1 Visie |Zwijsen College

Zwijsen College

Identiteit

Het Zwijsen College vindt zijn oorsprong in katholieke normen en waarden. In onze visie staat omschreven wat voor school wij zijn: een warme en veilige gemeenschap waar we elkaar kennen en een oprechte relatie met elkaar aangaan. Daarmee creëren we een geborgen leeromgeving waarin het normaal is dat we er voor elkaar zijn.

In het document ‘Zingeving en goed onderwijs’ stellen de scholen, verenigd binnen OMO, dat het belangrijk is met elkaar in gesprek te gaan over wat goed onderwijs precies is. Daarbij wordt telkens uitgegaan van de kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

In onze visie maakt een goed mens zijn en goed (voor)leven een wezenlijk onderdeel uit van onze identiteit. Dit is herkenbaar door het gemeenschapsgevoel dat op school ervaren wordt. De sfeer wordt gekenmerkt door betrokkenheid bij elkaar, aandacht en respect voor de ander en de omgeving. We leren onze leerlingen ethische en morele keuzes te maken.

Het is normaal dat Zwijsenaren zich op verschillende momenten in het jaar inzetten om te werken aan een betere wereld. Hierbij valt te denken aan activiteiten voor goede doelen.

Visie en mission statement

Ieder mens heeft bepaalde talenten, ieder mens is uniek. We zien dat de samenleving verandert. De mens zet zichzelf centraler dan ooit. Daarom ziet het Zwijsen College het als zijn taak om de burger van de toekomst optimaal voor te bereiden op deze samenleving. We creëren een gemeenschap, waarin het normaal is dat we er voor elkaar zijn.

Door een inspirerende en stimulerende leeromgeving te scheppen zijn we ervan overtuigd dat we leerlingen en medewerkers uitdagen het beste in zichzelf naar boven te halen. We kennen onze leerlingen door goed naar hen te kijken en te luisteren. We gaan een oprechte relatie aan met leerlingen en we willen weten wat ze kunnen. Zo creëren we een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen.

Onze visie op voortgezet onderwijs gaat uit van de individuele behoefte van de leerling. We bieden leerlingen die daartoe gedreven zijn de ruimte om mee te denken over hun eigen leerroute. We passen het onderwijs aan de leerlingen aan door te kijken naar waar zij kunnen versnellen, verbreden of verdiepen. Dit onderwijs op maat vraagt gedrevenheid van de leerlingen. Samen werken we aan onderwijs dat leidt tot een toekomstbestendig diploma.


Onze visie komt tot uitdrukking in ons mission statement:

‘t Zwijsen gelooft in jou. In je talent, in wie je bent.
Met zoveel unieke jonge mensen is geen een pad hetzelfde.
Daarom denk je op het Zwijsen College mee over je eigen leerroute, die je zelf mee uitstippelt.
Verbreden? Verdiepen? Versnellen?
Als alles kan, kun je alles.


Burgerschapsvorming in ons curriculum

Bij burgerschapsvorming gaat het om actief burgerschap en sociale integratie. Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving willen zijn en er een positieve bijdrage aan leveren. Van onze school mag verwacht worden dat wij leerlingen op doelgerichte en samenhangende wijze kennis van en respect voor de democratische rechtstaat bijbrengen. Hieraan worden de volgende waarden verbonden: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid en solidariteit. In het verlengde hiervan is onze school een oefenruimte waar “leerlingen actief kunnen oefenen met de sociale vaardigheden die ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

Door betekenisvolle ervaringen aan te bieden en met elkaar dilemma’s te bespreken, leiden wij onze leerlingen op tot kritische burgers die bewust keuzes maken en kunnen functioneren in de maatschappij. Dit kan de eigen klas zijn, de eigen school, de eigen regio, het eigen land of zelfs de hele wereld.

Burgerschapsvorming is op onze school onderverdeeld in drie onderdelen: algemene burgerschapsvorming, internationalisering en kunst en cultuur. 

