5 Bevorderings- en slagingsregeling |Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen

Een leerling is bevorderd als minimaal de volgende eindcijfers zijn behaald:

 • of voor alle vakken 6 of meer;
 • of voor 1 vak 5 en alle andere vakken 6 of meer;
 • of voor 2 vakken 5 en alle andere vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle behaalde eindcijfers is 6,0 of meer;
 • of voor 1 vak 4 en alle andere vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle behaalde eindcijfers is 6,0 of meer;
 • of voor 1 vak 4 en 1 vak 5 en alle andere vakken 6 of meer en het gemiddelde van alle behaalde eindcijfers is 6,0 of meer.


Waarbij:

 • geen enkel vak een (afgerond) cijfer heeft lager dan een 4;
 • bij de kernvakken Nederlandse Taal, Engelse Taal en wiskunde slechts één 5 is toegestaan en geen cijfer lager dan een 5;
 • en binnen combinatiecijfers (zie verderop in deze tekst) elk eindcijfer per afzonderlijk vak 4 of meer is.

Afrondingsregels:

 • Als de uitkomst van de berekening van het gemiddelde van alle behaalde eindcijfers geen geheel getal is, wordt deze afgerond naar beneden indien de eerste decimaal achter de komma een 4 of lager is en wordt afgerond naar boven indien deze decimaal een 5 of hoger is. Een 5,45 wordt in dat geval een 5;
 • Bij het berekenen van het gemiddelde van alle behaalde eindcijfers samen wordt gekeken naar dit gemiddelde voor afronding. Bijv. je hebt een 4, een 5, 2x een 7 en 3x een 6 als eindcijfers voor je vakken. Je gemiddelde is dan een 5,9. Je voldoet dan niet aan het gemiddelde van de 6.0 voor alle vakken.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingseisen kan besloten worden dat hij het schooljaar doubleert.

Hiertoe wordt echter alleen besloten indien er gegronde redenen zijn waarom een doublure op hetzelfde niveau de leerling een reële kans op succes biedt. Deze beslissing wordt genomen door de desbetreffende teamleider, nadat hij de betrokken mentor en vakleraren heeft geraadpleegd. 

De tweejarige brugklassen havo/mavo en havo/vwo zijn bedoeld om leerlingen te determineren. Hier kan niet worden gedoubleerd. Ook in de brugklas vwo kan niet worden gedoubleerd. Als een leerling niet aan de bevorderingsnormen voldoet, vindt er een overleg met de teamleider plaats. De teamleider kan beslissen voor een vervolg op havo 2.

In bijzondere situaties kan de locatiedirecteur een besluit nemen dat afwijkt van de bevorderingsnormen.

Als een leerling een onvoldoende heeft voor het vak waarin hij versnelt, telt dit cijfer niet mee in de bevorderingsnormen.

Voor het in beroep gaan tegen een besluit met betrekking tot de bevordering geldt het volgende. Ouders/verzorgers kunnen in beroep gaan, behalve als de leerling 18 jaar of ouder is, dan tekent de leerling zelf beroep aan. Beroep voorzien van argumentatie moet binnen 2 werkdagen na bekendmaking van de uitslag van bevordering ingediend worden bij de locatiedirecteur.


COMBINATIECIJFERS EN AANVULLENDE EISEN VOOR KLAS 1, 2 EN 3

Aanvullingen tweejarige brugklas havo/mavo en havo/vwo

 • Combinatievakken
  Kunst muziek en Kunst beeldend (kumu+kubv) = combinatiecijfer Kunst & Cultuur.
  Levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, rekenen, bèta en leefstijl (lb+lo+re+bèta+lfs) = combinatiecijfer eindrapport.

De determinatie op het einde van het schooljaar van de tweejarige brugklas vindt als volgt plaats. Leerlingen met een rapport met enkel voldoende cijfers vervolgen hun studie op havo 3 of vwo 3. Met betrekking tot leerlingen die wel onvoldoendes hebben, maar nog voldoen aan de algemene bevorderingsnorm (zoals eerder beschreven) beslist de teamleider, na raadpleging van vakleraren en de mentor over de determinatie. Het besluit kan zijn: een vervolg op mavo 3, havo 3 of vwo 3. Leerlingen die niet voldoen aan de algemene bevorderingsnorm vervolgen de studie op mavo 3.

Aanvullingen klas 1 vwo

 • Combinatievakken
  Kunst muziek en Kunst beeldend (kumu+kubv) = combinatiecijfer Kunst & Cultuur. Levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, rekenen, bèta, informatica en leefstijl (lv+lo+re+bèta+in+lfs) = combinatiecijfer overige vakken.

Aanvullingen klas 2 vwo

 • Combinatievakken
  Kunst muziek en Kunst beeldend (kumu+kubv) = combinatiecijfer Kunst & Cultuur.
  Levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, rekenen, bèta en leefstijl (lb+lo+re+bèta+lfs) = combinatiecijfer eindrapport.

Leerlingen krijgen in klas 2 een advies met betrekking tot het eventueel versnellen van de studie.
Op het einde van het jaar krijgen de leerlingen de mogelijkheid om aan te geven of zij ook in klas 3 voor het plusvak natuurwetenschappen kiezen.

Aanvullingen klas 3 

 • Combinatievakken
  Lichamelijke opvoeding, levenbeschouwing en informatica (lo+lb+inf) = combinatiecijfer eindrapport.
  Kunst muziek en Kunst beeldend (kumu+kubv) = combinatiecijfer Kunst & Cultuur.

Het vak informatica wordt beoordeeld met de waardering onvoldoende, voldoende of goed. Een leerling met het resultaat onvoldoende voor het vak wordt pas toegelaten tot de lessen van klas 4 als hij voldaan heeft aan de eisen en dus een voldoende of goed heeft behaald.


PAKKETKEUZE:
Voor leerlingen die kiezen voor een pakket binnen het maatschappijprofiel geldt dat zij het tweede semester geen natuurkunde meer krijgen. Het eindcijfer voor het vak natuurkunde is het cijfer van het eerste semester. In het tweede semester zullen deze leerlingen in plaats van natuurkunde, het vak geschiedenis volgen. 

De leerlingen krijgen een doorstroomadvies over het te kiezen profiel.

Voor het opnemen van het vak wiskunde B ontvangt de leerling in het derde kwartaal een bindend advies. Dit advies is gebaseerd op geregistreerde resultaten van onderdelen van toetsen voor het vak wiskunde.

EXTRA VAK:
Leerlingen kunnen in het vakkenpakket voor de bovenbouw een extra vak kiezen. Er is geen roostergarantie voor het extra vak. Om een extra vak te mogen kiezen moet er een gemiddelde van 7.0 (dus geen 6.5) zijn voor alle vakken.

Aanvullingen klas 4 havo en klas 4 en 5 vwo 

 • Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer bestaat uit het gemiddelde van de eindcijfers voor de vakken levensbeschouwing, maatschappijleer en ckv.

Voor lichamelijke opvoeding moet je minimaal een v hebben op je eindrapport.

Terug naar de inhoudsopgave