-1 Voorwoord locatiedirecteur

Voorwoord locatiedirecteur

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Dit is de schoolgids van het Zwijsen College voor het schooljaar 2018-2019. De gids geeft volop informatie over onze schoolgegevens, ons onderwijsbeleid, de begeleiding die wij bieden aan onze leerlingen en wat u in het algemeen van ons mag verwachten. Ook treft u nuttige informatie aan op onze website over de dagelijkse gang van zaken op school.

De afgelopen jaren heeft ons “onderwijs op maat” serieus vorm gekregen. De brugklas havo/vwo is ingevoerd, leerlingen in de onderbouw werken op een Chromebook en Fast Lane vwo is geborgd.


Onze leraren bieden niet aan iedere leerling dezelfde opdrachten aan. Onderwijs op maat is ook zorgvuldig nagaan welke instructie en verwerking leerlingen nodig hebben om hun leerdoelen te bereiken. De digitale ondersteuning via Google Classroom biedt de leraar het overzicht per individuele leerling om te zien welke begeleiding nodig is. Daarnaast is er afwisseling van leren uit een boek en leren op de computer en krijgen leerlingen direct feedback op gemaakte opdrachten. Voor leerlingen is deze werkwijze volgens ons afwisselend en motiverend.

Als school met een focus op de bètavakken timmeren we behoorlijk aan de weg met een doorlopende leerlijn robotica (de FIRST-competitie), waarbij leerlingen in groepsverband leren door te doen. Daarnaast maken we in de onderbouw jongens én meisjes enthousiast voor de natuurprofielen door ze in projectvorm kennis te laten maken met de 7 werelden van techniek bij het vak bèta. We zoeken waar mogelijk de samenwerking met het lokale bedrijfsleven om een rijke leeromgeving te creëren. Leerlingen waarderen dit en zien ook de schoolse theorie toegepast in de praktijk. Het komend jaar zal op de derde verdieping van onze school een leerlab komen waar projectmatig gewerkt kan worden en robots, natuurkundige opstellingen en proeven onderzocht maar ook ontworpen kunnen worden. Leren door doen in optima forma.

Meer dan een derde van onze vwo-leerlingen volgt één of meer (of alle) vakken op een hoger niveau. Daarmee is Fast Lane vwo verankerd in het denken over en het begeleiden van onze leerlingen op maat. We leggen de focus op wat onze leerlingen wél kunnen en waar ze goed in zijn; daarmee behalen we goede resultaten. Ik ben heel trots op onze leraren en leerlingen dat ze deze vorm van onderwijs op maat zichtbaar voor elkaar krijgen. Het komend jaar worden de voorbereidingen getroffen voor een flexibeler lesrooster, waarbij leerlingen meer te kiezen hebben en dat recht doet aan leerlingen die extra bijles en oefeningen nodig hebben of juist tijd hebben voor nuttige en leuke keuzecursussen.


Dat veel zitten niet gezond is, is ook tot de school doorgedrongen. We stimuleren beweging en een gezonde leefstijl. We hebben een bekroonde gezonde schoolkantine, waterpunten en komend jaar zal het buitenterrein zodanig ingericht worden dat het leerlingen aanzet tot bewegen. Niet altijd tot de wens van de leerlingen stimuleren we dat leerlingen staan en lopen tijdens de pauzes; we hebben bewust weinig zitplekken. Ten slotte volgen alle leerlingen het unieke vak ‘leefstijl’, waar ze alles leren over gezond leven en de juiste keuzes maken. Dat beperkt zich niet alleen tot gezond koken en meer bewegen, maar er is ook aandacht voor geestelijk gezondheid. Een bijzonder project met veel impact als ‘Over de streep’, waarbij leerlingen uitgenodigd worden hun zorgen met elkaar te delen en zich te uiten, vormt daar een onderdeel van.

Onze resultaten van de afgelopen jaren mogen er zijn. Bij alle criteria behorende bij het nieuwe waarderingskader van de onderwijsinspectie scoren we ruim boven het landelijk gemiddelde. De laatste beoordeling van onze school door de onderwijsinspectie afgelopen jaar is dan ook uitermate positief. Een citaat uit het inspectierapport: “De ingezette koers en positieve houding van leraren en schoolleiding geven de inspectie het vertrouwen dat de prima kwaliteit die geleverd wordt ook in de toekomst geborgd zal worden.” Daar zijn we trots op.

Nog mooier vinden we het dat ook onze leerlingen en hun ouders/verzorgers bovengemiddeld blijk geven van hun tevredenheid over het onderwijs en de begeleiding die wij bieden. Daar doen we het tenslotte voor.

Naast cognitieve vaardigheden willen we onze leerlingen bijbrengen dat goed burgerschap, met bijbehorende verantwoordelijkheden, van groot belang is. Daarbij hoort dat we onze blik over onze landsgrenzen heen richten. Onze leerlingen zijn de Europese of mondiale burgers van de toekomst.


In leerjaar drie worden de vaardigheden die behoren bij het Europese burgerschap geoefend, waarbij veel Engels wordt gesproken. Leerlingen krijgen de kans uit te wisselen met een Europese school, een taalreis te ondernemen en de Europese instellingen te bezoeken. In de bovenbouw maken leerlingen nog een buitenlandreis gericht op cultuur of bewegen.

Er is ook volop ruimte voor creativiteit en ontwikkeling. Het afgelopen schooljaar heeft voor het eerst ‘Come Together’ plaatsgevonden, een succesvolle avond vol muziek op de Noordkade samen met het Fioretti College. De tweedeklassers zien jaarlijks uit naar de komst van de Young Americans; een prachtig project waarbij een groep jonge Amerikaanse theatermakers binnen een paar dagen leerlingen op het podium laten stralen.


Heel graag wil ik jullie een bijzonder schooljaar toewensen op onze bijzonder leuke school, waar je herinneringen maakt en waar je hopelijk later met plezier en warmte op terugkijkt. Want … een Zwijsenaar ben je niet voor vijf of zes jaren maar voor de rest van je leven!

Barbara Sol
Locatiedirecteur

Naar de inhoudsopgave