9 Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur |Reglementen en statuten

Reglementen en statuten

Schoolmanagementstatuut

Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.
N.B. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de Raad van Bestuur en aldus in werking is getreden.

Schoolreglement

In het schoolreglement staat op welke wijze de toelating, bevordering en afwijzing van leerlingen, de examencommissie, schorsing, definitieve verwijdering en informatievoorziening zijn geregeld.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de algemeen directeur.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de algemeen directeur en de Raad van Advies.

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contact gezocht worden met de functionaris gegevensbescherming.

Chromebooks

Leerlingen op het Zwijsen College werken en behoren in te loggen met het Zwijsen College-account. De Chromebooks zijn voorzien van een ‘Google Management Licentie’. Deze licentie biedt de leraren van het Zwijsen College de optimale mogelijkheid om leerlingen onderwijs op maat te bieden. Eén van de mogelijkheden is dat een leraar op zijn eigen device kan meekijken op het scherm van de leerling en dit scherm desgewenst kan overnemen. De afspraak is dat de leraar ten behoeve van onderwijsdoeleinden meekijkt tijdens de les of na toestemming van de leerling.

Deze mogelijkheid zou vergeleken kunnen worden met het meekijken in het schrift van een leerling. De leraar kan bijvoorbeeld een uitleg op het scherm van de leerling tonen terwijl de leerling zelfstandig aan het werk is in het Open Leercentrum.
De mogelijkheid om mee te kijken werkt alleen:

 • als de leerling met zijn Zwijsen College-account is ingelogd op het Chromebook en het Chromebook van de leerling zich binnen de muren van het Zwijsen College bevindt.
 • als de leerling op school gebruikmaakt van een computer/laptop en op de Chromebrowser is ingelogd met zijn Zwijsen College-account.

AVG/Privacy

De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar fg@omo.nl.

 • Het Zwijsen College gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. 
 • Het Zwijsen College verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn.
 • Het Zwijsen College verwerkt de persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden.
 • Het Zwijsen College bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 
 • Het Zwijsen College neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht.

Toestemming beeldmateriaal 

Met de Autoriteit Persoonsgegevens is afgestemd dat de school slechts éénmalig (liefst bij aanvang van de schoolperiode) toestemming hoeft te vragen voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal. Periodiek refereert de school aan de mogelijkheid om de toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan op elk gewenst moment worden aangegeven.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs

De Raad van Bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Op basis van deze regeling kunnen ouders/verzorgers en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn te vinden op www.omo.nl.

Integriteitscode

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 1 augustus 2019 is de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten. 

De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding: 

  • noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
  • noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
  • passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden. 

Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie. U kunt deze ook downloaden van www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van de school).

Terug naar de inhoudsopgave