade aan een bril, doordat hier tijdens de gymles een bal tegenaan komt. Deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt daarom niet vergoed door de school. Hiernaast is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders/verzorgers) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders/verzorgers) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (mobiele telefoon, kleding, fiets, bril etc.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Doorlopende schoolgroepsreisverzekering

Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. Annulering van reizen maakt hier echter geen onderdeel van uit. Voor geneeskundige behandelingen ten gevolge van een ongeval en ziekte, alsmede kosten van nabehandeling in Nederland wordt tot een bedrag van € 5.000,00 vergoed. De reisbagage is verzekerd tot € 2.500,00 met een eigen risico van € 50,00. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid. Als ouders/verzorgers de dekking onvoldoende vinden, dienen zij hun kinderen op eigen initiatief bij te verzekeren. De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar op de receptie.

Schoolongevallenverzekering

De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval, waarvoor niet door een voorliggende verzekering verzekerd is. De ongevallenverzekering is van kracht gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband, alsmede het komen en gaan van en naar school via de kortste weg. Deze verzekering vormt een aanvulling op eigen bestaande faciliteiten. Wanneer de eigen verzekeraar niet of slechts gedeeltelijk tot vergoeding overgaat, is een beroep op de ongevallenverzekering mogelijk. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is beperkt gedekt onder deze verzekering.
De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en een doorlopende schoolgroepsreisverzekering. Bij deze laatste verzekering zit een eigen risico van € 50,00. Het lijkt daarom raadzaam voor de excursies zelf een reis- en bagageverzekering af te sluiten. Annulering maakt geen deel uit van de verzekering.

Terug naar de inhoudsopgave