Algemene burgerschapsvorming

Binnen de vaklessen gaan leerlingen bewust aan de slag met morele dilemma’s. Iedere vakgroep organiseert per jaarlaag minimaal één “BSV-les” waarbij een moreel dilemma centraal staat. Door deze vaklessen goed op elkaar af te stemmen ontstaat een “estafette” aan BSV-ervaringen binnen ons curriculum. Ter ondersteuning van deze estafette is binnen onze verenging OMO een databank ontwikkeld waarin op alle onderwijsniveaus en vakgebieden “dilemma-lessen” zijn opgenomen. Tijdens deze BSV-lessen  worden argumenten met elkaar uitgewisseld en leren leerlingen te luisteren, kritisch te reflecteren en de mening van anderen te respecteren.

Buiten de vaklessen vinden er activiteiten plaats met een nadrukkelijke burgerschapsvormend karakter zoals: “over de streep ” in klas 2, de maatschappelijke stage, het tutorproject, rots en water, goede doelen acties, paarse vrijdag, etc.

Internationalisering

Internationalisering is bij uitstek een mogelijkheid om vorm en inhoud te geven aan Europees en internationaal burgerschap. Leerlingen bewegen zich digitaal of fysiek actief buiten de eigen landsgrenzen. Zo ontwikkelen zij nieuwe competenties en leren over de leefwereld van leeftijdsgenoten in het buitenland. Ze passen hun talen toe tijdens samenwerkingsprojecten over Europese en internationale onderwerpen. 
Leerlingen kunnen ook een programma volgen van European Parliament Ambassador Schools (EPAS) en deelnemen aan Model United Nations (MUN). Vanuit de lessen geschiedenis en maatschappijleer worden experts op het gebied van VN en mensenrechten uitgenodigd zodat leerlingen beter zicht krijgen op de uitdagingen in de wereld. Daarbij verbreden ze hun perspectief op studie en beroep. De leeropbrengsten worden vastgelegd en kunnen door de leerlingen toegevoegd worden aan hun plusdocument bij hun diploma.

Maatschappelijke Stage (MaS)

Als Zwijsen College vinden wij het belangrijk dat leerlingen midden in de maatschappij staan en daar ook onderdeel van uitmaken. Er zijn steeds meer organisaties die alleen maar kunnen bestaan als wij met z’n allen een bijdrage leveren, denk aan de scouting, sportverenigingen, kindervakantieweken en nog veel meer.

Door de MaS dragen leerlingen niet alleen hun steentje bij, maar doen leerlingen ook zelf een waardevolle ervaring op en betekenen ze iets voor hun directe omgeving. Ze verwerven nieuwe vaardigheden en soms helpt de stage ook bij het oriënteren op studie- of beroepskeuze. Een MaS kan bijdragen aan bewustwording, het ontwikkelen van meer respect voor anderen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Leerlingen lopen hun maatschappelijke stage in leerjaar 4.

Kunst en cultuur

Het Zwijsen College biedt leerlingen een zo breed mogelijke oriëntatie aan op het gebied van kunst en cultuur waarbij het respecteren van en het zich verwonderen over kunst- en cultuuruitingen van de eigen, maar ook van andere culturen, en de ontwikkeling van de eigen talenten op deze gebiedsdelen centraal staat. Middels cultuureducatie laten wij leerlingen op een uitdagende en inspirerende manier kennismaken met kunst- en cultuuruitingen die verder gaan dan de eigen belevingswereld en een voedingsbodem zijn voor het uitgroeien tot wereldburgers met een kritische onderbouwde kijk op de samenleving. Cultuureducatie op het Zwijsen College wordt aangeboden aan de leerlingen middels gastlessen en workshops om bepaalde vakgebieden te ondersteunen, maar ook  schoolbreed en vakoverstijgend vinden er projecten en workshops plaats. Hierbij werken we samen met andere VO-scholen binnen gemeente Meierijstad. Leerlingen worden zowel receptief, actief als reflectief gestimuleerd binnen de volgende disciplines: beeldend, muziek, theater, de nieuwe media, dans, literatuur en cultureel erfgoed.

Terug naar de inhoudsopgave